Kritiky.cz > Recenze knih > Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

Deník plný lásky – sdílejte společné chvíle

20240619 193218
20240619 193218
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Půvabný neda­to­va­ný prů­vod­ce vaším vzta­hem se může stát zápis­ní­kem lás­ky. Obsahuje poe­tic­ké citá­ty obou auto­rů, Olgy Buškové a Martina Aglera, kte­ří jsou záro­veň part­ne­ři. Tento text je jejich spo­leč­ným dílem. O ilu­stra­ce jej obo­ha­ti­la Bára z Nikolajky.

Olga je zku­še­nou autor­kou, z její­ho pera pochá­zí Diář plný rados­ti: Nedatovaný prů­vod­ce vaším rokem i Domov jako talíř.

Můžete tvo­řit kaž­dý sám nebo v páru, psát si vzka­zy a popi­so­vat spo­leč­né zážit­ky, ty krás­né, i ty méně šťast­né. Základem vše­ho je komu­ni­ka­ce.

Povídání obou auto­rů je poe­tic­ké a milé. Cítíme z něj úctu a lás­ku k sobě navzá­jem i spous­tu humo­ru. Musím však říci, že obráz­ky, stej­ně jako ostat­ní úva­hy i vzpo­mín­ky, nemu­sí sed­nout kaž­dé­mu, pro­to dopo­ru­ču­ji si deník před zakou­pe­ním pro­hléd­nout v knih­ku­pec­tví. Přestože to tvůr­ci vysvět­li­li tím, že i přes dlou­ho­do­bé sou­ži­tí spo­lu stá­le cho­dí a mají ran­díč­ka, nevi­dím jako pří­liš šťast­né zamě­ře­ní obráz­ků na nohy páru. Naopak chvá­lím spous­tu pro­sto­ru pro vlast­ní tvo­ře­ní i vtip­né citá­ty. Olga si čas­to hra­je se slo­vy a její výro­ky půso­bí umě­lec­ky. Rovněž je hez­ké pozo­ro­vat, jak se liší vní­má­ní lás­ky z pohle­du ženy a muže. Autoři jsou inspi­ra­tiv­ní a kre­a­tiv­ní, což ostat­ní vybí­zí ke psa­ní.

Jak podo­tý­ka­jí: „My zača­li tak, že jsme si zapi­so­va­li hez­ké chví­le. Každý den. Posléze jsme si zazna­me­ná­va­li i ty chví­le, kte­ré pro jed­no­ho či dru­hé­ho hez­ké až tak neby­ly. S odstu­pem a nad­hle­dem. Bez kon­fron­ta­ce, kte­rou s sebou občas ver­bál­ní komu­ni­ka­ce nese. Takže se milu­je­me a štve­me pořád dál a pořád je to krás­né, a to i díky dení­ku, z kte­ré­ho se stal občas­ník.“

Najít zde může­me spous­tu milých postře­hů, napří­klad: „Děkuji, žes mě vče­ra rozzlo­bi­la. Bylo to hez­ký. Ukazuje mi to hra­ni­ce. Vážím si tě. Jsi můj poklad.“

Deník se hodí jako netra­dič­ní dárek pro part­ne­ra, ke svat­bě či k výro­čí. Potěšit může i ty, kte­ří jsou zatím sami. Třeba pak brzy nalez­nou svou lás­ku.

 

Název: Deník plný lás­ky

Autor: Bušková Olga, Agler Martin

Nakladatelství: Euromedia Group, a. s.

Počet stran: 200

Titul je zařa­zen do žánrů: Neknižní zbo­ží › Diáře, zápis­ní­ky

ISBN: 978-80-242-9674-6

EAN: 9788024296746

Hodnocení: 65 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69238 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71885 KB. | 22.07.2024 - 21:38:53