Kritiky.cz > Recenze knih > Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství

Mája a ohnivý lišáček – příběh o jednom neobyčejném přátelství

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Má vaše dítě pro­blémy s kama­rá­dy? Těžko si je hle­dá? Chcete pro­žít krás­ný pří­běh o hol­čič­ce a pan­dě čer­ve­né? Hledáte milou kni­hu pro své začí­na­jí­cí čte­ná­ře? Kniha Mája a ohni­vý lišá­ček, kte­rou vyda­lo nakla­da­tel­ství Portál v Praze v roce 2022 je urče­na prá­vě vám. 

Maminka, tatí­nek, Mája, bráš­ka Norík a kočka Micka se stě­hu­jí do nové­ho domeč­ku. Kája je ohni­vý lišá­ček – pan­da čer­ve­ná s roz­to­mi­lým čer­ve­ným oca­sem s prouž­ky. Mája ztra­ti­la své­ho oblí­be­né­ho plyšáč­ka krá­líč­ka a byla veli­ce smut­ná a cíti­la se osa­mě­le. Z jed­né kra­bi­ce se ozval šra­mot a vykou­kl Kája-ohnivý lišá­ček. Stanou se Mája s ohni­vým lišáč­kem Kájou kama­rá­di? Co všech­no spo­lu nako­nec zaži­jí? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, pro­to­že tex­tu v kni­ze najde­te méně a veli­kost písma bude vyho­vo­vat i pra­ro­di­čům, kte­ří si s dět­mi budou kni­hu číst a špat­ně vidí. Kniha se mně moc líbi­la a roz­hod­ně se bude líbit jak dětem, tak i dospě­lým. Ilustrace jsou vel­mi milé a báječ­ně dopl­ní celý pří­běh. Autor se v kni­ze zabý­vá pro­ble­ma­ti­kou stě­ho­vá­ní, to jak děti vní­ma­jí změ­nu své­ho byd­liš­tě mno­hem více, než si mož­ná uvě­do­mu­je­me. Zajímavé je i poje­tí kama­rád­ství, kte­ré není vždy samo­zřej­mos­tí a je tře­ba se o něj sta­rat a roz­ví­jet jej. Velmi hez­ké je v kni­ze vztah hol­čič­ky a zví­řat­ka, kte­ré­ho obje­ví, to děti roz­hod­ně zaujme.

Kniha má 72 stran, tex­ty jsou čle­ně­ny mezi obráz­ky. Na titul­ní obál­ce je hol­čič­ka Mája s ohni­vým lišáč­kem Kájou. Možná doma řeší­te stej­nou situ­a­ci se stě­ho­vá­ním a ten­to las­ka­vý pří­běh vám může pomo­ci řešit stej­né problémy.Příběh o přá­tel­ství, že vždyc­ky je lep­ší nebýt sám, pro­to­že ve dvou se to lépe táh­ne.

Kniha je urče­na pro děti od 3 let.

Ukázka z kni­hy:

Hledala krá­líč­ka všu­de, pro­hra­ba­la všech­ny kra­bi­ce, vola­la na něj. Jenomže krá­lí­ček zůstá­val nezvěst­ný, zapí­ral se. A to bylo nej­hlou­pěj­ší na celém tom bez­tak už hloupém dni.

Jak má teď, bez krá­líč­ka, usnout? Navíc v tomhle cizím měs­tě, v cizím domě, v prázd­ném poko­ji přecpa­ném kra­bi­ce­mi a ška­tu­le­mi?

V tom se ozval šra­mot.

„Jéje!“ vydě­si­la se Mája.

Znovu to zašra­mo­ti­lo a jed­na z kra­bic se zaky­má­ce­la. Že by to byl krá­lí­ček?

Mája se zhlu­bo­ka nadech­la. Sebrala všech­nu odva­hu, vysko­či­la z postel a ote­vře­la kra­bi­ci.

Několik slov o auto­ro­vi:

Udo Weigelt se naro­dil roku 1960 v Hamburku, stu­do­val něm­či­nu, lite­ra­tu­ru a his­to­rii na uni­ver­zi­tách v Kielu a Hamburku, žije u Bodamského jeze­ra, pra­cu­je jako spi­so­va­tel na vol­né noze.

Od roku 1998 vydal u růz­ných nakla­da­tel­ství přes pade­sát knih (také pod pseu­do­ny­mem E.T.W.Igel nebo Moritz Petz), kte­ré byly pře­lo­že­ny do více než pat­nác­ti jazy­ků. První kníž­ku o Máje a ohni­vém lišáč­ko­vi napsal roku 2016, od té doby při­by­la čty­ři pokra­čo­vá­ní. Celou sérii ilu­stro­va­la Joelle Tourlonias.

Informace o ilu­strá­tor­ce:

Joelle Tourlonias se naro­di­la roku 1985 v hesen­ské Hanavě, na uni­ver­zi­tě ve Výmaru stu­do­va­la vizu­ál­ní komu­ni­ka­ci se zamě­ře­ním na ilu­stra­ci a mal­bu, žila v Düsseldorfu, ale vrá­ti­la se do Hesenska a nyní pobý­vá neda­le­ko Frankfurtu nad Mohanem u poho­ří Vogelsberg, Pracuje jako výtvar­ni­ce na vol­né noze. Dosavadní kari­é­ru spo­ji­la s dět­skou ilu­stra­cí a svým snad­no roz­po­zna­tel­ným sty­lem dopro­vo­di­la již více než sto knih. Svých autor­ských má na kon­tě pro­za­tím pět. V nakla­da­tel­ství Portál vyšla v roce 2021 dvojk­ni­ha Michaela Englera Mokrozem- Suchozem, jejíž jed­nu část ilu­stro­va­la.

Autor: Udo Weigelt

Přeložil: Lukáš Novosad

Ilustrace: Joelle Tourlonias

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2022, Portál, Praha

Počet stran: 72

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN 978-80-262-1884-5

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52184 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71966 KB. | 24.07.2024 - 07:33:03