Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Matky, které se proslavily díky svým dětem

Matky, které se proslavily díky svým dětem

word image 7
word image 7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letuška, zdra­vot­ní sestřič­ka, taneč­ni­ce u tyče. To byly jejich původ­ní pro­fe­se, než se z nich sta­ly medi­ál­ní hvězdy. K tomu, aby se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na titul­ních stra­nách bul­vár­ních maga­zí­nů, nemu­se­ly skvě­le zpí­vat, vyni­kat ve svém obo­ru ani být poli­tic­ky aktiv­ní. Slavné se sta­ly jen díky své počet­né rodi­ně a díky tomu, že nevá­ha­ly pře­mě­nit svůj sou­kro­mý rodin­ný život ve veřej­nou rea­li­ty show. Jak se Kris Jennerové, Nadye Sulemanové a Kate Gosselinové změ­nil život pod neu­stá­lým dohle­dem kamer a co si děti mys­lí o roz­hod­nu­tí svých mami­nek uka­zo­vat jejich život jako veřej­né diva­dlo?

 

Kris Jennerová (63)

Pokud se v Americe a mož­ná i kde­ko­li na svě­te zeptá­te na nej­slav­něj­ší rodi­nu, prav­dě­po­dob­ně vám neřek­nou tu brit­skou krá­lov­skou ani počet­ný rodin­ný klan Davida a Victorie Beckhamových. Většina z dotá­za­ných by vám nej­spíš jme­no­va­la Kardashianovy. Kim, Khloé nebo Kourtney pat­ří v sou­čas­nos­ti mezi celebri­ty, kte­ré se vám asi nepo­da­ří pře­hléd­nout, ani

kdy­bys­te sto­krát chtě­li. Bez těch­to vnad­ných krá­sek se totiž neo­be­jde žád­ná důle­ži­tá spo­le­čen­ská akce. A pokud své výraz­né tvá­ře spo­jí s jakou­ko­li znač­kou, buď­te si jis­ti, že její pro­de­je stoup­nou do závrat­ných výšin.

Přitom do roku 2007 to byla jen běž­ná, dob­ře situ­o­va­ná rodi­na. Vše se změ­ni­lo spuš­tě­ním prv­ní řady rea­li­ty show Keeping up with Kardashians, kte­rá zapří­či­ni­la, že se v Americe v době vysí­lá­ní vylid­ňo­va­ly uli­ce. Všichni tou­ži­li vidět, co nové­ho se sta­ne v rodi­ně, v jejímž čele sto­jí ener­gic­ká Kris Jenner. Ta kari­é­ru letuš­ky bez váhá­ní hodi­la za hla­vu a při­ja­la medi­ál­ní roli zaslou­ži­lé mat­ky šes­ti dětí. Sledovanost hádek, nových lásek i oby­čej­ných den­ních sta­ros­tí vynes­lo Kardashianovy mezi opě­vo­va­né celebri­ty. Z Kris Jenner se sta­la mana­žer­ka svých dětí a účast­ni­ce pres­tiž­ních spo­le­čen­ských akcí. V živo­tě, kde je prak­tic­ky celým svě­tem sle­do­vá­na na kaž­dém kro­ku, si vyslo­ve­ně libu­je. A aby v bul­vár­ních plát­cích vypa­da­la skvě­le, je čas­tou zákaz­ni­cí reno­mo­va­ných plas­tic­kých chi­rur­gů.

Nadya Sulemanová (43)

