Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin

Thriller Tiché doteky v hlavní roli s Eliškou Křenkovou vstupuje do českých kin

word image 9
word image 9
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čtrnáct dní jsem pak nevy­lez­la z bytu, říká o inten­zi­tě natá­če­ní Tichých dote­ků Eliška Křenková

Eliška Křenková ve fil­mu Tiché dote­ky

Tajemně atmo­sfé­ric­ký thriller Tiché dote­ky reži­sé­ra Michala HogenaueraEliškou Křenkovou v její prv­ní hlav­ní fil­mo­vé roli vstou­pí do čes­kých kin 3. říj­na. Snímek s vizu­ál­ně vytří­be­ným sty­lem pojed­ná­vá o čes­ké dív­ce Mie, kte­rá začne pra­co­vat v cizí zemi jako au-pair pro rodi­nu z vyš­ší vrst­vy, ale postup­ně se uka­zu­je, že rodi­na vyzná­vá řadu strikt­ních a radi­kál­ních výchov­ných pra­vi­del a že je zřej­mě sou­čás­tí jakési fana­tic­ké komu­ni­ty. Porušení nasto­le­né­ho pořád­ku by pro Miu zna­me­na­lo potup­nou ces­tu zpět domů. Ta nechce zkla­mat důvě­ru rodi­ny, při­jít o nově navá­za­ný vztah s chlap­cem, o kte­ré­ho se sta­rá, ani se před­čas­ně vra­cet. Skrze sys­te­ma­tic­kou mani­pu­la­ci však začne popí­rat své dří­věj­ší hod­no­ty. Film do čes­kých kin uve­de spo­leč­nost Aerofilms.

Hlavní hrdin­ka Mia se musí ve film sta­rat nejen o honos­ný dům ve vilo­vé čtvr­ti, ale pře­de­vším o dese­ti­le­té­ho Sebastiana. Již prv­ní setká­ní však nazna­čí, že od ní bude oče­ká­vá­no mno­hem více. Nová rodi­na totiž dodr­žu­je spous­tu strikt­ních a zvlášt­ních pra­vi­del týka­jí­cích se pro­vo­zu domác­nos­ti i výcho­vy chlap­ce, se kte­rý­mi se Mia sice vnitř­ně nezto­tož­ňu­je, ale postup­ně jim pod­lé­há. Sama Eliška Křenková při­zná­vá, že i ona má s mani­pu­la­cí urči­té zku­še­nos­ti a prá­vě díky tomu­to fak­tu se byla do posta­vy Mii schop­na lépe vcí­tit. „Mia je mi blíz­ká tím, jak se lehce necha­la zma­ni­pu­lo­vat. Osobně si mys­lím, že téma mani­pu­la­ce je čas­té a vel­ké - i já jsem se s ní ve svém živo­tě setka­la a také jsem dřív byla lehce zma­ni­pu­lo­va­tel­ná, tak­že mám podob­né zku­še­nos­ti,“ říká Eliška Křenková. „Intenzita natá­če­ní byla navíc oprav­du vel­ká, pře­kva­pi­lo mě, že když jsme film doto­či­li, tak jsem sko­ro čtr­náct dnů nevy­lez­la z bytu, pro­to­že jsem nemě­la ener­gii vůbec na nic a na niko­ho. Bylo to oprav­du takhle sil­né,“ vzpo­mí­ná na natá­če­ní své prv­ní hlav­ní fil­mo­vé role Křenková. 

Eliška Křenková Michala Hogenauera zau­ja­la už při svém absol­vent­ském před­sta­ve­ní na DAMU, nicmé­ně nej­pr­ve chtěl sám pro roli Mii najít a obje­vit neo­kou­ka­nou mla­dou hereč­ku, či spí­še nehe­reč­ku. Postupně si však uvě­do­mil, že vzhle­dem k nároč­ným pod­mín­kám natá­če­ní bude pře­ce jen potře­bo­vat pro­fe­si­o­nál­ku. Potřeboval jsem něko­ho, na koho se budu moci spo­leh­nout, něko­ho, kdo umí být jed­no­du­še při­ro­ze­ný, kdo zná své řemes­lo a je scho­pen fil­mo­vé­ho, mini­ma­lis­tic­ké­ho herec­tví. A Eliška byla náh­le tou jas­nou a jedi­nou vol­bou,“ upřes­ňu­je důvod své­ho výbě­ru Michal Hogenauer, kte­rý se při tvor­bě fil­mu vol­ně inspi­ro­val uče­ním sek­ty Twelve Tribes (Dvanáct kme­nů).Je plno pro­myš­le­ných způ­sobů, kdy vás někdo veli­ce efek­tiv­ním nená­pad­ným způ­so­bem začne trans­for­mo­vat, aniž bys­te si toho byli vědo­mi – napří­klad bra­inwa­shin­gem nebo love­bom­bin­gem. A samo­zřej­mě od mani­pu­la­ce jsem se dostal k sek­tám a kul­tům, kte­ré jsou na těch­to prak­ti­kách v mno­ha smě­rech zalo­že­ny,“ při­bli­žu­je vznik fil­mu reži­sér. „Zajímalo mě, co může vést člo­vě­ka k tomu, že se pod nátla­kem mani­pu­la­ce vzdá sám sebe a začne se podí­let na věcech, kte­ré mu dří­ve při­šly nemo­rál­ní,“ říká reži­sér Michal Hogenauer. Zaujaly mě pří­pa­dy, kdy se člo­věk během něko­li­ka dní doká­zal pře­mě­nit k nepo­zná­ní a cho­vat se tak, že by dřív nevě­řil, že toho bude scho­pen. Nikoli vro­ze­né pova­ho­vé rysy, ale síla situ­a­ce byla totiž čas­to důvo­dem, že tako­vý jedi­nec ztra­til sám sebe a stal se někým jiným,“ dodá­vá reži­sér.

Debut Michala Hogenauera byl nato­čen v zahra­ni­čí v česko-holandsko-lotyšské kopro­duk­ci a s mezi­ná­rod­ním herec­kým obsa­ze­ním. Kromě Elišky Křenkové se ve stě­žej­ních rolích před­sta­ví před­ní holand­ští her­ci Monic Hendrickxová nebo Roeland Fernhout, roli Sebastiana reži­sér svě­řil dese­ti­le­té­mu Jacobovi Juttemu. Snímek vyni­ká výji­meč­ným este­tic­kým zpra­co­vá­ním a tís­ni­vou atmo­sfé­rou při­po­mí­na­jí­cí skan­di­náv­skou kine­ma­to­gra­fii, pres­tiž­ní The Hollywood Reporter jej ozna­čil za „skvě­le vysta­vě­ný psy­cho­lo­gic­ký thriller“ a horo­ro­vou atmo­sfé­ru sním­ku při­rov­nal k seri­á­lu Příběh slu­žeb­ni­ce nebo Rosemary má děťát­ko. Hlavními pro­du­cen­ty jsou Pavel Strnad a Petr Oukropec z Negativu, kopro­du­cen­ty Circe Films z Nizozemí a Tasse Film z Lotyšska. Distributorem je spo­leč­nost Aerofilms. Více na www.aerofilms.cz/tiche-doteky/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,18047 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72312 KB. | 18.05.2024 - 08:03:43