Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jen bůh odpouští | Only God Forgives [45%]

Jen bůh odpouští | Only God Forgives [45%]

rp only god forgives image05.jpg
rp only god forgives image05.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Nicolas Winding Refn je člo­věk, kte­rý se poma­lu dostá­vá do pod­vě­do­mí fil­mo­vých fanouš­ků po celém svě­tě. Dánský reži­sér se vypra­co­val přes sérii kri­mi­ná­lek na pozi­ci zají­ma­vé­ho talen­tu, kte­rý při­ve­dl pár nápa­di­tých sním­ků, jako kupří­kla­du bio­gra­fic­ký sní­mek Bronson s Tomem Hardym v hlav­ní roli. Tím nej­dů­le­ži­těj­ším sním­kem v jeho kari­é­ře je však dva roky sta­rá arto­vá lahůd­ka Drive. Snímek nejen, že koneč­ně potvr­dil prvo­li­go­vý sta­tus Ryana Goslinga, způ­so­bil poměr­ně sluš­ný poprask i mezi divá­ky. Očekávání z dal­ší spo­lu­prá­ce těch­to dvou tedy byla na mís­tě a od sním­ku Jen bůh odpouš­tí se čeka­ly vel­ké věci. Jak ale ve sku­teč­nos­ti tahle zále­ži­tost dopadla?

Pomsta, to je to jedi­né na čem zále­ží. Julian je jed­ním z nej­vý­še posta­ve­ných dea­le­rů drog v Bangkoku. Spolu s bra­t­rem a dašlí­mi udr­žu­je svo­ji síť v bez­pro­blé­mo­vém cho­du. Tedy do dne, kdy je jeho bra­tr zavraž­dí jed­nu z míst­ních pro­sti­tu­tek. Policie s vyšet­řo­va­te­lem Changem v čele dove­de na mís­to otce zavraž­dě­né. Chang díky svým nevy­bí­ra­vým prak­ti­kám dovo­lí otci pomstít svo­ji dce­ru. Tím však spus­tí do běhu koloběh udá­los­tí kte­ré ani sám není schop­ný před­ví­dat. Do Bangkoku totiž při­lé­tá mat­ka bra­trů, kte­rá chce po Julianovi, aby vra­ha své­ho bra­t­ra vypá­t­ral a zabil. Když zjis­tí, že měl tu mož­nost a pomstu nevy­ko­nal, roz­hod­ne se jed­nat jinak. 

Pro dnešek začnu poně­kud jinud. Cliff Martinez je pros­tě fra­jer. I když mu totiž ten­to­krát nepo­má­ha­jí deva­de­sát­ko­vé taneč­ní kre­a­ce, bra­vur­ně zvlá­dá snou­bit hned něko­lik hudeb­ních sty­lů a jeho téměř až schy­zofren­ní ale z drti­vé čás­ti mini­ma­lis­tic­ký hudeb­ní dopro­vod je tím oprav­du nej­lep­ším, co sní­mek nabí­zí.  A prá­vě s tou růz­no­ro­dostí při­chá­zí to, co je ten nej­vět­ší pro­blém sním­ků. Refn se ve svém výtvo­ru nato­lik vzhlé­dl, až se v něm ztra­til. 
Upřímně, urči­tá úro­veň sebe­vě­do­mé vizu­ál­ní ona­nie je u Refna poměr­ně běž­ná. Povrchní sna­ha dosáh­nout své­ho maxi­mál­ní obra­zo­vou sty­li­za­cí byla prá­vě jeden z těch bodů, kte­rý hrál pro reži­sé­rův oso­bi­tý styl. V Jen Bůh odpouš­tí je to ale popr­vé, co ten­to ele­ment hra­je pro­ti němu. Na plo­še nece­lé hodi­ny a půl totiž v koneč­ném důsled­ku dostá­vá­te jaký­si sle­pe­nec mno­ha moti­vů, mno­ha témat kte­rý se sna­ží půso­bit jako sil­ně arto­vá vytří­be­ná podí­va­ná, kte­rá však sklouzá­vá až pří­liš čas­to k sebe­pa­ro­dii a k paro­do­vá­ní žán­ru arto­vé­ho fil­mu jako tako­vé­ho. A to je něco, co i s při­mhou­ře­ný­ma oči­ma igno­ro­vat nelze.
Jen Bůh odpouš­tí je totiž tako­vá rádo­by hod­ně umě­lec­ká sna­živ­ka, kte­rá si někde po ces­tě na fil­mo­vá plát­na vypěs­to­va­la schy­zofre­nii. Když si totiž hned v něko­li­ka momen­tech oče­ká­va­né­ho sním­ku tvůr­ce zvuč­né­ho jmé­na vzpo­me­ne­te na kla­si­ku z čeké­ho ryb­níč­ku Byl jed­nou jeden pol­da III - Major Maisner a tan­čí­cí drak je něco ukrut­ně špat­ně. A není to jen zále­ži­tos­tí těch lidí oko­li, dokon­ce i Gosling ve svém dru­hém děj­ství mini­ma­lis­tic­ké­ho herec­tví ala Drive není ani zda­le­ka sto­pro­cent­ní. Určitě mi to bude vyčí­tá­no, nicmé­ně pro­ten­to­krát nehod­lám ze sním­ku dělat ani o tro­chu víc, než ve sku­teč­nos­ti je. Nejsem Bůh abych odpouš­těl. 

