Kritiky.cz > Horory > ClownTown (2016)

ClownTown (2016)

rp ClownTown 28201629.jpg
rp ClownTown 28201629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo se dosta­ne do spá­rů těm­to psy­cho­pa­tům v klaun­ských mas­kách, živý vět­ši­nou už nevy­váz­ne…


Dva mla­dé páry se vydá­va­jí na kon­cert do Columbusu . Během jízdy pro­ve­dou nut­nou zastáv­ku u malé­ho bis­tra v jed­nom zapa­dá­ko­vě, kde kro­mě návštěvy toa­let poprosí o radu, zda někdo neví o něja­ké zkrat­ce, pro­to­že hlav­ní tra­sa se opra­vu­je a tvo­ří se na ní vel­ké kolo­ny. Tamní šerif jim s rados­tí pora­dí a čtve­ři­ce se tedy vydá­vá dál. Jenže zane­dlou­ho jed­na z dívek zjis­tí, že si v bis­tru zapo­mně­la mobil a pro­blémy jsou na ces­tě. Když jej totiž zkou­ší pro­zvo­nit, na dru­hé stra­ně se jim ozve hlas, kte­rý si s nimi dá schůzku v neda­le­kém měs­teč­ku Clinton (prý aby nemu­se­li jet zpát­ky až do bis­tra). Aniž by to tuši­li, zrov­na pad­li do pas­ti sku­pin­ce psy­cho­pa­tů v klaun­ských pře­vle­cích, kte­ří „měs­teč­ko duchů“ pou­ží­va­jí ke svým zvrá­ce­ným hrát­kám. A těm je úpl­ně jed­no, zda jste náhod­ný turis­ta, nebo pochá­zí­te z toho kra­je a jen z čiré­ho bláz­nov­ství jste si chtě­li zkrá­tit ces­tu přes jejich teri­to­ri­um…


Režie: Tom Nagel

Rok výro­by: 2016
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Brian Nagel...(Brad)
Lauren Compton...(Sarah)
Andrew Staton...(Mike)
Katie Keene...(Jill)
David Greathouse...(Baseball Clown)
...a dal­ší


Jako malé dítě jsem klau­ny zbož­ňo­val. Tedy až do chví­le, kdy jsem popr­vé viděl film To a  Pennywise, kte­rý byl ztě­les­ně­ním samot­né­ho zla. Od té chví­le se klauni /šašci sta­li vděč­ným téma­tem pro spous­tu fil­ma­řů a nemu­se­lo jít vždy jen o démo­ny, ale i nej­růz­něj­ší psy­cho­pa­ty v kos­tý­mech, kte­ří nám ozdo­bi­li neje­den sla­sher. Jenže prá­vě v tom­to pří­pa­dě mi to při­jde už tro­chu vyčpě­lé a zvláš­tě když se toho­to téma­tu chyt­ne člo­věk, kte­rý má mini­mum reži­sér­ských zku­še­nos­tí, ješ­tě si k tomu pozve polo­vi­nu rodi­ny a vykra­de něko­lik scén ze zná­měj­ších fil­mů.
Tom Nagel měl jedi­né štěs­tí, že ač ori­gi­na­li­tou tedy zrov­na jeho kou­sek nehý­ří, poda­ři­lo se mu sehnat par­tič­ku oprav­do­vých pošu­ků, kte­ří v mas­kách klau­nů vypa­da­li ješ­tě děsi­vě­ji než v reál­ném živo­tě. Takový David Greathouse (vůd­ce klau­nů) vypa­dal oprav­du skvost­ně šíle­ně a věřím, že nejed­né slab­ší pova­ze se z něj naje­ží chlu­py na těle. Je tu však jeden pro­blém a to ten, že kro­mě vůd­ce a klau­na s páči­dlem, kte­rý si při­psal nej­víc mrtvých, tu byl zby­tek ban­dy vylo­že­ně zby­teč­ný. O něja­ké logi­ce se asi taky nemá smy­sl moc bavit, pro­to­že jako totál­ní retar­di se tu cho­va­li snad úpl­ně všich­ni.
Nemůžu však říci, že bych se u sle­do­vá­ní ClownTown vylo­že­ně nudil. To zas ne! Našlo by se tu něko­lik zají­ma­vých momen­tů a dokon­ce jsem tu a tam zare­gis­tro­val i cel­kem sluš­nou atmo­sfé­ru. Zvláště pak v pro­střed­ní čás­ti fil­mu. Bohužel je tu i celá řada nega­tiv­ních prv­ků, kte­ré mi kazi­li cel­ko­vý pro­ži­tek z fil­mu a samot­ný závěr fil­mu byl doslo­va otřes­ný. I kvů­li tomu nako­nec nedám ani prů­měr­né ohod­no­ce­ní…


Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53925 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72201 KB. | 22.05.2024 - 03:17:39