Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010

Mafia II (Classic) - nejslavnější česká hra roku 2010

vlcsnap 2020 05 19 22h50m26s488
vlcsnap 2020 05 19 22h50m26s488
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra už od prv­ních scre­en­sho­tů, trai­le­rů a sli­bů vývo­já­řů vypa­da­la napros­to famóz­ně (4 různá zakon­če­ní, vět­ve­ní pří­bě­hu, mož­nost se roz­ho­do­vat, mož­nost pou­žít kus nábyt­ku ke zmlá­ce­ní nepří­te­le, 25 hodin her­ní doby, ved­lej­ší úko­ly, respekt,…). Ano to všech­no ve hře mělo být – a není. Kdyby to bylo jen tohle, člo­věk by to ješ­tě pře­šel, ale že hra postrá­dá spous­tu her­ních fea­tur obsa­že­ných už v jed­nič­ce a kte­ré jsou dnes napros­tým stan­dar­dem? Kde jsou zbra­ně na blíz­ko? Mafia II bez oblí­be­né base­bal­ky? To je snad zlý sen? Proč nefun­gu­je nad­zem­ka ani taxí­ky? Proč jsem neu­stá­le nucen jen krást auta? Hra byla něko­li­krát odlo­že­na (cel­kem o 2 roky), údaj­ně z důvo­du dal­ší­ho času na vývoj a potře­by hru dopi­lo­vat a vyla­dit. Nicméně jak je vidět, mís­to dopi­lo­vá­ní se jen oře­zá­va­lo, až nám ze hry zůsta­la jen ose­ka­ná kost­ra, kte­rá je teď k dostá­ní za nekřes­ťan­ských 1099 Kč. Nicméně o těch­to nedo­stat­cích jsme byli pře­dem infor­mo­vá­ní, byť jen pár týdnů/měsíců před vydá­ním.

Dobře řek­ne­me si, tohle všech­no ože­lí­me, Mafia II pře­ci sází na skvě­lý pří­běh, kte­rý vás při­ko­ve k žid­li a nepus­tí, dokud hru nedo­hra­je­te. Tady násle­du­je dal­ší stu­de­ná spr­cha. Příběh totiž půso­bí vel­mi nesou­vis­lým a hlav­ně nepře­hled­ným dojmem – mise na sebe vět­ši­nou moc nena­va­zu­jí a cel­ko­vě to půso­bí, že pří­běh byl tak­též ose­kán a narych­lo sle­pen z něja­kých nezá­vis­lých misí. Pokud bych měl pří­běh hry pře­vy­prá­vět, zřej­mě bych toho nebyl úpl­ně scho­pen. Jsou to v pod­sta­tě jen frag­men­ty pří­bě­hu, nic sou­vis­lé­ho (až na výjim­ky). Oseky jsou více než patr­né, pro­to­že v pří­bě­hu je spous­ta napros­to hlu­chých míst a je více než zřej­mé, že tu původ­ně mělo být něco víc. Spoustu scén zná­mých z trai­le­rů ve hře vůbec neu­vi­dí­te, a když tak ve vel­mi okleš­tě­né podo­bě. Absence ved­lej­ších misí také pří­mo bije do očí, pro­to­že když při­je­de­te k Burskimu na vra­ko­viš­tě, pokaž­dé vás odbu­de větou, že pro vás nic nemá, ať při­jde­te zít­ra (kde jsou subques­ty typu Lucas Bertone z M1?). Další pro­blém je hra­cí doba. Hru jsem dokon­čil za něja­kých 12,5 hodi­ny na střed­ní obtíž­nost a to jsem se dob­ré dvě hodi­ny jen tak potu­lo­val po měs­tě. Další vel­ký pro­blém – odha­dem více než polo­vi­nu hra­cí doby strá­ví­te jež­dě­ním po měs­tě. Mise se vět­ši­nou jako­by naschvál ode­hrá­va­jí na dru­hém kon­ci měs­ta a tak musí­te trá­vit dlou­hé minu­ty otrav­ným pře­jíž­dě­ním a ujíž­dě­ním poli­caj­tům (kte­ří jsou na kaž­dém kro­ku) v důsled­ku pře­kra­čo­vá­ní povo­le­né rych­los­ti. Mohu říct, že jsem se při­stih­nul, že se u hry občas pros­tě nudím, pro­to­že ono jež­dě­ní půso­bí veli­ce úče­lo­vým dojmem. Korunu tomu vše­mu nasa­zu­je konec hry, kte­rý zde pros­tě a jed­no­du­še není! Autoři se chvásta­li tím, jak zru­ši­li 4 kon­ce, aby nám moh­li naser­ví­ro­vat ten jeden gran­di­óz­ní, kte­rý všech­ny v 2K Czech posa­dil na zadek. Hra je na kon­ci vylo­že­ně usek­nu­tá. Spousta otá­zek navíc zůstá­vá nezod­po­vě­ze­ných. Nemluvě o tom, že hra měla kon­čit v roce 1955, ovšem kon­čí už v roce 1951!

