Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Nevyčerpatelná kreativita: Cesta Lloyda Kaufmana od Broadwaye k zrodu Troma Films

Nevyčerpatelná kreativita: Cesta Lloyda Kaufmana od Broadwaye k zrodu Troma Films

Photo © Troma Entertainment
Photo © Troma Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stanley Lloyd Kaufman nikdy nechtěl točit fil­my, ale chtěl pra­co­vat na broadwa­yských muzi­ká­lech. Během stu­dií na Yale se však sezná­mil s béč­ko­vý­mi fil­my a díly Rogera Cormana. Lloyd poz­dě­ji dostal pří­le­ži­tost pro­du­ko­vat krát­ký film své­ho spo­lu­žá­ka. Film s názvem „Rappacini“ ho při­ve­dl k ješ­tě vět­ší­mu zájmu o film. Koupil si vlast­ní kame­ru a odjel s ní do afric­ké­ho Čadu, kde strá­vil léto. Tam nato­čil pat­nác­ti­mi­nu­to­vý film o poráž­ce pra­se­te. To byl jeho prv­ní film a stál u zro­du spo­leč­nos­ti, kte­rá se poz­dě­ji sta­la zná­mou jako Troma Films. Záběry zabí­je­ní kvi­čí­cí­ho pra­se­te uká­zal své rodi­ně a jejich šoko­va­ná reak­ce ho při­mě­la pře­mýš­let, zda natá­če­ní fil­mů, kte­ré šoku­jí divá­ky, je udr­ží v sedač­kách, aby se podí­va­li, co se bude dít dál.

„Člověk, kte­rý jde na film Troma, ví, že se mu film Troma může líbit, nebo že ho může nená­vi­dět, ale ví, že na film Troma nikdy neza­po­me­ne.“

Kaufman s pří­te­lem a spo­lu­žá­kem z Yaleovy uni­ver­zi­ty Michaelem Herzem zalo­ži­li stu­dio Troma v nadě­ji, že nato­čí něja­ký sluš­ný film, a sezná­mi­li se s Joelem M. Reedem, kte­rý měl nedo­kon­če­ný film s názvem „Mistr Sardu a horo­ro­vé trio“. Film byl v prů­bě­hu roku 1975 ve stu­diu Troma (kte­ré se ve sku­teč­nos­ti sklá­da­lo jen z jed­né míst­nos­ti) zno­vu sestří­hán a dokon­čen, pře­jme­no­ván a v roce 1976 vydán pod názvem „Bloodsucking Freaks“ (1976). Film byl nato­lik úspěš­ný, že jim umož­nil zapla­tit nájem, aby nepři­šli o fir­mu.

Později Lloydovi zavo­la­li z kina, kte­ré chtě­lo „sexy film“, ale o soft­ballu (!). Výsledný film „Squeeze Play“ (1979) spo­tře­bo­val všech­ny pení­ze, kte­ré Troma vydě­la­la na „Bloodsucking Freaks“, a jak se uká­za­lo, nikdo ho nechtěl vidět, dokon­ce ani maji­tel kina, kte­rý ho chtěl nato­čit jako prv­ní (ve sku­teč­nos­ti chtěl por­no­film). Když už to vypa­da­lo nej­hůř, zavo­la­li z jiné­ho kina, kte­ré mělo film pro­mí­tat, ale dis­tri­bu­tor ho na posled­ní chví­li stá­hl. Troma hned při­spě­cha­la s fil­mem „Squeeze Play“ a uká­za­lo se, že je to obrov­ský hit. Lloyd, Michael a Troma na něm nako­nec vydě­la­li mili­o­ny a měli dost peněz, aby si moh­li kou­pit vlast­ní budo­vu.

Troma pak vypro­du­ko­va­la proud „sexy“ kome­dií, jako napří­klad „Servírka!“. (1981), „První zapnu­tí!!!“ (1981), „První zapnu­tí!!!“ (1981), „První zapnu­tí!!!“ (1981). (1983) a „Přilepená na tobě!“ (Stuck on You!). (1982), ale na trhu byl pře­by­tek „taa­a­a­a­kých“ fil­mů. Troma si všimla, že se točí spous­ta kome­dií, a roz­hod­la se nato­čit také jed­nu, ale o dost jinou než ostat­ní. Po pře­čte­ní člán­ku, kte­rý tvr­dil, že horo­ry jsou mrt­vé, dostal Lloyd nápad zkom­bi­no­vat horor i kome­dii a Troma při­šla s fil­mem „Health Club Horror“ - poz­dě­ji pře­jme­no­va­ným a vyda­ným jako „The Toxic Avenger“ (1984), mon­stróz­ním hitem, kte­rý Tromu koneč­ně dostal na mapu.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší, Lloyde Kaufmane!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57311 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72160 KB. | 23.04.2024 - 13:25:26