Kritiky.cz > Hudba > Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Národní divadlo v Praze

1847b0979881
1847b0979881
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už kon­cem srp­na se roz­běh­la 135. sezo­na Národního diva­dla v Praze a umě­lec­ké sou­bo­ry při­pra­vu­jí cel­kem 21 pre­mi­ér. Umělecký sou­bor ope­ry Národního diva­dla jich při­pra­vu­je 9 a z toho 4 budou pre­mi­é­ro­va­ny pod Zlatou Kapličkou jak se pře­zdí­vá Národnímu diva­dlu. Pojďme se na ně podrob­ně­ji podí­vat.

První pre­mi­é­rou nové sezo­ny bude ve čtvr­tek 5. řij­na ope­ra Maškarní ples, kte­rou napsal veli­kán oper­ní tvor­by Giuseppe Verdi. Toto dílo ital­ské­ho skla­da­te­le popr­vé zazně­lo v roce 1859 v řím­ském Teatro Apollo.Verdi zhu­deb­nil diva­del­ní hru Gustave III od Eugèna Scribe, což je dra­ma o živo­tě a smr­ti švéd­ské­ho krá­le. Okolnosti vzni­ku a uve­de­ní ope­ry byly pozna­me­ná­ny poli­tic­ký­mi udá­lost­mi a násled­ný­mi cen­zur­ní­mi zása­hy, kvů­li nimž se musel měnit nejen původ­ní název Gustav III., ale také jmé­na postav, dějiš­tě a doba děje, kte­rý byl pře­su­nut do Ameriky. Nutno podotknout, že toto dílo nepat­ří mezi nej­vý­znam­něj­ší Verdiho ope­ry a tak jis­tě mno­ho praž­ských milov­ní­ků ope­ry uvi­dí toto dílo popr­vé. Inscenaci nastu­du­je hudeb­ní ředi­tel Opery Národního diva­dla Jaroslav Kyzlink spo­lu s mla­dým reži­sé­rem Dominikem Benešem. V obsa­ze­ní hlav­ních rolí domi­nu­jí domá­cí sólis­té.

Na jeviš­tě praž­ské­ho Národního diva­dla si pak 22. břez­na najde ces­tu nová insce­na­ce Janáčkovy ope­ry Výlety páně Broučkovy.V pořa­dí páté z Janáčkových dokon­če­ných oper byl před­lo­hou román Svatopluka Čecha, kte­rý byl oblí­be­nou sati­rou na nabubřel­ce, kte­ří se vydá­va­li za hrdi­ny. Premiéru měla ope­ra v Praze v roce 1920. V prv­ním díle ope­ry pod­ni­ká domá­cí pán Matěj Brouček výlet na Měsíc, kde se setká­vá s ide­a­lis­tic­kým svě­tem uměl­ců, kte­ří neje­dí a nepi­jí, jen dis­ku­tu­jí o umě­ní. V dru­hé čás­ti se oci­tá mezi husi­ty a káže o nut­nos­ti hájit prav­du. Když je ale spat­řen, jak u kři­žá­ků žado­ní o záchra­nu, je odsou­zen k upá­le­ní. Ze smr­tel­né úzkos­ti jej osvo­bo­dí zjiš­tě­ní, že šlo jen o sen, načež se pro­bu­dí v prázd­ném sudu od piva před hos­tin­cem  Pražském hra­dě. Nastudování se opět ujme hudeb­ní ředi­tel Opery Jaroslav Kyzlink. Režisérka insce­na­ce bude Sláva Daubnerová. Pěvecké obsa­ze­ní zatím není zná­mo.

Utrpení mla­dé­ho Werthera, Goetheho román ve for­mě dopi­sů, se stal bezy po svém vydá­ní kul­tov­ní kni­hou. Zhudebnění Julese Masseneta pat­ří dodnes mezi nej­zda­ři­lej­ší adap­ta­ce Goethových děl. Do Národního diva­dla se Werther vrá­tí po bez­má­la osm­de­sá­ti letech v insce­na­ci vyni­ka­jí­cí­ho evrop­ské­ho oper­ní­ho reži­sé­ra Willyho Deckera a tak­tov­kou Petra Kofroně. Premiéra je naplá­no­vá­na na 7. červ­na a insce­na­ci uve­de Národní diva­dlo ve spo­lu­prá­ci s Oper Frankfurt.

Poslední oper­ní pre­mi­é­rou pod Zlatou kap­lič­kou bude 4. čer­ven­ce čes­ká národ­ní ope­ra od Bedřicha Smetany. Tím před­sta­ve­ním bude slav­ná ope­ra Libuše. Národní diva­dlo novou Libuši popr­vé uve­de jako před­pre­mi­é­ru na Smetanově Litomyšli v čer­ven­ci příští­ho roku, tvůr­ci sli­bu­jí inspi­ra­ci výhrad­ně před­ní­mi čes­ký­mi scé­no­gra­fic­ký­mi tra­di­ce­mi. Tato slav­nost­ní ope­ra se v Národním diva­dle hra­je vždy na něja­ký význam­ný svá­tek. Operní sou­bor dílo nastu­du­je ke 100. výro­čí vzni­ku Československa.

Ze všech těch­to před­sta­ve­ní vám při­ne­se­me recen­ze.

Příště se podí­vá­me, kte­ré pre­mi­é­ry zazní v budo­vě Stavovského diva­dla.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21631 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71948 KB. | 16.04.2024 - 18:59:35