Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Nataceni 2 foto Karel Gott Agency
Nataceni 2 foto Karel Gott Agency
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérka Olga Malířová Špátová prá­vě dokon­ču­je celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film o Karlu Gottovi. Snímek při­ne­se jedi­neč­ný, neob­vykle osob­ní až intim­ní pohled na jeho život, kte­rý se dopo­sud širo­ké veřej­nos­ti, ani jeho skal­ním pří­z­niv­cům, nena­sky­tl. Tento oje­di­ně­lý fil­mo­vý počin z díl­ny Olgy Špátové bude mít v čes­kých kinech pre­mi­é­ru na jaře příští­ho roku.

V polo­vi­ně září loň­ské­ho roku mi vola­li Ivanka a Karel Gottovi, a oslo­vi­li mě, zda bych po dese­ti letech opět nato­či­la s Karlem doku­ment o jeho živo­tě. Neváhala jsem ani minu­tu! Natáčet s člo­vě­kem, kte­rý vydr­žel více než půl sto­le­tí na výslu­ní čes­ké kul­tu­ry díky své­mu výji­meč­né­mu pěvec­ké­mu talen­tu, umě­lec­ké poko­ře a nezměr­né pra­co­vi­tos­ti, byla a je pro mě vel­ká čest. Výzvu, abych nato­či­la celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film o Karlu Gottovi, kte­rý svým umě­ním při­ná­ší radost už třem gene­ra­cím poslu­cha­čů, jsem při­ja­la jako záva­zek vůči tomu­to legen­dár­ní­mu zpě­vá­ko­vi,“ popi­su­je své poci­ty reži­sér­ka Olga Špátová.

První natá­če­cí den tak díky rych­lé domluvě a doho­dě pro­bě­hl již 22. říj­na loň­ské­ho roku a posled­ní zábě­ry s Karlem Gottem byly nato­če­ny před něko­li­ka dny. Cíl byl a je napros­to jas­ný – zachy­tit auten­tic­ky Karla Gotta jako feno­me­nál­ní­ho zpě­vá­ka, kte­rý se roz­dá­vá svým pří­z­niv­cům, jako malí­ře, ale záro­veň milu­jí­cí­ho man­že­la a otce svých dětí. Muže, kte­rý šede­sát let roz­dá­vá svý­mi pís­ně­mi radost něko­li­ka gene­ra­cím nejen u nás, ale i v Evropě, a vlast­ně po celém svě­tě. Muže, kte­rý se zapsal do srd­cí a duší svých poslu­cha­čů tím, že pros­tě je…

Ojedinělý pohled do sou­kro­mí a duše Karla Gotta

Film nemá být pře­hlíd­kou nespor­né slá­vy Karla Gotta a jeho úspě­chů. „Proto ani není mož­né srov­ná­vat můj před­cho­zí film Fenomén Gott s tím­to nyněj­ším. Každý je jiný. Minimálně tím, že jsme je natá­če­li v jiné život­ní eta­pě Karla Gotta, a to se vel­mi pro­je­ví v jeho osob­ní, až intim­ní zpo­vě­di, kte­rou nám posky­tl a kte­rá nás všech­ny utvr­di­la v tom, s jakou legen­dou máme mož­nost pra­co­vat a trá­vit čas, kte­rý je vskut­ku nepo­psa­tel­ný,“ dodá­vá Olga Špátová.

Tvůrci zachy­ti­li Karla Gotta při jeho vystou­pe­ních, při setká­ních s jeho fanouš­ky u nás i v Hamburgu, ale zejmé­na v jeho domá­cím pro­stře­dí, ať už v Praze, na cha­lu­pě v Českém Švýcarsku, na vsi, kde trá­vil dět­ství, a na dal­ších mís­tech, kte­rá sehrá­la v jeho živo­tě důle­ži­tou roli. Zpěvák se ve fil­mu vydá po sto­pách své­ho živo­ta, uká­že divá­ko­vi mnoh­dy nezná­mé záku­li­sí kon­cer­tů, i svůj život s rodi­nou a sou­kro­mí, kte­ré si jinak sna­ží s poko­rou a lás­kou chrá­nit. Film tak bude díky upřím­né ote­vře­nos­ti Karla Gotta zce­la auten­tic­ký a jedi­neč­ný.

„Náš film nesmí být nuda,“ říkal během natá­če­ní Karel Gott reži­sé­r­ce Olze Špátové, kte­rá vytvá­ří doku­men­tár­ní, situ­ač­ní bio­gra­fic­ký film, a to jak v pra­cov­ní, tak osob­ní rovi­ně s vyu­ži­tím archiv­ních mate­ri­á­lů.

„Olga má vel­ký dar natá­čet se svým úzkým týmem tak, že jsme se čas­to­krát necha­li unést spon­tán­ní atmo­sfé­rou a při­ro­ze­ně jsme ji vpus­ti­li do naše­ho sou­kro­mí, díky čemuž jsem se roz­po­ví­dal o téma­tech poměr­ně důvěr­ných. Se svým man­že­lem, kame­ra­ma­nem Janem Malířem, se tak vlast­ně sta­li sou­čás­tí naší rodi­ny. Původně jsme chtě­li film uvést v roce 2019, kdy jsem osla­vil své život­ní jubi­le­um. Ale pro­to­že jsem s rodi­nou pro­žil ješ­tě krás­né léto, chtěl jsem, abychom toči­li co nejdéle. No, a pro­to­že mě v roce 2019 bylo všu­de hod­ně, mým přá­ním bylo, aby byl uve­den do kin na jaře příští­ho roku. Tento doku­men­tár­ní film je podě­ko­vá­ním mým pří­z­niv­cům a všem, kte­ří mě při mé pro­fe­si pod­po­ro­va­li a pro­vá­ze­li,“ říká k fil­mu sám Karel Gott.

