Kritiky.cz > Recenze knih > Třinácté okno - historický román

Třinácté okno - historický román

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Albína je dce­ra boha­té­ho sed­lá­ka. Záhy při­šla o svou milou mamin­ku a její mace­cha jí udě­la­la z živo­ta peklo. Ošklivé dět­ství, kte­ré ji mace­cha při­pra­vi­la ji pro­ná­sle­do­va­lo celý život. Sňatek bez lás­ky, něko­lik dětí i alko­ho­lis­mus její­ho man­že­la ji přes­to drže­lo nad vodou. Doba vál­ky pro ni a pro její rodi­nu byla ješ­tě hor­ší. Dokáže Albína najít ztra­ce­né štěs­tí, lás­ku i klid? Tak to se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní toho­to veli­ce sil­né­ho a neza­po­me­nu­tel­né­ho pří­bě­hu, kte­rý vás zave­de do polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí. 

Tento román je roz­dě­len na čty­ři kni­hy, má cel­kem 432 stran a čte se veli­ce dob­ře. Rodinná sága z jiho­čes­ké­ho ven­ko­va vám před­sta­ví veli­ce neleh­ký osud jed­né ženy, kte­rá se nikdy nevzda­la navzdo­ry tomu, co všech­no pro­ži­la. Na titul­ní obál­ce kni­hy je okno s nád­her­ný­mi kvě­ti­na­mi ve váze a výhle­dem do zahra­dy.

Tento his­to­ric­ký román jsem čet­la se zata­je­ným dechem a čeka­la jsem, co všech­no muse­la Albína zažít, jaký osud ji život při­pra­vil. Místy mě mra­zi­lo a měla jsem husí kůži. Dá se toto oprav­du stih­nout za jeden lid­ský život? Nevěřila jsem svým očím a čet­la dál a dál. Nesmírně jsem měla chuť Albínu pod­po­ro­vat, nabíd­nout ji pomoc­nou ruku, azyl před jejím nemoc­ným man­že­lem, kte­ré­ho démon jmé­nem alko­ho­lis­mus zce­la pohl­til. Čeká vás román o těž­kém osu­du, nena­pl­ně­né lás­ce, nená­vis­ti, o síle a chu­ti zví­tě­zit nad vším a vše­mi a nejen to. Od této autor­ky to byl můj prv­ní román a věřím, že ne posled­ní. Velice ráda bych si zase něja­ký pře­čet­la. Její styl mě vel­mi zau­jal.

Ukázka z kni­hy:

Barborka zkou­še­la prv­ní krůč­ky, a i když Marta pro­za­tím nedo­sáh­la ani na pult, byla jsem si jis­tá, že tře­tí poto­mek je na ces­tě. Výsledek naše­ho trp­ké­ho milo­vá­ní. A i ten­to­krát mé těho­ten­ství pro­vá­ze­ly samé sta­ros­ti. Sice jsem netr­pě­la nevol­nos­tí a mdlo­ba­mi jako při Barborce, ale z rod­né­ho stat­ku nepři­chá­ze­ly dob­ré zprá­vy. Od naro­ze­ní Barborky k nám moje sest­ra Anežka při­chá­ze­la pra­vi­del­ně, kaž­dých čtr­náct dní. Neočekávané sblí­že­ní mě oprav­du těši­lo, přes­to­že mě při kaž­dé Anežčině návštěvě napadlo, zda o tom mace­cha ví?

Jíchové totiž málo­kdy něco unik­lo! Předpokládala jsem, že prav­du zná, a její nezvyk­lé mlče­ní jsem pova­žo­va­la za vypo­čí­ta­vost.

Od samé­ho začát­ku se drze a vychyt­ra­le při­ži­vo­va­la na našem pohos­tin­ství a vypa­da­lo to, že teď jí už nic nebu­de stát v ces­tě. Přestože otec nikdy nepro­je­vil vůli posta­vit se pro­ti ní, dokud mu slou­ži­lo zdra­ví. Jíchová se pře­ce jenom drže­la tro­chu zpát­ky. Jenomže posled­ní dobou jí otec už v ničem nepře­ká­žel. Rozum osla­be­ný ztrá­tou ale­je a Vinckovou smr­tí se mu čím dál víc ztrá­cel v dáv­né minu­los­ti.

Několik slov autor­ce:

Vlasta Dušková (*1957) pochá­zí z Českého Krumlova. Celý život pra­co­va­la jako labo­rant­ka v oblas­ti vodo­hos­po­dář­ství a sou­čas­ně se věno­va­la lite­rár­ní tvor­bě. Vydala dvě bás­nic­ké sbír­ky a pub­li­ko­va­la v mno­ha anto­lo­gi­ích.

V roce 2014 vyšel její prv­ní his­to­ric­ký román Kavky nad měs­tem o osu­dech jed­né česko-německé rodi­ny. Je také dlou­ho­le­tou člen­kou Jihočeského klu­bu Obce spi­so­va­te­lů. Ve vol­ném čase se věnu­je zahrad­ni­če­ní, zají­má se o his­to­rii, učí se ang­lic­ky a ces­tu­je.

Autor: Vlasta Dušková

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s., Ikar, Praha

Počet stran: 432

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-4762-4

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08751 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71714 KB. | 19.06.2024 - 19:07:38