Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Megalománie - Festival otrlého diváka vzkřísil příběh sériového vraha

Megalománie - Festival otrlého diváka vzkřísil příběh sériového vraha

Foto: Festival otrlého diváka
Foto: Festival otrlého diváka
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Každoroční fes­ti­val žiž­kov­ské­ho kina Aero před­sta­vu­je nej­hor­ší mož­né fil­my, kte­ré měl kdo odva­hu shléd­nout. Letos se koná již 18. roč­ník a je pro­mí­tá­no více než 20 nově vybra­ných sním­ků. Já osob­ně měl tu čest s fil­mem Megalománie.

Hororová fan­fik­ce nava­zu­jí­cí na sku­teč­né udá­los­ti. V deva­de­sá­tých letech séri­o­vý vrah zná­mý jako Řezník z Monsu v Belgii na uli­cích nechá­val pyt­le z roz­čtvrce­ný­mi žena­mi. Jeho totož­nost je dodnes nezná­má. Režisér Karim Ouelhaj si však polo­žil otáz­ku – Co když měl potom­ky, kte­ří pokra­ču­jí v jeho odka­zu?

Nápad pro pří­běh byl zají­ma­vý, pří­běh však už tolik ne. Struktura byla zalo­že­ná na prv­ních dese­ti poměr­ně zají­ma­vých minu­tách. Potom se ode­hrá­la asi hodi­na čeho­si, co nemě­lo ani hla­vu ani patu, abychom se opět vrá­ti­li k roz­klí­čo­vá­ní prv­ních dese­ti minut. Scénáristicky byly někte­ré věty vylo­že­ně komic­ké a napros­to neza­pa­da­jí­cí do kon­tex­tu děje.

Herecké obsa­ze­ní se sklá­da­lo pře­de­vším z dvo­ji­ce Eline Schumacher a Wim Willaert, nebo­li obsa­ze­ní Upířích dení­ků po tři­ce­ti letech. Herecké výko­ny byli mís­ty dob­ré, ale typo­vě se posta­vy vůbec do role neho­di­li.

Hororová atmo­sfé­ra prak­tic­ky nee­xis­tu­je. Pokus asi o dva nevy­da­ře­né jumps­ca­ry reži­sér brzy vzdal a řekl si, že vsa­dí na vizu­ál a expli­ci­tu. Což nám při­ved­lo poto­ky umě­lé krve, ale nási­lí, kte­ré tu krev mělo plo­dit tam jak­si vůbec neby­lo, nebo bylo vel­mi neu­vě­ři­tel­né.

Závěrem tedy, Festival otr­lé­ho divá­ka nezkla­mal, pre­zen­to­va­ný sní­mek vyža­do­val vel­mi mno­ho otr­los­ti a pokud máte rádi horo­ry, kte­ré pra­cu­jí s klišé až tak špat­ně, že je to vtip­né – tenhle je ten pra­vý pro vás.


Podívejte se na hodnocení Megalománie na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Studuji žurnalistiku na Karlově univerzitě. Ve volném čase rád chodím do divadla, sleduji filmy a seriály, poslouchám hudbu, a píšu texty - od poezie až k publicistice.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96730 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71670 KB. | 13.06.2024 - 23:03:14