Kritiky.cz > Recenze knih > Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí

Milénium! - Jak jsme žili první roky tisíciletí

a101b0n0002929 milenium 2d
a101b0n0002929 milenium 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Autorka se zamě­ři­la na pře­lo­mo­vý rok 2000 a na prv­ních pět let nové­ho tisí­ci­le­tí, na roky 2000-2005. Přáním autor­ky bylo vytvo­řit kni­hu, kte­rá může slou­žit jako tako­vý tiš­tě­ný stroj času. Když si čte­nář ote­vře na kte­ré­ko­li náhod­né stra­ně, ocit­ne se díky pří­bě­hům, fotkám a vzpo­mín­kách poci­to­vě o dva­cet let zpát­ky. A to i ten, kdo jinak kni­hám moc nehol­du­je. Hned na úvod autor­ka uved­la důvo­dy, proč vlast­ně tuto kni­hu napsa­la. Na kon­ci kni­hy jsou uve­de­ny zdro­je, odkud autor­ka při psa­ní čer­pa­la. Hlavní část této kni­hy tvo­ří zají­ma­vos­ti z růz­ných oblas­tí. Dozvíte se, jaké seri­á­ly, tele­viz­ní pořa­dy, rea­li­ty show se vysí­la­ly. Pamatujete si na SuperStar? Dále jak to vlast­ně bylo s módou, co se nosi­lo, jak fun­go­va­la tzv. „mód­ní poli­cie?“ Co mobil­ní tele­fo­ny, rekla­my ope­rá­to­rů, digi­tál­ní foto­a­pa­rá­ty, éra prv­ních CD a DVD a inter­ne­tu. Také jaké fil­my se vysí­la­ly? Dozvíte se zde, jak se naku­po­va­lo, jaké byly prv­ní super­mar­ke­ty, jaké kni­hy se pro­dá­va­ly, a jak zahý­bal Harry Potter se svě­tem? I smut­né udá­los­ti se v těch­to letech sta­ly. Např. povod­ně, 11.září v Americe. Jak se dětem v této době dospí­va­lo, jaké časo­pi­sy i hud­ba vychá­ze­la. Autorka tak­též neza­po­mně­la zmí­nit, na co se vlast­ně vysí­la­ly rekla­my, co se udá­lo ve spor­tu, kul­tu­ře i poli­ti­ce.

Kniha je napros­to báječ­ná. Čtení i její pro­hlí­že­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Rozdělená do jed­not­li­vých kapi­tol, dle témat, se kte­rý­mi se autor­ka zabý­va­la. Moc se mně líbí její obsa­ho­vé zamě­ře­ní. Jelikož jsem letos osla­vi­la své kula­té naro­ze­ni­ny, roz­hod­ně bilan­cu­ji nad svým živo­tem, co jsem vlast­ně doteď stih­la, jaké to byly roky, tak tato pub­li­ka­ce mně je vel­kým pří­no­sem. Díky ní na mě dých­la tako­vá nos­tal­gie, zavzpo­mí­na­la jsem na rok 2000, co jsem vše pro­ží­va­la a jaké to bylo.

Kniha je nabi­tá zají­ma­vý­mi udá­lost­mi, kte­ré ve vás mohou vyvo­lat nos­tal­gii, úsměv, mož­ná i slzy. Můžete srov­ná­vat, jak to vypa­da­lo dří­ve a jak to vypa­dá dnes. Změnilo se toho hod­ně nebo ne? To už musí­te posou­dit vy a začíst se do této báječ­né kni­hy. Kniha je vel­mi čti­vá. Sedla jsem k ní a jen tak se neod­pou­ta­la. Je poda­ná humor­nou for­mou i o váž­ných věcech, niko­li nud­ně, ale tak, že zaujme všech­ny věko­vé kate­go­rie. Ti star­ší na tyto udá­los­ti zavzpo­mí­na­jí a uvě­do­mí si, jak to vlast­ně měli, ti mlad­ší se dozví, jak to vlast­ně všech­no bylo a co se udá­lo. A že je toho sku­teč­ně mno­ho. Kniha vás pro­ve­de udá­lost­mi, kte­ré se sta­ly mezi lety 2000 až 2005. To všech­no ovliv­ňu­je naše živo­ty, aniž si to uvě­do­mu­je­me.