V důsled­ku krát­kos­ti hry dostá­va­jí cha­rak­te­ry zou­fa­le málo pro­sto­ru – tak málo, že nemá­te vůbec mož­nost vytvo­řit si k nim něja­ký vztah. V pří­bě­hu jsou tři rodi­ny a po celou hru pořád­ně vlast­ně ani neví­te, kam pat­ří­te, pro koho vlast­ně dělá­te a proč to dělá­te. Eddieho a Henryho (jed­ny z nej­dů­le­ži­těj­ších postav ve hře) uvi­dí­te mož­ná 3-4x za hru. Český dabing je na sluš­né úrov­ni, vtip­né hláš­ky nema­jí chy­bu a vel­mi se mi líbi­la mise s ožra­lým Joem a Eddiem. Tady mě Mafia II oprav­du roze­smá­la na celé kolo. 😀 Škoda, že dabing hlav­ní­ho hrdi­ny Vita v podá­ní Martina Trnavského půso­bí poměr­ně suše a nevý­raz­ně. Vlastimil Zavřel coby Joe pří­jem­ně pře­kva­pil a páno­vé Šťastný (Henry) a Hruška (Eddie) poda­li jako vždy napros­to exce­lent­ní výkon. Smutné ovšem je, že jeden dabér (kon­krét­ně Vladimír Fišer, jehož pře­krás­ný pod­ma­ni­vý hlas zná­me z mno­ha doku­men­tů) dabu­je ve hře hned něko­lik postav. Zajímavostí také je, že Dalimil Klapka (dabér Franka z M1) zde pro­půj­čil svůj hlas Leovi Galantemu. Také jsem si vši­ml, že jed­na posta­va byla namlu­ve­na v jed­né scé­ně dvě­ma dabé­ry a změ­na hla­su byla poměr­ně mar­kant­ní.

Teď něco k samot­né nápl­ni misí, zde bych rád vyzdvih­nul jejich růz­no­ro­dost. První mise z váleč­né fron­ty je ori­gi­nál­ní a pove­de­ná, bohu­žel trvá jen cca 10 minut. Dále se mi vel­mi líbi­la mise ve věze­ní a posled­ní v pla­ne­táriu. Zde si auto­ři oprav­du zaslou­ží pochva­lu. Celkově je design misí vel­mi poda­ře­ný a někte­ré mají oprav­du šťá­vu napros­to vás pohl­tí – bohu­žel ne všech­ny.

Náplní misí jsou tři hlav­ní ele­men­ty – jíz­da, střel­ba a pěst­ní sou­bo­je. Jízdní mode­ly jsou dva – arká­da a simu­la­ce, legra­ce se dá užít s obě­ma, ale simu­la­ce mi mís­ty při­jde až nad­re­ál­ná, auta se po vzo­ru prv­ní mafie pře­tá­čí, jako bys­te měli pořád plyn na pod­la­ze. Smutné je, že oprav­do­vá honič­ka je ve hře jen jed­na (a pak dvě, to ale ani nejsou honič­ky). U střel­by je potře­ba vyu­ží­vat sys­tém kry­tí, jinak je po vás. Představa, že někam vběh­ne­te a všech­no vystří­lí­te, je napros­to fan­tasma­go­ric­ká. Trochu mě zará­ží, že nepřá­te­lé mohou stří­let nasle­po z kry­tu, zatím co vy ne! Pěstní sou­bo­je se pod­le mě moc nepo­ved­ly, ubi­tí pro­tiv­ní­ka je někdy až nechut­ně zdlou­ha­vé, svo­bod­ný sys­tém v prv­ní mafii mi vyho­vo­val více.

