Kritiky.cz > Recenze knih > Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života

Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytosti mého života

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Petera Wrighta? Chcete si užít pří­jem­né a nos­tal­gic­ké vyprá­vě­ní jed­no­ho vel­mi úspěš­né­ho zvě­ro­lé­ka­ře? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Zvěrolékařem z Yorkshiru-všechny VELKÉ i MALÉ bytos­ti mého živo­ta, na kte­rou vám nyní chci dopo­ru­čit recen­zi. 

Peter Wright je zvě­ro­lé­kař tělem i duší, kte­rý celý život pečo­val o zví­řa­ta v maleb­ném kra­ji měs­teč­ka Yorkshir. Setkával se z mno­ha osu­dy růz­ných lidí i jejich zví­ře­cích čle­nů rodi­ny, při­bli­žo­val pro­ble­ma­ti­ku pra­xe zvě­ro­lé­ka­ře se svý­mi kla­dy i zápo­ry a kni­ha je i jakousi bilan­cí své­ho živo­ta. Britský vete­ri­nář začí­nal svou kari­é­ru zvě­ro­lé­ka­ře u popu­lár­ní­ho Jamese Herriota a tak­též vystu­po­val v tele­viz­ním seri­á­lu Veterinář v Yorkshiru. Tato kni­ha nava­zu­je na kni­hu Zvěrolékařem v Yorkshiru -Ve sto­pách Jamese Herriota.

Tato kni­ha je vzpo­mí­ná­ní vete­ri­ná­ře z oblí­be­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu. Kniha je báječ­nou bilan­cí toho, co vše ten­to výji­meč­ný zvě­ro­lé­kař zažil, záro­veň s před­sta­ve­ním míst, ve kte­rých se celý život pohy­bo­val, kde se setkal s růz­ný­mi lid­mi. Retrospektiva jeho živo­ta, zážit­ků, lidí, kte­ří jej obo­ha­ti­li, ale pře­de­vším nád­her­ný vztah ke zví­řa­tům, kte­rý je cítit z kaž­dé stra­ny, kte­rou si pře­čte­te. S obrov­skou úctou, kte­rou věno­val kaž­dé­mu zví­ře­ti, malé­mu, vel­ké­mu, boha­tých, ale i chudých lidí. Prostě všech na svě­tě.

Román se mně moc líbil a jeho čte­ní jsem si uži­la. Líbilo se mně, jak s humo­rem, leh­kos­tí, tako­vou jakousi nos­tal­gií a veli­kou poko­rou autor vyprá­věl své vese­lé i ty méně vese­lé zážit­ky ze své pra­xe zvě­ro­lé­ka­ře. Jelikož jsem jako malá hol­ka chtě­la bych zvě­ro­lé­kař­ka, tato kni­ha ve mně vyvo­la­la nos­tal­gii a vzpo­mín­ky na dět­ství, jak jsem pečo­va­la o všech­ny koč­ky i pej­sky v oko­lí. Sice se mně můj dět­ský sen nespl­nil, ale i přes­to mě kni­ha bavi­la a její čte­ní jsem si uži­la. Kniha má 296 stran, cel­kem 13 kapi­tol, na začát­ku je před­mlu­va, na kon­ci je doslov. Součástí kni­hy jsou i foto­gra­fie auto­ra s růz­ný­mi osob­nost­mi, z dět­ství, s růz­ný­mi zví­ře­cí­mi maz­líč­ky, ale i různá sta­ve­ní. Prostě vše, co cha­rak­te­ri­zu­je život toho­to brit­ské­ho zvě­ro­lé­ka­ře.

Ukázka z kni­hy:

Různá mís­ta v Thirsku jsem v té době znal hlav­ně za ta léta nara­zil během prá­ce na stov­ky, mož­ná tisí­ce zví­ře­cích paci­en­tů, ale na jed­no­ho z nich nikdy neza­po­mněl, pro­to­že to byl veli­ce smut­ný a nezvyk­lý pří­pad. Týkal se zla­té­ho retrí­v­ra, kte­rý pošel stá­řím a zane­chal po sobě své­ho dru­ha, také retrí­v­ra. Tato fen­ka po ztrá­tě své­ho kama­rá­da vět­ši­nu času jen spa­la a navíc pře­sta­la žrát. Provedl jsem pár tes­tů, ale nena­šel jsem žád­ný fyzic­ký pro­blém. Musel jsem dojít k závě­ru, že jed­no­du­še truch­li­la nad ztrá­tou své­ho psí­ho dru­ha. Trvalo týd­ny, než se zota­vi­la. Byl to nej­hor­ší pří­pad truch­le­ní, jaký jsem u zví­ře­te zažil.

Na toho smut­né­ho pej­ska si vzpo­me­nu, když jdu do hos­po­dy Three Tuns na tržiš­ti. Ti dva psi tam spo­ko­je­ně žili se svý­mi pány, maji­te­li hos­po­dy Daphne a Ivanem Redmanovými. Jakmile tam zašel něja­ký zvě­ro­lé­kař na pivo, zača­li ště­kat (ti psi, a ne jejich páníč­ci) dřív, než nás spat­ři­li. To se stá­va­lo čas­to, pro­to­že jsem v té hos­po­dě popí­jel poměr­ně pra­vi­del­ně, přes­to­že tam vždyc­ky hro­zi­lo, že dojde k neví­ta­né­mu setká­ní s něja­kým nespo­ko­je­ným kli­en­tem. Vzpomínám si zejmé­na na jeden inci­dent.

Několik slov auto­ro­vi:

Peter Wright vystu­do­val vete­ri­nár­ní lékař­ství na uni­ver­zi­tě v Liverpoolu. Po pro­mo­ci v roce 1981 strá­vil krát­ký čas v Bedfordshiru a poté již zamí­řil do své­ho milo­va­né­ho Thirsku. Jeho kole­gy zde byli Alf Wight nebo James Herriot a Donald Sinclair nebo­li Siegfried Farnon. Peter vel­mi rád vyprá­ví his­tor­ky z jejich spo­leč­né­ho obdo­bí vzpo­mí­ná na zážit­ky z pra­xe ven­kov­ské­ho vete­ri­ná­ře i na všech­ny vel­ké a malé bytos­ti.

Ve vol­ném čase s obli­bou sle­du­je fot­bal, hra­je bad­min­ton a bri­dž nebo se účast­ní rallye trak­to­ro­vých vete­rá­nů. A samo­zřej­mě trá­ví čas se svou milo­va­nou rodi­nou.

Autor: Peter Wright

Přeložila: Anna Štorkánová

Žánr: belet­rie, humor, sati­ra

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 296

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5148-5

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Zvěrolékařem v Yorkshiru – Všechny vel­ké i malé bytos­ti mého živo­ta - Peter Wright | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29330 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71962 KB. | 22.07.2024 - 16:40:52