Kritiky.cz > Hudba > Metronomy - Small World (2022)

Metronomy - Small World (2022)

Metronomy Murcia SRN
Metronomy Murcia SRN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Metronomy tu jsou s dal­ší dobrou deskou. Skupina, kte­rá se zfor­mo­va­la původ­ně jako indi­vi­du­ál­ní pro­jekt na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí (jak div­ně to zní) vydá­vá své sed­mé řado­vé album. Během let pro­jekt pocho­pi­tel­ně pro­šel něja­kým vývo­jem, od patr­né­ho vli­vu nu-disca se po vydá­ní asi nej­ú­spěš­něj­ší­ho alba The English Riviera dosta­li spí­še k indie popu.

Poznávací zna­me­ní mno­ha skla­deb od Metronomy, tedy sil­né melo­die, kte­ré si po opa­ko­va­ném posle­chu může­te brou­kat tře­ba klid­ně v auto­buse ces­tou do prá­ce, tu jsou pocho­pi­tel­ně také. Některé fun­gu­jí „na prv­ní dobrou“, jiné si je potře­ba tro­chu napo­slou­chat, nicmé­ně těch prv­ních je - jako už tra­dič­ně - o něco více. Deska začí­ná sklad­bou „Life and Death“, kte­rá byla para­dox­ně napsá­na až jako posled­ní a navo­dí spí­še poklid­něj­ší a lehce smut­ný tón. Do jiné nála­dy ale poslu­cha­če při­ve­de už násle­du­jí­cí sklad­ba „Things will be fine“, kte­rá sice v tex­tu při­pouš­tí, že svět může být dost blbý mís­to, ale s pod­po­rou (např. rodi­če dětem) je dost mož­né, že vše nako­nec bude OK a vůbec není potře­ba pro­pa­dat něja­kým smut­kům. To je posel­ství, kte­ré se jako ten­ká nit vine celým albem. Třešničkou na dor­tu je pak pod­le mě závě­reč­ná sklad­ba s názvem „I have seen enou­gh“, kte­rá se z pozi­ce svě­tem pro­tře­lé­ho člo­vě­ka sna­ží sdě­lit, že svět plný hrů­zy je pro nás záro­veň jis­tým mag­ne­tem od jehož sle­do­vá­ní se nemů­že­me odtrh­nout. Autor tex­tu - Joseph Mount - tím patr­ně mínil pan­de­mic­kou kri­zi, ale dale­ko lépe to mož­ná sedí i na sou­čas­nou vál­ku na Ukrajině (album vyšlo už 18. 2.).

Small World je skvě­lá deska, o dost jiná než posled­ní dvě alba, řadím ji k nej­lep­ším od Metronomy (po boku The English Riviera a Love Letters).

Foto: Sno; Wikimedia Commons; CC BY-SA 4.0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51191 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71958 KB. | 24.04.2024 - 17:26:08