Pokud mě hra v něja­kém ohle­du posa­di­la na zadek, tak je to napros­to bez­kon­ku­renč­ní, pře­krás­né, živé a růz­no­ro­dé měs­to pro­pra­co­va­né do nejmen­ších detai­lů a cel­ko­vě vel­mi líbi­vé a gra­fic­ky pří­jem­né her­ní pro­stře­dí. Něco tak nád­her­né­ho jsem ješ­tě v žád­né hře v tom­to žán­ru nevi­děl. Ale ptám se sám sebe k čemu to všech­no? Potenciál měs­ta zůstá­vá trestu­hod­ně nevy­u­žit, v rám­ci misí se podí­vá­te jen na pár míst a ve měs­tě kro­mě sbí­rá­ní pla­y­boyů a pla­ká­tů, tuně­ní či šro­to­vá­ní aut, kupo­vá­ní oble­če­ní, zbra­ní a jíd­la nemů­že­te dělat vůbec nic, což je vel­ká ško­da.

Ránou pod pás je absen­ce jaké­ho­ko­li dal­ší­ho her­ní­ho módu. Hra, kte­rá nemá mul­tipla­yer, pros­tě MUSÍ při­jít s něja­kým dal­ším her­ním módem. Na vol­nou či extrém­ní jízdu rov­nou zapo­meň­te. Hra kro­mě pří­bě­hu nena­bí­zí vůbec nic. Abych to uve­dl na pra­vou míru, vol­ná jíz­da ve hře sice je, ale je nepo­cho­pi­tel­ně skry­tá a uzamče­ná – lze ji akti­vo­vat až ama­tér­skou modi­fi­ka­cí.

Ve hře jsou někte­ré napros­to fatál­ní chy­by a nedo­stat­ky. Autoencyklopedie zahr­nu­je pou­hých 36 aut, ačko­li jich je ve hře mno­hem více! Legenda mapy obsa­hu­je oran­žo­vou ikon­ku „prá­ce“ (ved­lej­ší úkol)… proč, když ve hře není ani jedi­ný? Proč se na rada­ru zob­ra­zu­jí pou­ze poli­cej­ní auta a ne i ta civil­ní? Při cou­vá­ní musí­te neu­stá­le myší natá­čet kame­ru, abys­te do něko­ho nevra­zi­li (nebo někdo do vás). Někteří lidé včet­ně mě hlá­sí opož­dě­né loa­do­vá­ní inte­ri­é­rů obcho­dů a tak se stá­vá, že někdy čeká­te dlou­hé vte­ři­ny před obcho­dem, než se šedá skla zprů­hled­ní a vy může­te vstou­pit do obcho­du. Tachometr je pou­ze v mílích, ačko­li máte v menu nasta­ven met­ric­ký sys­tém! Hra neob­sa­hu­je inven­tář a vel­mi mi vadi­lo, že se název zbra­ně obje­vil jen na chvil­ku po sebrá­ní a pak už ho neby­lo mož­né zob­ra­zit. Nefunkční MHD také zamr­zí (na co tam tedy vůbec je?). Dále bych také zmí­nil absen­ci hráč­ských pro­fi­lů (což je dnes napros­tý stan­dard) a nemož­nost nahrá­vat kon­krét­ní část mise jako v prv­ním díle.

Teď něco soun­d­trac­ku – ten je jed­nou z nej­sil­něj­ších strá­nek hry (mám na mys­li ten pís­nič­ko­vý, tedy hud­bu v rádiu). Překrásná dobo­vá hud­ba skvě­le dokres­lu­je atmo­sfé­ru Empire Bay. Co je bohu­žel tro­chu zkla­má­ní, je instru­men­tál­ní hud­ba a teď nemám na mys­li její kva­li­tu, ta je totiž výteč­ná stej­ně jako v prv­ním díle. Matúš Široký je pan skla­da­tel a já před ním upřím­ně sme­kám. Problém je ovšem v tom, že instru­men­tál­ka nehra­je v Mafii II ani zda­le­ka tak čas­to, jak by bylo záhod­no. Pokud jste měli s honič­ka­mi a pře­střel­ka­mi v prv­ním díle spo­je­ny obě Fihghting the­me sklad­by, tak tady hud­ba půso­bí dost nevý­raz­ně a já osob­ně si nedo­ká­žu vyba­vit žád­nou, s výjim­kou té z hlav­ní­ho menu, kte­rá je skvě­lá.

