Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Na vesnickém hřbitově dojde místo. Ondřej Malý, Boleslav Polívka a Klára Issová točí na Moravě komedii Tichý společník

Na vesnickém hřbitově dojde místo. Ondřej Malý, Boleslav Polívka a Klára Issová točí na Moravě komedii Tichý společník

Klara Issova
Klara Issova
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmovou tragi­ko­me­dii Tichý spo­leč­ník natá­če­jí v oblas­ti Slovácka na Moravě Ondřej Malý, Boleslav Polívka nebo Klára Issová. Film při­pra­vu­je reži­sér Pavel Göbl pod­le své vlast­ní stej­no­jmen­né nove­ly, za kte­rou zís­kal lite­rár­ní cenu Magnesia Litera a nomi­na­ci na Cenu Josefa Škvoreckého. Pro kni­hu i film vytvo­řil vlast­ní náře­čí.

První klap­ka padla v září, točit se bude do polo­vi­ny říj­na. Premiéra v kinech je v plá­nu na léto 2020.

Hlavní posta­va v podá­ní Kláry Issové se po letech v Praze vra­cí do své rod­né ves­ni­ce, kde si po roz­vo­du potře­bu­je odpo­či­nout. Vrátí se ale v době, kdy se její otec roz­hod­ne poto­pit na dno pře­hra­dy pro zako­pa­nou bed­nu se sli­vo­vi­cí. Na míst­ním hřbi­to­vě navíc dojde mís­to a to je vel­ké téma pro všech­ny.

Důležitou sou­čás­tí kni­hy i fil­mu je atmo­sfé­ra slo­vác­ké ves­ni­ce a rázo­vi­té posta­vy. Nejde ovšem o povrch­ní pohled Pražáků na ves­nic­ký život kde­si na Moravě, Pavel Göbl se na Slovácku naro­dil, vyrůs­tal i žil, část živo­ta strá­vil na Valašsku. Ze slo­vác­ké­ho a valaš­ské­ho dia­lek­tu dokon­ce vytvo­řil svůj vlast­ní jazyk a náře­čí, kte­rým posta­vy mlu­ví.

Naučit se ho pro­to muse­li i her­ci. „Pro Ondru Malého a Bolka to není žád­ný pro­blém, oba jsou Moraváci jako pole­no. Postava Kláry se po dlou­hé době vra­cí z Prahy, při­ro­ze­ně už mlu­ví jinak a Klára se pro­to s tím mým náře­čím trá­pit nemu­se­la,“ smě­je se reži­sér Göbl.

Klára Issová muse­la pro svou roli pod­stou­pit něko­lik lek­cí tai-chi, nej­ná­roč­něj­ší pří­pra­vy ale čeka­jí kaž­dý natá­če­cí den na Ondřeje Malého. Jeho posta­va je ves­nic­ký podi­vín a tro­chu otra­pa s dlou­hým zane­dba­ným plno­vou­sem, Ondřej Malý pro­to před kaž­dým natá­če­ním trá­ví dlou­hý čas v mas­kér­ně.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Pavel Řezníček nebo Hana Vágnerová. Kromě zná­mých tvá­ří hra­jí ve fil­mu i míst­ní neher­ci, význam­nou roli má potom i samot­ná kra­ji­na, kde film vzni­ká. Natáčení pro­bí­há v magic­kém kra­ji Bílých Karpat ve Zlínském kra­ji v oko­lí Uherského Brodu v maleb­ných ves­ni­cích pod Lopeníkem.

Producentem fil­mu je Czech FILM, kopro­du­cen­tem Wet Cat Pictures, love.FRAME, Bontonfilm Studios a Česká tele­vi­ze. Vznik fil­mu pod­po­řil Státní Fond Kinematografie.

O FILMU

Lenka se vra­cí z Prahy do své rod­né ves­ni­ce kde­si na Slovácku. Život i čas tady ply­nou tro­chu jinak a Lenka si po roz­vo­du potře­bu­je oddych­nout a dobít bater­ky. Trefí se do doby, kdy se její otec roz­hod­ne poto­pit na dno pře­hra­dy, aby na zahra­dě zato­pe­né­ho domu našel zako­pa­nou bed­nu se sli­vo­vi­cí. Na míst­ním hřbi­to­vě navíc prá­vě došlo mís­to. Rozšíření není mož­né, zpo­pel­ně­ní zce­la nemys­li­tel­né! Božský klid tak naru­ší deba­ty o nápa­du míst­ní­ho pobu­dy začít pohřbí­vat na sto­já­ka. Každý k tomu má co říct a takhle živo tu dlou­ho neby­lo. A Lenčino cvi­če­ní tai-chi na zahra­dě taky půso­bí hod­ně nepa­t­řič­ně.

Co nako­nec čeká příští­ho nebož­tí­ka? A hlav­ně – kdy a kdo to bude?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38736 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72048 KB. | 24.02.2024 - 22:44:20