Kritiky.cz > Recenze knih > Moje první opravdová kuchařka

Moje první opravdová kuchařka

121960 350 0 fit
121960 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la u čte­nář­ský záži­tek z kuchař­ky mla­dé autor­ky Ájy Dokoupilové, kte­rá je oprav­du rari­tou na kniž­ním trhu. Tato kuchař­ka je urče­na všem, kdo začí­ná vařit. Je tře­ba se nebát a pus­tit se do toho s ver­vou. Ne vždy se vše poda­ří, ale to vůbec neva­dí. Takže nejen pro všech­ny klu­ky a hol­ky, ale i pro VŠECHNY, kte­ří s vaře­ním začí­na­jí. Na věku totiž vůbec nezá­le­ží. 

Všechny recep­ty v této kuchař­ce jsou jed­no­du­ché, pou­ži­té suro­vi­ny jsou snad­no k sehná­ní a jsou vyzkou­še­né. Časově nejsou nároč­né. Do 30 minut, do 60 minut, nad 60 minut. U kaž­dé­ho recep­tu je uve­de­na ikon­ka času, jak dlou­ho bude pří­pra­va trvat. Hned na začát­ku kuchař­ky je uve­de­no pár rad, kte­rý­mi se může­te řídit, aby se vám  při­pra­vo­va­ný pokrm vždy pove­dl. Kniha je roz­dě­le­na na 12 kapi­tol, 12 měsí­ců v roce. Na kon­ci kuchař­ky nalez­ne­te tipy a tri­ky, jak tře­ba nakrá­jet cibul­ku s správ­ně jí zpě­nit na ole­ji, jak oddě­lit žlou­tek od bíl­ku či vyma­zat for­mu na bábov­ku. Dále také podě­ko­vá­ní autor­ky a abe­ced­ní seznam všech recep­tů celé kuchař­ky. Recepty jsou řaze­ny od led­na až do pro­sin­ce. U kaž­dé­ho měsí­ce je vždy uve­de­na drob­ná cha­rak­te­ris­ti­ka dané­ho měsí­ce, co v něm autor­ka při­pra­ví za dob­ro­ty.

Jaké pokr­my si vlast­ně může­te při­pra­vit? V kuchař­ce jsou uve­de­ny recep­ty na hlav­ní jíd­la, dezer­ty a slad­ká jíd­la, výteč­ní pří­lo­hy a růz­né ovoc­né a zele­ni­no­vá jíd­la. Můžete si uva­řit např. maso­vé kulič­ky, rybu peče­nou v papi­lo­tě, boloň­ské špage­ty, vep­řo­vé kot­le­ty na sme­ta­ně, kuře­cí maso na gri­lu či domá­cí bur­ge­ry. Dále např. lívan­ce, jableč­ný štr­ú­dl, muf­fi­ny s kré­mem, ovoc­ný dort, veli­ko­noč­ní­ho berán­ka, vloč­ko­vou kaši s ovo­cem či pohád­ko­vě sme­ta­no­vou zmrz­li­nu. Využít může­te i sezón­ní ovo­ce nebo zele­ni­nu pří­pra­vou sla­né­ho kolá­če z lis­to­vé­ho těs­ta, bro­ko­li­co­vým salá­tem s jabl­kem, hráš­ko­vou polév­kou, mrkvo­vý­mi pla­cič­ka­mi či okur­ko­vý­mi toas­ty.  Autorka neza­po­mně­la ani na vánoč­ní cuk­ro­ví. Jak si tedy pora­dit s per­níč­ky, linec­kým cuk­ro­vím, vanil­ko­vý­mi rohlíč­ky, prac­na­mi nebo vosí­mi hnízdy? S tou­to kuchař­kou to bude roz­hod­ně hrač­ka.

Na kon­ci kuchař­ky je uve­de­na slad­ká teč­ka celé­ho peče­ní a tou je spe­ci­ál­ní recept paní Dity Pecháčkové, autor­ky knih o vaře­ní a to recept na Jahodový trifle.

Autoři foto­gra­fií jsou Marek Bartoš a Petr Pavlíček.

Několik slov o autor­ce:

Ája Drahokoupilová je pat­nác­ti­le­tá nad­še­ná kuchař­ka, kte­rá se v kuchy­ni pohy­bu­je oprav­du od dět­ství. Začínala tím, že si jako malá hrá­la s vařeč­ka­mi, mis­ka­mi a hrn­ci, a jak rost­la, plet­la se mámě do vaře­ní víc a víc. Ve třech letech pomá­ha­la oba­lo­vat říz­ky, v prv­ní tří­dě upek­la svo­ji prv­ní bábov­ku a v jede­nác­ti vaři­la s kuchař­kou Ditou Pecháčkovou v jejím maga­zí­nu.

Slova autor­ky:

“ Zjistila jsem, že spous­ta holek a klu­ků se vaře­ní a peče­ní bojí, a tak s ním rad­ši ani nezač­nou. Ale to je vel­ká ško­da. Ukáže vám, že na tom nic není složitého.Chce to jen zaho­dit strach a oba­vy a pus­tit se do toho. Díky téhle kuchař­ce sesta­ve­né spe­ci­ál­ně pro ty, kte­ří s vaře­ním a peče­ním začí­na­jí, se z vás sta­ne král nebo krá­lov­na kuchy­ně. “

Tato kuchař­ka je napros­to úžas­ná! Musím říci, že se autor­ce oprav­du poved­la. Jako malá hol­ka jsem se moc ráda plet­la v kuchy­ni. Svou prv­ní bram­bo­ro­vou polév­ku jsem sama uva­ři­la ve svých jede­nác­ti letech. I když se mě nepo­da­ři­la, ani to mě neod­ra­di­lo od toho, abych v té kuchy­ni zůsta­la dal­ších 26 let. Ráda vařím, peču i zava­řu­ji a tato kuchař­ka mě při­nes­la mno­ho dal­ších inspi­ra­cí, co dob­ré­ho pro svou rodi­nu při­pra­vit. Mám dva syny, kte­ří také v kuchy­ni rádi pomá­ha­jí a kuchař­ku si oba oblí­bi­li. Starší syn si ji při­vlast­nil, tak snad jí také půj­čí své mamin­ce. Ráda se inspi­ru­ji nový­mi recep­ty, ale i těmi tra­dič­ní­mi.

Na této kuchař­ce bych oce­ni­la její pře­hled­nost, ale i zají­ma­vos­ti o růz­ných suro­vi­nách, odkud pochá­zí atd. To dělá tuto kuchař­ku vyjí­meč­nou. Úžasný je i věk autor­ky, že vůbec šla do tak vel­ké­ho pro­jek­tu a s pomo­cí rodi­ny vyda­la svou „oprav­do­vou“ kuchař­ku. Doporučila bych jí začá­teč­ní­kům, kte­ří s vaře­ním začí­na­jí a hle­da­jí tako­vou tu kuchař­ku, kte­rá je pove­de krok za kro­kem, ale i těm zku­še­ným, kte­ří rádi expe­ri­men­tu­jí a chtě­jí vyzkou­šet něco dob­ré­ho, nové­ho, či neo­kou­ka­né­ho.

Autor: Ája Drahokoupilová

Ilustrace: Iva Gecková

Edice: Zdraví a život­ní styl

Vydáno: 2019, Vydala Grada, Praha

Počet stran: 400

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2196-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,31384 s | počet dotazů: 7802 | paměť: 75649 KB. | 18.04.2024 - 06:16:42