Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Matky, které se proslavily díky svým dětem

Matky, které se proslavily díky svým dětem

word image 7
word image 7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letuška, zdra­vot­ní sestřič­ka, taneč­ni­ce u tyče. To byly jejich původ­ní pro­fe­se, než se z nich sta­ly medi­ál­ní hvězdy. K tomu, aby se pra­vi­del­ně obje­vo­va­ly na titul­ních stra­nách bul­vár­ních maga­zí­nů, nemu­se­ly skvě­le zpí­vat, vyni­kat ve svém obo­ru ani být poli­tic­ky aktiv­ní. Slavné se sta­ly jen díky své počet­né rodi­ně a díky tomu, že nevá­ha­ly pře­mě­nit svůj sou­kro­mý rodin­ný život ve veřej­nou rea­li­ty show. Jak se Kris Jennerové, Nadye Sulemanové a Kate Gosselinové změ­nil život pod neu­stá­lým dohle­dem kamer a co si děti mys­lí o roz­hod­nu­tí svých mami­nek uka­zo­vat jejich život jako veřej­né diva­dlo?

 

Kris Jennerová (63)

Pokud se v Americe a mož­ná i kde­ko­li na svě­te zeptá­te na nej­slav­něj­ší rodi­nu, prav­dě­po­dob­ně vám neřek­nou tu brit­skou krá­lov­skou ani počet­ný rodin­ný klan Davida a Victorie Beckhamových. Většina z dotá­za­ných by vám nej­spíš jme­no­va­la Kardashianovy. Kim, Khloé nebo Kourtney pat­ří v sou­čas­nos­ti mezi celebri­ty, kte­ré se vám asi nepo­da­ří pře­hléd­nout, ani

kdy­bys­te sto­krát chtě­li. Bez těch­to vnad­ných krá­sek se totiž neo­be­jde žád­ná důle­ži­tá spo­le­čen­ská akce. A pokud své výraz­né tvá­ře spo­jí s jakou­ko­li znač­kou, buď­te si jis­ti, že její pro­de­je stoup­nou do závrat­ných výšin.

Přitom do roku 2007 to byla jen běž­ná, dob­ře situ­o­va­ná rodi­na. Vše se změ­ni­lo spuš­tě­ním prv­ní řady rea­li­ty show Keeping up with Kardashians, kte­rá zapří­či­ni­la, že se v Americe v době vysí­lá­ní vylid­ňo­va­ly uli­ce. Všichni tou­ži­li vidět, co nové­ho se sta­ne v rodi­ně, v jejímž čele sto­jí ener­gic­ká Kris Jenner. Ta kari­é­ru letuš­ky bez váhá­ní hodi­la za hla­vu a při­ja­la medi­ál­ní roli zaslou­ži­lé mat­ky šes­ti dětí. Sledovanost hádek, nových lásek i oby­čej­ných den­ních sta­ros­tí vynes­lo Kardashianovy mezi opě­vo­va­né celebri­ty. Z Kris Jenner se sta­la mana­žer­ka svých dětí a účast­ni­ce pres­tiž­ních spo­le­čen­ských akcí. V živo­tě, kde je prak­tic­ky celým svě­tem sle­do­vá­na na kaž­dém kro­ku, si vyslo­ve­ně libu­je. A aby v bul­vár­ních plát­cích vypa­da­la skvě­le, je čas­tou zákaz­ni­cí reno­mo­va­ných plas­tic­kých chi­rur­gů.

Nadya Sulemanová (43)

Kvůli finanč­ním pro­blé­mům tan­či­la u tyče, natá­če­la por­no nebo si necha­la pla­tit za milost­né schůz­ky. Jako důvod svých při nejmen­ším nestan­dard­ních při­vý­děl­ků udá­va­la Nadya Sulemanová, kte­ré nikdo neřek­ne jinak než mat­ka osmer­čat, zou­fa­lou finanč­ní situ­a­ci. Do té se dosta­la z důvo­du, že nedo­ká­za­la sama uži­vit svých 14 dětí! Přitom neza­měst­na­ná mat­ka šes­ti potom­ků tou­ži­la po ješ­tě vět­ším počtu svých rato­les­tí, a jeli­kož nemě­la žád­né­ho part­ne­ra, roz­hod­la se pro umě­lé oplod­ně­ní. Z dva­nác­ti embryí se jich uja­lo osm a Nadye se v roce 2009 naro­di­la zdra­vá osmer­ča­ta. Celý svět se zata­je­ným dechem sle­do­val prv­ní krůč­ky šes­ti chla­peč­ků a dvou dívek. Toho jejich mat­ka vyu­ži­la a pode­psa­la smlou­vu na rea­li­ty show, kde se sna­ži­la všem doká­zat, jak skvě­lá mat­ka doká­že být. Na roz­díl od rodi­ny Kardashianových však Nadya divá­ky pří­liš neza­u­ja­la a brzy se dosta­la do vel­kých finanč­ních pro­blé­mů. Aby s dět­mi neskon­či­la na uli­ci, živi­la se por­nem. Problém byl v tom, že své ved­lej­ší pří­jmy z natá­če­ní fil­mů pro dospě­lé (v pře­poč­tu přes 670 000 korun) nepři­zna­la, aby moh­la pobí­rat štěd­ré pří­dav­ky na děti a soci­ál­ní dáv­ky.

