Kritiky.cz > Seriály > Reality show > MasterChef Česko 6 - 1

MasterChef Česko 6 - 1

Photo © Archiv TV Nova
Photo © Archiv TV Nova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MasterChef Česko je zpět. Nova opět natá­čí a vysí­lá nový MasterChef Česko, kde tro­ji­ce porot­ců Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt hod­no­tí vaře­ní ama­tér­ských kucha­řů, kte­ří chtě­jí vyhrát 1 000 000 korun.

V prv­ní čás­ti jde o sezná­me­ní se s hrá­či, na roz­díl od Hry na Olihěň nejde o život, ale jen o jíd­lo, tak­že v prv­ní čás­ti postup­ně pozná­vá­te sou­tě­ží­cí, kte­ří postou­pí do hlav­ní sou­tě­že.

Na roz­díl od před­cho­zích dílů porot­ci oslo­vi­li vybra­né lidi, kte­ří mají za 60 minut v kuchy­ni vytvo­řit jedi­neč­ný recept. Mají také mož­nost dokon­čit své dílo před porot­ci během pěti minut a oslo­vit tro­ji­ci porot­ců, aby je necha­li postou­pit dál.

První část je sku­teč­ně úvod­ní. Každý sou­tě­ží­cí má mož­nost vytvo­řit pre­zen­ta­ci, kte­rá se bude porot­cům líbit, a poslat ji dál. Jde jen o to, zda sou­tě­ží­cí zaris­ku­je a vytvo­ří pokrm, kte­rý bude jedi­neč­ný a chut­ný, nebo pros­tě jen při­pra­ví jíd­lo, kte­ré se nedá zka­zit.

V prv­ní čás­ti se scé­náris­té zamě­řu­jí pře­de­vším na pří­běhy. Soutěžící, kte­rý nemá pořád­ný pří­běh, má k dis­po­zi­ci v tele­vi­zi pou­ze něko­lik minut a člen postu­pu­jí­cích, kte­rý má pořád­ný pří­běh, má vyhra­ze­ný pro­fil na deset minut. Nezáleží na tom, jest­li sou­tě­ží­cí postou­pí, nebo ne, ale je to dost nespra­ved­li­vé v prv­ním díle trá­vit čas jed­not­li­vých sou­tě­ží­cích.

První díl je jen o sezná­me­ní sou­tě­ží­cích s recep­ty a s poro­tou. Jak je vidět, recep­ty se při­pra­vo­va­ly dlou­ho. Scénáristé vybra­li vhod­né pří­běhy o prv­ní šest­náct­ce. Je dost prav­dě­po­dob­né, že výběr tří porot­ců nebu­de vždy opti­mál­ní, tak­že do dal­ších kol postou­pí jen ti sou­tě­ží­cí, kte­ří vynik­nou nebo vytvo­ří jedi­neč­né dílo.

Zítra zve­řej­ním pře­hled dru­hé­ho dílu, pro­to­že v prv­ním byla jen část při­hlá­še­ných sou­tě­ží­cích. Ve dru­hém díle uvi­dí­me dru­hé kolo výbě­ru šest­nác­ti sou­tě­ží­cích, kte­ří se zúčast­ní hlav­ní sou­tě­že.

PS: MasterChef Česko 6 je aktu­ál­ně k dis­po­zi­ci na Voyo. Premiéra pro tele­vi­zi je na TV Nova 30. 8. 2022 ve 20:20 hod.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  MasterChef Česko


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31299 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72230 KB. | 22.04.2024 - 14:40:58