Kritiky.cz > Recenze knih > Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

Neplechy čerta Zbrklíka – veselé příběhy pro nejmenší

zbrklik
zbrklik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Jednoho oprav­du zamra­če­né­ho a pošmour­né­ho rána se čer­ti­ci Rozumbradě naro­dil malý, roz­to­mi­lý čer­tík,“ prá­vě tak začí­ná tato půvab­ná pohád­ko­vá kníž­ka Sandry Dražilové Zlámalové a ilu­strá­tor­ky Marie Koželuhové. Společnými sila­mi stvo­ři­ly už v pořa­dí tře­tí kníž­ku pro děti. Po skřít­ko­vi Kulíškovi a nepo­řád­né čaro­děj­ni­ci Bordelíně vdechly život peklu, kte­ré je las­ka­vé a záro­veň spra­ved­li­vé.

Zbrklík, pekel­ník s nebes­ky mod­rý­ma oči­ma, zůstá­vá věr­ný své­mu jmé­nu a ve sna­ze dru­hým pro­spět vyvá­dí jed­nu sko­pi­či­nu za dru­hou. On to tak však zpo­čát­ku nevní­má a mys­lí si, že jeho nápad je tím nej­vhod­něj­ším řeše­ním nasta­lé situ­a­ce.

Celkem 14 milých pří­bě­hů nás zave­de nejen do pek­la, nýbrž i do čer­tov­ské­ho mlý­na, lesa a k Černému vodo­pá­du. Setkáme se se spous­tou nad­při­ro­ze­ných bytos­tí, mimo jiné s hou­bo­vým muží­kem, obrem, větr­ný­mi klouč­ky, víla­mi i krou­povým šot­kem.

Co se sta­ne, když Zbrklík vyto­pí celé peklo, jeho vinou naros­tou všem ďáb­lí­kům anděl­ská kří­d­la nebo když pozdra­ví roha­té­ho zla­té­ho pavou­č­ka? Jak dopad­ne setká­ní s malým dráč­kem Ruprtem? V jed­nom z pří­bě­hů se dokon­ce zno­vu setká­me s čaro­děj­ni­cí Bordelínou.

Jednoho dne je Zbrklík se dvě­ma kole­gy, Rambajzem a Kruciánem, i copa­tou Serafínou poslán do svě­ta lidí, aby obje­vi­li nej­vět­ší­ho hříš­ní­ka. Jak se jim bude ve svě­tě lidí líbit? Jaká dob­ro­druž­ství tam na ně čeka­jí? Zatímco v pekle měl koneč­né slo­vo Lucifer, na zemi se ují­má vede­ní čer­ti­ce, ani ne tak z pozi­ce síly, nýbrž z toho důvo­du, že umí péci ty nej­chut­něj­ší mako­vé buch­ty.

Umím si před­sta­vit, že by tato pub­li­ka­ce moh­la slou­žit jako před­lo­ha nových večer­níč­ko­vých pří­bě­hů. Přestože se v názvu obje­vu­je slo­vo neple­chy, nejed­ná se o zlo­my­sl­nos­ti v pra­vém slo­va smys­lu, nýbrž o čer­tí­ko­vu sna­hu všem pro­spět. Velmi hez­ky je zde vyjá­d­ře­na mateř­ská a synov­ská lás­ka, což bychom od toho­to pro­stře­dí neče­ka­li. Všechny pří­běhy kon­čí šťast­ně, a pro­to se k nim jis­tě bude­me my i naše děti rádi vra­cet.

Tato pohád­ka je řád­ně tes­to­vá­na na autor­či­ných třech rato­les­tech, což je záru­kou pove­de­né­ho čte­ní.

  • Název: Neplechy čer­ta Zbrklíka
  • Autorka: Sandra Dražilová Zlámalová
  • Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.
  • Formát/stran: 166× 243, 88 stran
  • Datum vydá­ní: 2. 4. 2020
  • ISBN: 978-80-271-2580-7
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Vlastní foto & Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95976 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71647 KB. | 18.06.2024 - 23:29:04