Ukázka z kni­hy:

Internet byl začát­kem nové deká­dy ješ­tě v plen­kách, ale nám to tak samo­zřej­mě nepři­pa­da­lo. Byli jsme nad­še­ní, že si při­po­je­ní a sur­fo­vá­ní může­me vyzkou­šet ale­spoň občas, ať už z kan­ce­lá­ře, nebo ze ško­ly. Přece jen ješ­tě neby­lo úpl­ně běž­né si inter­net bez před­cho­zích zku­še­nos­tí hned poří­dit domů.

Když jsme si už inter­net koneč­ně s vel­kou slá­vu zaří­di­li i domů, limi­to­va­lo nás v jeho pou­ží­vá­ní vytá­če­né při­po­je­ní. Jen si vzpo­meň­te na ty chr­či­vé zvu­ky mode­mu při při­po­jo­vá­ní! Do posled­ní chví­le neby­lo jas­né, jest­li se to oprav­du poda­ří, a ješ­tě k tomu jsme byli ome­ze­ní den­ní dobou. Připojení totiž bylo výraz­ně lev­něj­ší po 19.hodině večer, kdy jsme pla­ti­li něko­lik desí­tek korun za hodi­nu. Naopak během dne nás minu­ta sur­fo­vá­ní vyšla stej­ně dra­ho jako běž­ný tele­fo­nic­ký hovor. Nevinná odpo­led­ní hodin­ka na inter­ne­tu se tak moh­la pěk­ně pro­dra­žit.

Dodnes si na to vzpo­mí­nám a říkám svým dětem, že něco tako­vé­ho už dneska neza­ži­jí. Možná mě to ani nevě­ří. Ano, i tak jsme žili a mož­ná nám to při­jde už dáv­no.

Několik slov u autor­ce:

Johana Fundová

Autorka best­selle­ru Devadesátky! a romá­nu Hezký, ale narov­nej se. Zakladatelka popu­lár­ní face­boo­ko­vé a instagra­mo­vé strán­ky Pure deva­de­sát­ky, na kte­ré sbí­rá feno­mé­ny, srd­cov­ky a bizá­ry 90. let a milé­nia. V deva­de­sát­kách si před­sta­vo­va­la, že jed­nou zalo­ží časo­pis TV bed­na, nej­zá­bav­něj­ší maga­zín o seri­á­lech. Žurnalistiku sice vystu­do­va­la, ale mís­to časo­pi­sů se nako­nec pro­fes­ně věnu­je onli­ne mar­ke­tingu a soci­ál­ním sítím. Jejím dal­ším kniž­ním hitem je pub­li­ka­ce Milénium!, nava­zu­jí­cí na před­cho­zí Devadesátky!. Mapuje v ní feno­mé­ny, kte­rý­mi jsme žili v prv­ních letech nové­ho tisí­ci­le­tí.

V obdo­bí milé­nia cho­di­la zadar­mo poslou­chat do Bontolandu hud­bu, ve Wordu zaklá­da­la svou prv­ní webo­vou strán­ku, v Kenvelu si poři­zo­va­la zvo­no­vé dží­ny a kre­dit v mobi­lu utrá­ce­la za ese­mes­ky fina­lis­tům prv­ní řady SuperStar. Dodnes si pama­tu­je čís­lo své­ho ICQ, leč hes­lo už zapo­mně­la.

Autorka: Johana Fundová

Foto: Jan Koller, Michal Doležal, Igor Zehl, Stanislav Peška, Stanislav Zbyněk, Jan Třeštík, Petr Eret

Obálku navr­hl: Luděk Nechvátal

Žánr: čes­ká his­to­rie, svě­to­vá his­to­rie

Vydáno: 2022,  Nakladatelství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 287

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-267-4375-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04432 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72322 KB. | 20.05.2024 - 20:43:33