Aha, tak takhle teda zase ne. Nebudu lhát, že je pro mě sní­mek více než zkla­má­ním. To co jsem zatím viděl od Refna zatím viděl, se mi líbi­lo. Osobitý reži­sér, kte­rý se nebo­jí jít pro­ti prou­du a svo­ji autor­skou vizi doká­že udr­žet od začát­ku do kon­ce. V pří­pa­dě Jen bůh odpouš­tí se ale tro­chu pře­po­čí­tal. Do extré­mu zahna­ná, pře­hna­ně umě­lec­ká zále­ži­tost, kte­rá díky hod­ně pro­měn­li­vé­mu cha­rak­te­ru kon­čí hod­ně dale­ko za oče­ká­vá­ní­mi. Vizualní pod­ma­ni­vost při­chá­zí vni­več, herec­ké výko­ny pak u někte­rých účast­ní­ků při­po­mí­na­jí až paro­dii na arto­vé fil­my. Možná jsem se jen ve sním­ku sple­tl. Možná ale Refn nabral až pří­liš sebe­vě­do­mí a ve svých vlast­ních mož­nos­tech se ztra­til nato­lik, že ani jeko skal­ní fanouš­ci jed­no­du­še nemo­hou dál. Tak snad to příš­tě dopad­ne, Nicolasi.

Koktejl:

34% Bangkok
33% Barvičky
33% Extrém v mno­ha ohle­dech

Jen Bůh odpouš­tí
( Only God Forgives, Len Boh odp­úšťa )
Thriller / Krimi / Drama
Thajsko / USA / Francie / Švédsko, 2013, 90 min

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 06.06.2013 H.C.E.
V kinech SR od: 06.06.2013 Continental

Režie: Nicolas Winding Refn
Scénář: Nicolas Winding Refn
Kamera: Larry Smith
Hudba: Cliff Martinez
Hrají: Ryan Gosling, Kristin Scott Thomas, Yayaying, Tom Burke, Vithaya Pansringarm, Gordon Brown

http://www.csfd.cz/film/288711-jen-buh-odpousti/
http://www.imdb.com/title/tt1602613/


Podívejte se na hodnocení Jen Bůh odpouští na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Knock Knock (2015)23. července 2017 Knock Knock (2015) Pánové, před těmito dámami si pořádně chraňte své poklopce! Jinak toho budete šeredně litovat! Evan žije spokojený rodinný život společně se svou milující manželkou a dvěma malými […] Posted in Horory
  • Velký sestřih nejznámějších log a znělek streamovacích služeb a televizních stanic27. dubna 2024 Velký sestřih nejznámějších log a znělek streamovacích služeb a televizních stanic Nějaký ten rok zpátky jsme si bedlivě posvítili na znělky filmových produkčních a distribučních společností a v našem žebříčku TOP 15 jsme vybírali tu nejlepší. Se stále rostoucí oblibou […] Posted in Články
  • Masquerade (2021)16. dubna 2023 Masquerade (2021) Původně chtěli maskovaní zloději ukrást jen několik uměleckých děl, jenomže nepohodlná mladá svědkyně jim udělá čáru přes rozpočet…Mladá Casey je večer sama doma jen s chůvou a čeká […] Posted in Horory
  • Železná srdce | Fury [85%]11. listopadu 2014 Železná srdce | Fury [85%] Válečné filmy nejsou v kinech něčím zase tak častým. Když už se nějaký ovšem do kin dostane, většinou se o něm docela mluví, ať už pozitivně nebo negativně. Vyjímkou není ani snímek […] Posted in Filmové recenze
  • Star Trek III: Pátrání po Spockovi16. února 2023 Star Trek III: Pátrání po Spockovi Velké zklamání. Po prvních dvou filmech, které nám snažili přinést zajímavý a komplexní příběh, přichází pouze nuda. Nevybavuje se mi žádná myšlenka či idea, kterou by nám tento film […] Posted in Krátké recenze
  • Highlights: FINLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds5. června 2021 Highlights: FINLAND vs GERMANY | 2021 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Star Trek filmy na DVD31. května 2004 Star Trek filmy na DVD Prostřednictvím našeho partnera si můžete koupit filmy Star Trek na DVD, nebo i VHS.STAR TREK : FILM (2 DVD) / Star Trek I. - The Motion Picture Vydavatelství Hollywood Classic […] Posted in Články
  • Zhest (2006)9. června 2013 Zhest (2006) Ruská novinářka se vydává po stopách sériového vraha, které jí zavedou do na první pohled opuštěné vesnice. Nebezpečí zde však číhá na každém kroku, protože ani místní obyvatelé […] Posted in Horory
  • Recenze hry V-Rally 4 55 %6. února 2021 Recenze hry V-Rally 4 55 % V-Rally 4 byla vydaná v roce 2018.Tehdy si tvůrci mysleli že hra bude uspešná jako předchozí díly hry což není pravda. 1,2,3 měly zabavný kariérní mod. U čtvrtého dílu je pouze nudný. Auta […] Posted in Články, Recenze her, Recenze
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73186 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71916 KB. | 18.07.2024 - 15:53:59