Kvůli finanč­ním pro­blé­mům tan­či­la u tyče, natá­če­la por­no nebo si necha­la pla­tit za milost­né schůz­ky. Jako důvod svých při nejmen­ším nestan­dard­ních při­vý­děl­ků udá­va­la Nadya Sulemanová, kte­ré nikdo neřek­ne jinak než mat­ka osmer­čat, zou­fa­lou finanč­ní situ­a­ci. Do té se dosta­la z důvo­du, že nedo­ká­za­la sama uži­vit svých 14 dětí! Přitom neza­měst­na­ná mat­ka šes­ti potom­ků tou­ži­la po ješ­tě vět­ším počtu svých rato­les­tí, a jeli­kož nemě­la žád­né­ho part­ne­ra, roz­hod­la se pro umě­lé oplod­ně­ní. Z dva­nác­ti embryí se jich uja­lo osm a Nadye se v roce 2009 naro­di­la zdra­vá osmer­ča­ta. Celý svět se zata­je­ným dechem sle­do­val prv­ní krůč­ky šes­ti chla­peč­ků a dvou dívek. Toho jejich mat­ka vyu­ži­la a pode­psa­la smlou­vu na rea­li­ty show, kde se sna­ži­la všem doká­zat, jak skvě­lá mat­ka doká­že být. Na roz­díl od rodi­ny Kardashianových však Nadya divá­ky pří­liš neza­u­ja­la a brzy se dosta­la do vel­kých finanč­ních pro­blé­mů. Aby s dět­mi neskon­či­la na uli­ci, živi­la se por­nem. Problém byl v tom, že své ved­lej­ší pří­jmy z natá­če­ní fil­mů pro dospě­lé (v pře­poč­tu přes 670 000 korun) nepři­zna­la, aby moh­la pobí­rat štěd­ré pří­dav­ky na děti a soci­ál­ní dáv­ky.

Aby toho neby­lo málo, ozva­ly se ješ­tě dvě chůvy, kte­ré svor­ně tvr­di­ly, že Nadya své děti zane­dbá­vá a roz­hod­ně není pří­klad­nou mat­kou, z níž by si divač­ky měly brát pří­klad. To, že svou počet­nou rodi­nu nezvlá­dá, při­zna­la poté i sama Sulemanová.

„Jediný způ­sob, jak se doká­žu vyrov­nat s neu­stá­lým zmat­kem a dět­ským kři­kem, je zamknout se v kou­pel­ně a pla­kat. Někdy tam sedím hodi­ny, dokon­ce tam i oběd­vám a sedím na pod­la­ze,“ pro­zra­di­la.

Být sama na tolik dětí pod drob­no­hle­dem médií evi­dent­ně není pro kaž­dé­ho.

Kate Gosselinová (44)

Ano, slá­va a popu­la­ri­ta není pro kaž­dé­ho, ale pro Kate Gosselinovou ano. I ona se do pod­vě­do­mí divá­ků dosta­la díky účin­ko­vá­ní v rea­li­ty show, jejímž obsa­hem byl život rodi­ny s osmi dět­mi sklá­da­jí­cí se ze šes­ter­čat a dvoj­čat. Na roz­díl od Nadyii Sulemanové se sta­la jejich rodin­ná show Jon & Kate Plus 8 nato­lik popu­lár­ní, že se dočka­la něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. Jeden z důvo­du, proč si divá­ci tuto rodi­nu tak oblí­bi­li, byla ener­gic­ká mamin­ka. Bývalá porod­ní asi­s­tent­ka, jenž z důvo­du cyst na vaječ­ní­kách nemoh­la spon­tán­ně otě­hot­nět, pomo­cí umě­lé­ho oplod­ně­ní poro­di­la nejdří­ve v roce 2000 dvoj­čát­ka a o čty­ři roky poz­dě­ji při­ved­la na svět tři dív­ky a stej­ný počet chlap­ců. Prakticky od naro­ze­ní si děti v jejich vel­kém domě muse­ly zvyk­nout na pří­tom­nost kamer, kte­rým neu­nik­la stou­pa­jí­cí dishar­mo­nie mezi rodi­či. Ta vyvr­cho­li­la v roce 2009, kdy Kate a Jon ozná­mi­li v pří­mém pře­no­su roz­vod.