Z dru­hé Mafie na vás sice občas dých­ne kouz­lo jed­nič­ky, to ne že ne, ale je to spíš méně než více. V krát­kos­ti bych se zmí­nil o odka­zech na legen­dár­ní prv­ní díl. Ve hře jsou mini­mál­ně dva, kte­ré nepře­hléd­ne­te (a pak dal­ší, kte­ré ale musí­te peč­li­vě hle­dat). Jeden ve for­mě zmíň­ky o Lost Heaven a ten dru­hý… se dal tak tro­chu oče­ká­vat a je vel­mi kon­krét­ní.

POZOR SPOILER!

V jed­né z misí jde­te s Joem dle oče­ká­vá­ní zabít Tommyho Angela – hrdi­nu prv­ní­ho dílu. Ovšem for­ma jakou je ten­to odkaz podán, prv­ní díl a vlast­ně Tommyho napros­to znectí. Tom je zde vylí­čen jen jako něja­ký prás­kač, kte­rý nabon­zo­val celou rodi­nu fede­rá­lům. Joe a Vito mají na líst­ku napsá­no, co mu mají před smr­tí říct. Kdyby padla ale­spoň něja­ká zmíň­ka o tom, že to byl jeden z nej­schop­něj­ších Salieriho lidí, kte­rý poté zra­dil rodi­nu, aby si zachrá­nil zadek, bylo by to o něčem jiném. Nebo něja­ká for­ma spo­lu­prá­ce s Tommym v rám­ci mise (tře­ba kšeft), pros­tě aby Tom dostal ve dvoj­ce více pro­sto­ru a byla patr­ná něja­ká úcta k němu i k prv­ní Mafii samot­né. Nemluvě o tom, že Tom nevy­pa­dá jako Tom z jed­nič­ky a Vito už si není vůbec podob­ný.

KONEC SPOILERU!

Celkově je Mafia II vel­mi roz­po­ru­pl­ná hra, kte­rá sice umí poba­vit, ale na dru­hou stra­nu i nudit. Od znač­ky Mafia se toho oče­ká­va­lo mož­ná až pří­liš, ale také toho bylo až pří­liš nasli­bo­vá­no a míra zkla­má­ní je i po ozná­me­ných oře­zech stá­le vyso­ká a to hlav­ně z pří­bě­hu a někte­rých chyb ve hře. Hra půso­bí nedo­dě­la­ně a ošku­ba­ně (ale fatál­ně). Děravý, nesou­vis­lý a nedo­kon­če­ný pří­běh pova­žu­ji za nej­vět­ší pro­blém. Ještě jsem nevi­děl, aby někdo vydal neho­to­vou a oře­za­nou hru a pak ji dokon­čo­val až pomo­cí DLC, což bude prav­dě­po­dob­ně pří­pad Mafie II. Nabízí se otáz­ka, zda má smy­sl tako­vý­to polo­to­var vůbec teď hod­no­tit a nepo­čkat až na kom­plet­ní hru se vše­mi DLC. V tuto chví­li je mi nej­ví­ce líto klu­ků z brněn­ské­ho stu­dia 2K Czech, kte­ří s hrou strá­vi­li dlou­hých 7 let a děla­li všech­no pro to, aby byla opět nej­lep­ší. Jenže po odkou­pe­ní cham­ti­vým vyda­va­te­lem 2K Games to šlo s hrou z kop­ce. 2KG totiž zapo­mně­li, že Mafia je pro fanouš­ky srd­co­vou zále­ži­tos­tí. Nevím, jak bych hru hod­no­til, kdy­by nenes­la znač­ku Mafia, neče­ka­lo se na ní dlou­hých 8 let a neby­lo toho tolik nasli­bo­vá­no. Pokud se od toho vše­ho poku­sím nějak opros­tit, zůsta­ne mi poměr­ně sluš­ná hra se spous­tu chy­ba­mi, nedo­děl­ky a oře­zy na jed­no dvě odpo­led­ne, kte­rou nemám důvod hrát více­krát. Potenciál této hry zabil cham­ti­vý vyda­va­tel, kte­rý ze hry díky DLC udě­lá ždí­mač­ku na pení­ze, jak ori­gi­nál­ní. Já osob­ně říkám, že ode mě nedo­sta­nou za DLC ani koru­nu, tuhle zlo­děj­nu pod­po­ro­vat nebu­du. Je mi to oprav­du moc líto, rád bych, aby to byl jen zlý sen, ze kte­ré­ho se pro­bu­dím. Ale rea­li­ta je tvr­dá a já nemůžu udě­lit Mafii II vyso­ké hod­no­ce­ní, už jen kvů­li úctě k exce­lent­ní a legen­dár­ní jed­nič­ce, kte­rá pro mě navždy jed­nič­kou zůsta­ne a kte­rou bych tím­to poško­dil.