„Karla jsme sle­do­va­li při prá­ci, ale i jako muže své ženy a otce svých dcer. Filmu se věno­val s neo­by­čej­nou ener­gií a upřím­nos­tí, při­ná­šel nápa­dy, přál si, aby fil­mo­vá inter­pre­ta­ce jeho živo­ta a tvor­by byla auten­tic­ká a prav­di­vá. Chceme vytvo­řit ote­vře­ný film o člo­vě­ku s výji­meč­ným nadá­ním, ale i neu­vě­ři­tel­ně skrom­nou, sluš­nou a las­ka­vou pova­hou,“ uvá­dí k fil­mu jeho autor­ka Olga Špátová. „V roce natá­če­ní opět one­moc­něl. Myslím, že prá­vě to, že pro­chá­zí těž­kou nemo­cí je důvo­dem k tomu, že je dnes Karel ve svých názo­rech na život ote­vře­ný a pokor­ný,“ dodá­vá Špátová.

Olga Malířová Špátová je výraz­nou fil­mař­kou. Natočila tři­cet autor­ských fil­mů, za kte­ré zís­ka­la ceny na domá­cích a zahra­nič­ních fes­ti­va­lech. Například film Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka ´07 (2008), za nějž zís­ka­la Grand Prix Vojtěcha Jasného. Fenomén Gott (2009) se stal nej­sle­do­va­něj­ším tele­viz­ním fil­mem roku, Oko nad Prahou (2010), kte­rý vyhrál hlav­ní cenu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Varšavě, Největší přá­ní (2012), Daleko za slun­cem (2015), kte­rý vzni­kl v pro­duk­ci HBO, a byl nomi­no­va­ný na Českého lva. Natočila dva kli­py na pís­ně zpě­vač­ky Anety Langerové, oba zís­ka­ly cenu Anděl. Jako kame­ra­man­ka pra­co­va­la na šest­nác­ti fil­mech reži­sér­ky Olgy Sommerové.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predátor: Kořist - 95 %3. srpna 2022 Predátor: Kořist - 95 % Predátor je kultovní film. Nový film se snaží pokračovat v duchu filmu z osmdesátých let. A posledním filmem, který se "alespoň online" dostal do naší televize, je Predátor: Predátor: […] Posted in Filmové recenze
  • Sneek peek k Sebevražednému oddílu23. srpna 2020 Sneek peek k Sebevražednému oddílu Sneek peek k Sebevražednému oddílu Posted in
  • Saw 2 - "Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…"6. dubna 2021 Saw 2 - "Vzal bych si půl kila lidských ledvin a nějaká ta uzená žebra…" Upřímně řečeno, když mi byla dopřána první várka Hry o přežití, nebyl jsem z toho nikterak unešený. Pravda, první půle mě ještě jakžtakž přikovala k sedadlu, avšak čím více se snímek […] Posted in Retro filmové recenze
  • Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %30. ledna 2017 Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou být zdrojem obživy nebo jen radostí z rekreačního rybaření. Každý se zná s každým a nic se tu […] Posted in Filmové recenze
  • Cat People (1942)11. ledna 2013 Cat People (1942) Původní snímek pojednávající o překrásné ženě, která je sužována pradávnou kletbou svého rodu. Tento klenot klasického hororu ze čtyřicátých let, by si neměl nechat ujít žádný správný […] Posted in Horory
  • Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 201621. dubna 2017 Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016 Pokud se nějaký film odehrává v Transylvánii, tak to nemusí nutně znamenat, že by hlavní hrdina byl nějaký krvežíznivý nemrtvý. Naopak, klidně to může být i člověk, který životy zachraňuje […] Posted in Filmové recenze
  • Mike Nichols2. září 2016 Mike Nichols Dnes pro Vás otevíráme rubriku Slavní režiséři, ve které bychom chtěli postupně představit autory těch nejlepších filmů historie. Tím prvním bude Mike Nichols.Narodil se v roce 1931 v […] Posted in Kritický Klub
  • Studio Sloclap oznámilo novou hru Sifu. Jde o titul ovládaný...26. února 2021 Studio Sloclap oznámilo novou hru Sifu. Jde o titul ovládaný... Studio Sloclap oznámilo novou hru Sifu. Jde o titul ovládaný z třetí osoby, kde se hráč coby student kung-fu honí za pomstou poté, co mu zabijí rodinu.Sifu is the new game of Sloclap, the […] Posted in Krátké herní aktuality
  • #2144: Crossed7. dubna 2023 #2144: Crossed Opět se vracíme zpátky do minulosti! Přináším druhý Martinův článek, tentokrát recenzi na minisérii Crossed od scenáristy Gartha Ennise. Přeji hezkou četbu! - DanScénář: Garth […] Posted in Recenze komiksů
  • Život Briana17. února 2023 Život Briana Naprosto geniální. Můj nejoblíbenější Monty Python Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59463 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72114 KB. | 25.04.2024 - 10:57:54