Tím se roz­jel kolo­toč hádek a obvi­ňo­vá­ní, kte­ré se čas­to­krát neo­be­šly bez pří­tom­nos­ti mužů záko­na. Jednou tak poli­cis­té muse­li řešit hla­si­tou hád­ku býva­lých part­ne­rů o to, kdo odve­ze jejich dce­ru od léka­ře, jin­dy Kate kri­ti­zo­va­la chůvu, kte­rou si Jon pro jejich potom­ky vybral. Ani fakt, že dvě z jejich dětí odmí­ta­ly žít s mat­kou pod jed­nou stře­chou a natr­va­lo se pře­stě­ho­va­ly k otci, Kate neu­bra­lo na popu­la­ri­tě. Momentálně je na tele­viz­ní sta­ni­ci TLC hvězdou pořa­du Kate plus Date (Randění s Kate), kde se kaž­dou stře­du od 20 hodin sna­ží najít koneč­ně toho pra­vé­ho.

Zatímco z jeho ženy se sta­la oblí­be­ná hvězda, Jon po kon­ci medi­ál­ní slá­vy jen hor­ko těž­ko při­vy­ká­val živo­tu běž­ných smr­tel­ní­ků a zkou­šel se uži­vit jako číš­ník, dýdžej nebo insta­lo­vá­ním solár­ních pane­lů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tlapková patrola bude v kinech, už od 1. srpna23. července 2019 Tlapková patrola bude v kinech, už od 1. srpna Tlapková patrola patří mezi nejoblíbenější dětské seriály dneška a největší dětské fenomény. Nejen v televizi a na internetu, prodejci hraček, triček nebo školních pomůcek hlásí, že […] Posted in Trailery
  • Euro Truck Simulator 2 - 1.2817. srpna 2017 Euro Truck Simulator 2 - 1.28 Vyšla nejnovější aktualizace pro hru Euro Truck Simulator 2. https://youtu.be/Lw9HkH0I82Y Posted in Novinky ze světa her
  • Survivor - 4. díl - "Nejsi můj nepřítel, jsi jen nesympatická"1. února 2022 Survivor - 4. díl - "Nejsi můj nepřítel, jsi jen nesympatická" V pátek šel naposledy dvouhodinový Survivor na Markíze. Raději jsem si zašel na pivo. Takto působí náš Survivor. Když se to dělá tak, jak se to má dělat, sedím u televize a nepropásnu ani […] Posted in Reality show
  • Perfection, The (2018)13. listopadu 2019 Perfection, The (2018) Pro úspěch je potřeba něco obětovat, ale když už to někdo přehání, je potřeba mu razantně zatnout tipec… Charlotte byla v mládí velice nadějnou a talentovanou […] Posted in Horory
  • Altın Gün - Yol (2021)4. ledna 2022 Altın Gün - Yol (2021) Nizozemská skupina Altin Gun má svůj původ ve věhlasném Amsterdamu, nicméně už po poslechu jedné jejich skladby je patrné, že inspirační zdroje čerpá odněkud více na východ. Konkrétně se […] Posted in Hudební recenze
  • Slavia vs Lavický27. září 2019 Slavia vs Lavický Po dlouhé době jsem zavítal na fotbalový stánek pražské Viktorie. Má poslední zkušenost byla poněkud hořkého zrna (rok 2014 a pořážka Slavie od domácí Viktorky), leč tentokrát jsem […] Posted in Články
  • Zombik – 4230. prosince 2018 Zombik – 42 Posted in Komiks
  • Forman Festival27. listopadu 2012 Forman Festival V Praze se bude od 7. do 13. prosince konat Forman Festival, kompletní retrospektiva legendy světové kinematografie českého původu. Přijďte dát divácký dárek Miloši Formanovi k jeho […] Posted in Články
  • Possessing Piper Rose (2011)5. září 2021 Possessing Piper Rose (2011) Další adoptované dítě, které do vašeho domu nepřijde tak úplně samo. Že už jste to někde viděli? Ani se nedivím…Manželé Joanna a Ben se několik let snažili počít dítě, leč marně. […] Posted in Horory
  • Betlémské světlo18. prosince 2022 Betlémské světlo Betlémské světlo, což je mimochodem název, který nemá s filmem nic společného, je přehlídka toho, že zlatá éra Zdeňka Svěráka je již za zenitem. I když je v popisu žánru napsáno, že […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37051 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71982 KB. | 24.02.2024 - 21:08:37