Kritiky.cz > Krátké recenze > Nevina (2021) (seriál)

Nevina (2021) (seriál)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oriol Paulo je Bůh, génius a Maestro v jed­nom, kte­rý ser­ví­ru­je jeden z nej­lep­ších seri­á­lo­vých Krimi/Thrillerů za posled­ní roky.Uznávám, že jsem byl k Nevině skep­tic­ký a 3 týd­ny jsem jí odklá­dal, ale pře­de­vším pro­to, že podob­né seri­á­ly z téhož ran­ku, kte­ré jsem za posled­ní dobu viděl jsem hez­ky pro­tr­pěl ( Zdravím Serpenta, Sáru i Temný pří­pad), no ale koneč­ně jsem se dočkal pořád­né Krimi bez příkras, kte­rá se nebo­jí mrt­vol, nási­lí a inten­ziv­ných zvratů.Oriol Paulo už 4x doká­zal pře­kva­pit po fil­mo­vé strán­ce a nyní tasí to nej­lep­ší ze své kari­é­ry. Je to kom­bi­na­ce Contratiempa a Holek z čer­ve­né­ho gau­če a dívá se na to parádně.V hlav­ní roli opět výbor­ný a všu­de obsa­zo­va­ný Mario Casas, kte­rý hra­je svůj typic­ký stan­dard, ale celou show si pod­le mne kra­de Alexandra Jimenez ( Toc Toc!), kte­rá hra­je detek­ti­va s vel­kým sty­lem a její nástu­py mě oprav­du bavi­ly. Silný žen­ský cha­rak­ter, jde z ní cítit respekt ( tro­chu mi při­po­mí­na­la Rachel z La Casa de Papel), ale hod­ně mě bavil i Miki Esparbé, kte­rý si stři­hl ukáz­ko­vé­ho Pasáka a vět­ši­nu scén si opět kra­dl pro sebe. Zbytek her­ců samo­zřej­mě za ostat­ní­mi vůbec neza­os­tá­vá a exce­lu­jí všichni.Paulo už od ůvo­du zaujme sluš­ným tem­pem ( ono tem­po je sice poma­lej­ší, ale jde se ze scé­ny do scé­ny, tak půso­bí rela­tiv­ně sviž­ně), mrt­vo­la­ma se zde nešet­ří a vět­ši­nou jsou tu tak 2 za díl ( Chválím výbor­né scé­ny z pitev­ny, kde se tvůr­ci nebá­li uká­zat vnitř­nos­ti či zde­mo­lo­va­né obličeje- to jsem čuměl jak péro!). Technická strán­ka bez pat­ří k té nej­vyš­ší jakos­ti, občas došlo i na něja­ký fight ( fla­shback z věze­ní), výbor­né jsou téma­ta, kte­rá se zde pro­bí­ra­jí. Dojde nejen na kla­sic­ké vyšet­řo­vá­ní, sbí­rá­ní důka­zů, boj o život, pro­ká­zá­ní prav­dy, ale také obchod s bílým masem, dět­ská pro­sti­tu­ce, pro­sti­tu­ky, bor­de­ly, věze­ní a dal­ší. Je tu od kaž­dé­ho něco a vše mám rád a vše mě zají­má, tak­že se mi Oriol oprav­du hod­ně tre­fil do vkusu.Úplně nej­vět­ší chvá­la však pat­ří scé­ná­ři, takhle pro­myš­le­ný pří­běh jsem nevi­děl ani nepa­ma­tu­ji. Je tu koli­krát i 5 zvra­tů za jeden díl, vše se pře­kru­cu­je, nepřed­ví­da­tel­nost seri­á­lu je úpl­ně parád­ní a když si člo­věk mys­lí, že je vše uza­vře­né, tak pří­jde dal­ší! Zvrat na Zvrat a skvě­lé dáv­ko­vá­ní infor­ma­cí, kde se pře­kva­pi­vě člo­věk vůbec neztrá­cí. Vrcholem seri­á­lu je díl čís­lo 5- Ten mi při­šel po strán­ce zvra­tů nej­in­ten­ziv­něj­ší a ten závěrě­reč­ný mi ukra­dl dech a roz­se­kal mě na pár kusů!Lehce zamr­zí, že finál­ní díl už je lehce oče­ká­va­ný, vzhle­dem k pře­de­šlé nálo­ži zvra­tů je téměř logic­ké, že toli­krát šoko­vat za 8 hodin zkrát­ka nejde, ale i tak se to Paulovi poda­ři­lo lépe než kte­rým­ko­liv jiným tvůrcům.Velká Španělská rene­sanč­ní pará­da, kte­rou dopo­ru­ču­ji všem! 9/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29250 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71489 KB. | 18.06.2024 - 02:41:57