Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007

3:10 to Yuma (3:10 Vlak do Yumy) 2007

Tyma
Tyma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Westernů je v dneš­ní době jako šafrá­nu. Málo.
A když už, tak se vět­ši­nou jed­ná o něja­ký „cros­so­ver“ s jiný­mi žán­ry (např. Wild Wild West). Klasický wes­tern je ohro­že­ný.
Existuje však něko­lik tvůr­ců, kte­ří si jeho ochra­nu vza­li pod svá kří­d­la, napří­klad James Mangold, kte­rý se roz­ho­dl (pocho­pi­tel­ně po del­ší deba­tě s pro­du­cen­ty) vrá­tit tomu­tu žán­ru jeho lesk stvo­ře­ním pře­dě­láv­ky dnes již prak­tic­ky zapo­me­nu­té­ho fil­mu Cesta za záchra­nou z roku 1957.
Jaký je výsle­dek?
Dle mého názo­ru jed­no­znač­ně skvě­lý. Nejsem kla­sic­ký wes­ter­no­vý divák, ale mám pro tyto fil­my jis­tý druh pocho­pe­ní. Leoneho sním­ků si vel­mi vážím, nicmé­ně je asi prav­dou, že od sedm­de­sá­tých let se v USA nato­či­lo wes­ter­nů sku­teč­ně jen poskrov­nu a od dob Nesmiřitelných prak­tic­ky asi žád­ný dob­rý. Tedy až do doby než při­šel Mangold se svým „Vlakem do Yumy“.
Mangold měl dobrou ruku při výbě­ru her­ců. R. Crow je správ­ně roz­po­ru­pl­ný, Christian Bale zvlád­ne „správ­ňá­ka“ také zahrát levou zad­ní, Foster je správ­ný úchyl (a správ­ní úchy­lo­vé to mají na plát­ně vždy dob­ře roze­hra­né) a Peter Fonda, i když tady toho moc k hra­ní nemá, se rov­něž zapí­še do pamě­ti mno­hých divá­ků. A když se k tomu vše­mu ješ­tě při­dá skvě­lá Beltramiho hud­ba, tak je zají­ma­vý záži­tek hned na svě­te, i když něko­lik porod­ních boles­tí samo­zřej­mě také má. Jedná se zejmé­na o závěr, kte­rý je, kulant­ně řeče­no, tro­chu zvlášt­ní. Není špat­ný, to ne, ale ve svět­le před­cho­zích zábě­rů se jeví býti poněkud....zvláštním.
Něco k pří­bě­hu. Rančer Evans je fajn chlap, má dva klu­ky, ženu a v pokli­du si to ran­če­ří, když tu se jed­no­ho dne zadlu­ží a nekom­pro­mis­ní lidé mu kvů­li splát­ko­vé pro­dle­vě začnou otra­vo­vat život. Klasická situ­a­ce v dlu­ho­vé pas­ti, kte­rá jis­tě není zce­la nezná­má i dnes... Evansovi se naskyt­ne šan­ce, jak si vydě­lat sluš­ný balík peněz. Dělat dopro­vod zná­mé­mu zlo­čin­ci Wadeovi, neboť má být eskor­to­ván na nádra­ží, odkud odjíž­dí ve 3:10 vlak do Yumy, kde má být Wade sou­zen (a pocho­pi­tel­ně i popra­ven). Tak leh­ké to ale zase nebu­de.
3:10 je fil­mem, kde ti „hod­ní“ jsou obvykle sku­teč­ně „hod­ní“ a ti „zlí“ jsou buď zce­la zlí a šíle­ní nebo jen „zlí“ na povrchu a občas jim z tre­nek vyle­ze něja­ké to dob­ře skrý­va­né dob­ro. O pře­kva­pe­ní a náh­lou změ­nu situ­a­ce tu roz­hod­ně není nou­ze. Film je dosta­teč­ně akč­ní, ale nikdy se nezvrh­ne v holou „akčár­nu“, dost důle­ži­té tu jsou i dia­lo­gy a ono kla­sic­ké wes­ter­no­vé napě­tí, kdy se v pod­sta­tě nic nedě­je, ale my (divá­ci) samo­zřej­mě dob­ře víme, že za chví­li se ti faj­no­ví chláp­ci navzá­jem začnou pro­vr­tá­vat olo­vem.
Dobrý film vhod­ný zejmé­na pro lidi, kte­ré kolt „pro­kla­tě níz­ko noše­ný“ nene­chá chlad­né.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,42075 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71872 KB. | 22.07.2024 - 16:42:05