Hodnocení: 70%

kla­dy a zápo­ry

 • pře­krás­né, živé a pes­t­ré měs­to plné detai­lů, pro­pra­co­va­né loka­ce
 • špič­ko­vý soun­d­track
 • spous­ta malič­kos­tí, kte­ré potě­ší
 • děra­vý a nesou­vis­lý pří­běh s usek­nu­tým kon­cem
 • krát­ká hra­cí doba, absen­ce dal­ších her­ních módů
 • cel­ko­vá oře­za­nost hry, chy­by a cel­ko­vě zabi­tý poten­ci­ál titu­lu

Foto: Youtube/Jiří Borový


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Robinsonův ostrov - 19. 4. 201721. dubna 2017 Robinsonův ostrov - 19. 4. 2017 28. díl Robinsonova ostrova. https://youtu.be/bKgD6jH5Flw Posted in Reality show
 • S31E02: Go Big or Go Homer18. října 2019 S31E02: Go Big or Go Homer První české titulky pro 2. epizodu 31. sezóny seriálu Simpsonovi. Stahujte z webu Simpsonovi.Blog. Posted in Titulky
 • ALICE2. března 2024 ALICE Hlavní hrdinkou je třiatřicetiletá Alice, která je ve svém životě vcelku spokojená. Provozuje psychoterapeutickou praxi a je to práce, jež jí nejen naplňuje, ale hlavně jí umožňuje […] Posted in Recenze knih
 • Titulky k The Deceived S01E02 - Episode #1.224. srpna 2020 Titulky k The Deceived S01E02 - Episode #1.2 Michael musí nečekaně odjet do Cambridge, a Ophelie tak zůstává ve velkém a strašidelném domě sama. Stále víc a víc se jí na smrti Roisin něco nezdá a nepomůžeme tomu ani všudypřítomná […] Posted in Titulky
 • Underworld - Jiný pohled4. dubna 2006 Underworld - Jiný pohled Konec se blíží, po dlouhých staletích války se schyluje ke konečné bitvě… Dva rody, dvě děti noci – vampír a vlkodlak. Mýty tvrdící, že tyto dvě bytosti temna bojují bok po boku se […] Posted in Filmové recenze
 • Horton5. prosince 2009 Horton Vložil Slávek Anlauf, 21. Duben 2008 - 17:18 Horton Hears a Who! […] Posted in Recenze
 • Habitante incierto, El (2004)24. dubna 2012 Habitante incierto, El (2004) Jsem tady opravdu sám? Architekt Félix žije velice podivínský život. Jeho chování způsobí rozchod s partnerkou Verou, která už déle nesnese žít po jeho boku v jejich […] Posted in Horory
 • Wrong Turn 5: Bloodbath (2012)24. října 2012 Wrong Turn 5: Bloodbath (2012) Zavřít vůdce zdegenerovaných kanibalů, nebyl zrovna nejšťastnější nápad. Malé městečko teď zažije opravdu krvavou halloweenskou noc. Malé městečko v Západní Virginii pořádá […] Posted in Horory
 • Československo – přání:16. dubna 2018 Československo – přání: Posted in Videa
 • Pán prstenů: Návrat krále - Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě.29. září 2020 Pán prstenů: Návrat krále - Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě. Putování jednotlivých členů Společenstva prstenu se dostává do poslední a rozhodující fáze. Čaroděj Gandalf (Ian McKellen), elf Legolas (Orlando Bloom) a trpaslík Gimli (John Rhys-Davies) […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20809 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71792 KB. | 19.06.2024 - 21:47:46