Kritiky.cz > Recenze knih > Aby nám tu bylo hezky - tvoříme pravidla v MŠ

Aby nám tu bylo hezky - tvoříme pravidla v MŠ

kindergarten 2204239 1920
kindergarten 2204239 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vou kni­hu, při níž si odpo­či­ne­te, dozví­te něco zají­ma­vé­ho, uvi­dí­te někte­ré pro­blémy z mno­ha úhlů pohle­du? Pokud jste ale­spoň jed­nou odpo­vě­dě­ly ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Aby nám tu bylo hez­ky, jejíž autor­kou je Eva Svobodová. 

Kniha je o tom, jak spo­leč­ně s dět­mi nasta­vo­vat pra­vi­dla v mateř­ské ško­le, jak je spo­leč­ně tvo­řit a pou­ží­vat. Je roz­dě­le­na na 5 kapi­tol, zakon­če­na sezna­mem cito­va­né lite­ra­tu­ry. První kapi­to­la se zabý­vá člo­vě­kem jako tako­vým, o jeho růz­ných pro­blé­mech, se kte­rý­mi se může­me setkat. Kapitola dru­há je o našich potře­bách, o tom, jak je uspo­ko­ju­je­me. Další kapi­to­la roz­ví­jí pro­ble­ma­ti­ku našich hra­nic a limi­tů, kte­ré máme, jaké je akcep­to­va­tel­né cho­vá­ní v našich živo­tech. Kapitola čtvr­tá vás zave­de mezi pra­vi­dla, co jsou návy­ky, ritu­á­ly, jak máme spo­leč­ně spo­lu­pra­co­vat. Kapitola posled­ní je o tom, jak ty vlast­ní pra­vi­dla nasta­vo­vat. Na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly je něko­lik otá­zek k zamyš­le­ní.

9788026218524

Autorka se zabý­vá jed­not­li­vý­mi fáze­mi vyvo­zo­vá­ní pra­vi­del. Nakonec kni­hy autor­ka při­da­la zají­ma­vé pří­běhy a vyprá­vě­ní ze živo­ta dětí v mateř­ské ško­le, růz­né námě­ty a otáz­ky na zamyš­le­ní. V kaž­dé kapi­to­le najde­te pří­běhy z pra­xe, kte­ré nám pomo­hou osvět­lit danou pro­ble­ma­ti­ku, více se v ní bude­me ori­en­to­vat, mož­ná i někte­ré věci ve svém osob­ním i pro­fes­ním živo­tě uči­tel­ky pře­hod­no­tí­me, bude­me vidět z více úhlů pohle­du.

Kniha je napros­to úžas­ná. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Opravdu se mně moc líbi­la. Obsahuje mno­ho zají­ma­vých infor­ma­cí. Doporučím ji všem uči­tel­kám mateř­ských, ale i základ­ních škol, dále rodi­čům, pra­ro­di­čům, kte­ří se chtě­jí něco dozvě­dět o hra­ni­cích, pra­vi­dlech, jak je dětem nasta­vo­vat a proč. Velmi pří­nos­né jsou pří­kla­dy z pra­xe, kte­ré ve mně vyvo­la­ly růz­né poci­ty. Nad daný­mi situ­a­ce­mi, kte­ré autor­ka popi­su­je jsem se zamýš­le­la. Autorku znám osob­ně z růz­ných semi­ná­řů pro peda­go­gy a veli­ce si ji vážím. Poutavou for­mou zaujme peda­go­gy. Kniha je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná.

Ukázka z kni­hy:

Rozhlédni se kolem nás. Vidíš, co je kolem krás? Krásné stro­my, sta­ré domy, bar­vy kvě­tin v zahra­dách. Slunce ozá­ři­lo mra­ky, hvězdy tan­čí s měsí­cem, krás­ně voní kyprá zem, my jsme všich­ni krás­ní taky, krás­né koč­ky, krás­né krá­vy, krás­ný den i krás­ná noc.

Všude kolem krá­sy moc, krás­ně voní hrnek kávy. Co je ale nej­krás­něj­ší, nej­krás­něj­ší na svě­tě? Hebký kožich kotě­te? Louka plná měk­ké trá­vy? Kdepak, tak to pře­ce není? Nejhezčí je pohla­ze­ní.

Když jsme spo­lu, tulí­me se, usmí­vá­me, bre­čí­me..

Když se někdy bojí­me, držíš mě, já držím tebe, nad námi je mod­ré z nebe a pod námi pev­ná zem.

Několik slov o autor­ce:

Mgr. Eva Svobodová vyu­ču­je na PF JČU v Českých Budějovicích obor uči­tel­ství pro MŠ. Je spo­lu­au­tor­kou knih Vzdělávání v mateř­ské ško­le, Metody dra­ma­tic­ké výcho­vy v MŠ, Do škol­ky za zví­řát­ky a Osobnost před­škol­ní­ho peda­go­ga.

Autorka: Eva Svobodová

Žánr: popu­lár­ně - nauč­ná pub­li­ka­ce

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 132

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-1852-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31414 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71949 KB. | 20.07.2024 - 05:45:44