Více na Kritiky.cz
God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku.... God of War: Ragnarok ještě nevyšel, ale už je hrou roku. Myslí si to tester s přezdívkou Sami...
Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky Franta je docela obyčejný kluk. Chtěl by zažít spoustu legrace a velké dobrodružství, prost...
Nikol má tajnou imunitu!? | Survivor CZ&SK ...
Forza Horizon 3   Po dvou letech jsme se dočkali dalšího pokračování automobilové závodní hry pod názvem...
Rogue One: Star Wars Story - Obsah/O filmu             OBSAH              Společnost Lucasfilm představuje snímek Ro...

Aby toho neby­lo málo, ozva­ly se ješ­tě dvě chůvy, kte­ré svor­ně tvr­di­ly, že Nadya své děti zane­dbá­vá a roz­hod­ně není pří­klad­nou mat­kou, z níž by si divač­ky měly brát pří­klad. To, že svou počet­nou rodi­nu nezvlá­dá, při­zna­la poté i sama Sulemanová.

„Jediný způ­sob, jak se doká­žu vyrov­nat s neu­stá­lým zmat­kem a dět­ským kři­kem, je zamknout se v kou­pel­ně a pla­kat. Někdy tam sedím hodi­ny, dokon­ce tam i oběd­vám a sedím na pod­la­ze,“ pro­zra­di­la.

Být sama na tolik dětí pod drob­no­hle­dem médií evi­dent­ně není pro kaž­dé­ho.

Kate Gosselinová (44)

Ano, slá­va a popu­la­ri­ta není pro kaž­dé­ho, ale pro Kate Gosselinovou ano. I ona se do pod­vě­do­mí divá­ků dosta­la díky účin­ko­vá­ní v rea­li­ty show, jejímž obsa­hem byl život rodi­ny s osmi dět­mi sklá­da­jí­cí se ze šes­ter­čat a dvoj­čat. Na roz­díl od Nadyii Sulemanové se sta­la jejich rodin­ná show Jon & Kate Plus 8 nato­lik popu­lár­ní, že se dočka­la něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. Jeden z důvo­du, proč si divá­ci tuto rodi­nu tak oblí­bi­li, byla ener­gic­ká mamin­ka. Bývalá porod­ní asi­s­tent­ka, jenž z důvo­du cyst na vaječ­ní­kách nemoh­la spon­tán­ně otě­hot­nět, pomo­cí umě­lé­ho oplod­ně­ní poro­di­la nejdří­ve v roce 2000 dvoj­čát­ka a o čty­ři roky poz­dě­ji při­ved­la na svět tři dív­ky a stej­ný počet chlap­ců. Prakticky od naro­ze­ní si děti v jejich vel­kém domě muse­ly zvyk­nout na pří­tom­nost kamer, kte­rým neu­nik­la stou­pa­jí­cí dishar­mo­nie mezi rodi­či. Ta vyvr­cho­li­la v roce 2009, kdy Kate a Jon ozná­mi­li v pří­mém pře­no­su roz­vod.

Tím se roz­jel kolo­toč hádek a obvi­ňo­vá­ní, kte­ré se čas­to­krát neo­be­šly bez pří­tom­nos­ti mužů záko­na. Jednou tak poli­cis­té muse­li řešit hla­si­tou hád­ku býva­lých part­ne­rů o to, kdo odve­ze jejich dce­ru od léka­ře, jin­dy Kate kri­ti­zo­va­la chůvu, kte­rou si Jon pro jejich potom­ky vybral. Ani fakt, že dvě z jejich dětí odmí­ta­ly žít s mat­kou pod jed­nou stře­chou a natr­va­lo se pře­stě­ho­va­ly k otci, Kate neu­bra­lo na popu­la­ri­tě. Momentálně je na tele­viz­ní sta­ni­ci TLC hvězdou pořa­du Kate plus Date (Randění s Kate), kde se kaž­dou stře­du od 20 hodin sna­ží najít koneč­ně toho pra­vé­ho.

Více na Kritiky.cz
Jahodový koláč Jahodová sezóna je v plném proudu, pojďte zkusit jahodový koláč z jogurtového těsta s kř...
Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swannyho...
Jak souvisí Black Panther s Cartmanovým nezdařeným testem z matiky? První díl nové série uvidíte již brzy na Prima Comedy Central Městečko South Park zažívá krušné chvilky - na základní škole se střílí. Nikdo se tím,...
Star Wars: Vadná várka - V úzkých Epizoda jako taková nebyla ničím převratná, měla jednoduchou zápletku, kterou už jsme ve Sta...
Survivor - 27. díl (SK-49., 50.) - Píseň Survivor pokračuje Po minulé skvělé epizodě jsem čekal další slabší díl s odměnou, ale nakonec jsem se odmě...

Zatímco z jeho ženy se sta­la oblí­be­ná hvězda, Jon po kon­ci medi­ál­ní slá­vy jen hor­ko těž­ko při­vy­ká­val živo­tu běž­ných smr­tel­ní­ků a zkou­šel se uži­vit jako číš­ník, dýdžej nebo insta­lo­vá­ním solár­ních pane­lů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,67651 s | počet dotazů: 290 | paměť: 69948 KB. | 05.12.2023 - 13:31:13