Kritiky.cz > Krátké recenze > Joker

Joker

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jsem si film zno­vu pus­til, popr­vé od zhléd­nu­tí v kině, a mohu s rados­tí pro­hlá­sit, že ani o seti­nu pro­cen­ta nekle­sl - pořád stej­ný záži­tek. Především za tím sto­jí Joaquin Phoenix, kte­rý zde podal svůj život­ní výkon - jeho herec­tví je do posled­ní­ho detai­lu vybrou­še­né a vypi­lo­va­né, stej­ně jako samot­ná posta­va Arthura. Phillipsovo poje­tí Jokera je ve všech ohle­dech jedi­neč­né a hroz­ně zají­ma­vé, film je v pod­sta­tě psy­cho­lo­gic­ký roz­bor nemoc­né­ho člo­vě­ka, jaký na něj má vliv jeho blíz­ké oko­lí, spo­leč­nost, svět. Vidíme vlast­ně Arthurův roz­klad a roz­pad. Zajímavé je, že čím hlou­bě­ji se pro­pa­dá, tím vyrov­na­něj­ší se jeví být. Vždy, když se někde ve fil­mu obje­ví nová ver­ze Jokera, divá­ci se neu­brá­ní jejich vzá­jem­né­mu srov­ná­vá­ní, při­čemž ten Ledgerův z Temného rytí­ře bývá tako­vým zla­tým vrcho­lem, ovšem v pří­pa­dě Phoenixova podá­ní je jaké­ko­liv srov­ná­ní nemož­né. Je tak dia­me­t­rál­ně odliš­ný od jakých­ko­liv komik­so­vých před­loh či před­cho­zích ver­zí, že se vlast­ně jed­ná o úpl­ně jiné­ho člo­vě­ka, pou­ze zasa­ze­né­ho do staré­ho zná­mé­ho pro­stře­dí. Což je dal­ší věc, kte­rá se mi na fil­mu líbí - ori­gi­na­li­ta, to, že se tvůr­ci nebá­li zvrá­tit oče­ká­vá­ní a pus­tit se do něče­ho nové­ho na ris­kant­ní­ho. Po tech­nic­ké strán­ce je Joker taky fan­tas­tic­ké dílo - pre­ciz­ní kame­ra, vyni­ka­jí­cí (a zaslou­že­ně osca­ro­vá) hud­ba, kos­týmy, desig­ny, všech­no... Kdyby byl býval sní­mek zís­kal Oscara za nej­lep­ší film, vůbec bych se nezlo­bil... ale­spoň že Phoenix a Guðnadóttir si ho odnes­li. Nevím, jest­li vůbec něja­ký film může být hod­no­cen na 100%, ale Joker k tomu má blíz­ko.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,24938 s | počet dotazů: 279 | paměť: 71534 KB. | 19.06.2024 - 18:29:55