Kritiky.cz > Recenze her > GRID

GRID

Grid
Grid
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

GRID (2019) je typic­ká závod­ní arká­da, v níž jde o závo­dě­ní, vydě­lá­vá­ní peněz, naku­po­vá­ní aut a postu­po­vá­ní v kari­é­ře. Očekával jsem podob­ný záži­tek jako od Need For Speed, nebo tře­ba Forza Horizon a cel­kem se na hru těšil. Tedy, po spuš­tě­ní mě čeka­ly tři úvod­ní závo­dy, což zapů­so­bi­lo zvlášt­ně, pro­to­že obvykle vás hra sezná­mí s menu apod. Tady jste vrže­ni rov­nou na sil­ni­ci mezi 16 závod­ní­ků a jeď­te. Přiznávám, že jsem měl pro­blém se zori­en­to­vat v ovlá­dá­ní a musel jsem hru poza­sta­vit, abych vše pohle­dal v nasta­ve­ní. Chvíli jsem hrál na klá­ves­ni­ci. Upřímně po něja­ké době hra­ní jsem byl tak otrá­ve­ný, že jsem si done­sl můj PS3 volant a poku­sil  se ho při­po­jit ke hře. Naštěstí hra pod­po­ru­je i  jiné ovlá­da­cí prv­ky, než je klá­ves­ni­ce a jsem si cel­kem jis­tý, že by bylo mož­né při­po­jit i  ovla­dač tře­ba pro Xbox, nebo Playstation. Jediná nevý­ho­da je, že jsem si musel všech­ny prv­ky sám nasta­vit a to opět zabra­lo čas.

Když jsem  odjez­dil, pře­su­nul jsem se do poměr­ně pře­hled­né­ho menu, kde je na výběr Kariéra, Multiplayer, Free play a dal­ší. Pro recen­zi jsem zku­sil všech­ny tři. Nejprve kari­é­ru. Líbí se mi způ­sob jakým se závo­dí. Závody jsou roz­dě­le­ny do něko­li­ka „víken­dů“, ve kte­rých se závo­dí s urči­tým typem aut. Na začá­tek jsem si kou­pil prv­ní auto a pus­til se do hry. Musím říct, že si tvůr­ci pohrá­li s detai­ly, jak už na autech tak i oko­lí. Při  závo­du jsem si mohl všim­nout, že je dob­ře vymyš­len sys­tém poško­ze­ní auta, kte­rý vypa­dá poměr­ně rea­lis­tic­ky. Také jsem si vši­ml jed­né oprav­du spe­ci­ál­ní funk­ce, kte­rá mě zau­ja­la. Pokud něja­kým způ­so­bem poško­dí­te pro­tiv­ní­ka, je šan­ce, že si z něj udě­lá­te nepří­te­le. ­„Nemesis  mode“ úpl­ně změ­ní cho­vá­ní pro­tiv­ní­ka a ten se teď už nebu­de jenom sna­žit vyhrát, nýbrž vám bude dělat pro­blémy, vytla­čo­vat ze sil­ni­ce, nará­žet do vás. Tento sys­tém je hod­ně dob­ře pro­myš­le­ný a oprav­du musí­te být dob­rý řidič, jest­li se chce­te zne­přá­te­le­né­mu pro­tiv­ní­ko­vi posta­vit a před­jet ho. Co je dal­ší vel­mi zají­ma­vou funk­cí je fla­shback. Představte si, máte dobrou pozi­ci, ale zne­přá­te­li­li jste si dru­hé­ho pro­tiv­ní­ka. Ten do vás nara­zil a vy jste vytla­če­ni ze sil­ni­ce, tudíž vás před­jíž­dí ostat­ní.

Ještě před­tím, než se začne­me vzte­kat, může­me  pou­žít funk­ci Flashback a „vrá­tit čas“. Tedy může­te napra­vit chy­bu, co jsme udě­la­li a vrá­tit se na původ­ní pozi­ci. Možná vám to bude  při­pa­dat jako pod­vá­dě­ní, nicmé­ně je to vel­mi uži­teč­ná věc (jejím pou­ží­vá­ním nešet­řím…). Mimo spe­ci­ál­ní funk­ce má GRID (2019) jako  jiné závod­ní hry i urči­tý počet pohle­dů auta, včet­ně inte­ri­ér­ní­ho pohle­du, kte­rý je obvykle vel­mi pro­pra­co­va­ný. Po dokon­če­ní závo­du jsem vyzkou­šel Multiplayer, kte­rý však ve hře činí spí­še zby­teč­nost, pro­to­že než jsem byl scho­pen se při­po­jit do hry trva­lo to vel­mi dlou­ho a hráč se stej­ně po chvil­ce odpo­jil. Takže záži­tek z mul­tipla­ye­ru nulo­vý. Nakonec jsem zku­sil Free play. K dis­po­zi­ci máme jed­no auto, kte­ré si může­me půj­čit, než si vydě­lá­me dost na to, abychom si ho kou­pi­li. Bohužel, v mém pří­pa­dě se pokaž­dé hra zasek­la.

Na závěr tedy shr­nu­tí:

GRID (2019) nabí­zí zbru­su nový způ­sob závo­dě­ní. Nemesis mode a Flashbacky jsou dob­rý nápad, kte­rý se poda­řil a je vel­mi dob­ře pro­pra­co­ván. Menu vel­mi pře­hled­né, při­ja­tel­né je i množ­ství map. Textury aut a oko­lí vel­mi kva­lit­ní, doce­la opti­ma­li­zo­vá­no i pro slab­ší gra­fic­ké kar­ty. Mínusem jsou: vel­mi níz­ký počet aut – což je ško­da. Ovládání na klá­ves­ni­ci je obtíž­né, nej­lep­ší záži­tek zís­ká­me při hra­ním s volan­tem, na něj je však potře­ba nachys­tat ovlá­dá­ní.  Někdy se zasek­nou tex­tu­ry a ty zůsta­nou v níz­ké kva­li­tě.  

Celkové hod­no­ce­ní: 7/10


 

Foto: Codemasters


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Supaplex – staňte se virem v počítači27. dubna 2021 Supaplex – staňte se virem v počítači Hry pro DOS prostředí měly kromě výborné hratelnosti a příjemné barevnosti ještě jednu obrovskou výhodu. Velmi často šlo o fantastický nápad, který byl sice zařaditelný do některé z […] Posted in Retro games
  • Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu?12. listopadu 2023 Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu? Režisér David Fincher bezesporu patří k mistrům svého řemesla. V r. 2020 poprvé spojil svoje síly s Netflixem a natočil snímek Mank. Pocta Hollywoodu 30. let 20. století však trpěla […] Posted in Filmové recenze
  • Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec?26. října 2023 Pan Nepolapitelný – Belmondův kanadský synovec? Kanadští filmaři žijí ve stínu svých kolegů z USA. Čas od času však umí překvapit nenápadným kouskem, který si zaslouží pozornost, nebo alespoň sympatie. Patří Pan Nepolapitelný právě do […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47633 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71790 KB. | 28.02.2024 - 14:20:32