Kritiky.cz > Festivaly > Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

Oscarový dokument Poslední v Aleppu a další PŘÍBĚHY ZE SÝRIE

toc 04 jpg
toc 04 jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Historie a sou­čas­nost blíz­ko­vý­chod­ní vál­ky oči­ma doku­men­ta­ris­tů

11. červ­na uve­de doku­men­tár­ní kino DAFilms v čes­ké onli­ne pre­mi­é­ře dechbe­rou­cí,
na Oscara nomi­no­va­ný sní­mek o hrdi­nech v bílých přil­bách
Poslední v Aleppu. Film oce­ně­ný také hlav­ní cenou poro­ty na fes­ti­va­lu v Sundance je sou­čás­tí fil­mo­vé pře­hlíd­ky Příběhy ze Sýrie, mapu­jí­cí už osmým rokem trva­jí­cí vál­ku v blíz­ko­vý­chod­ní oblas­ti. Přehlídka zahr­nu­je cel­kem 9 fil­mů, z toho čty­ři v pre­mi­é­ro­vém uve­de­ní, a potr­vá od
11. do 24. červ­na. Většina fil­mů bude na DAFilms k vidě­ní i po tom­to datu.

7 let, 450 000 mrtvých, přes 6 mili­o­nů uprch­lí­ků, konec v nedo­hled­nu. Čísla a sta­tis­ti­ky jsou důle­ži­té, čas­to ale vyne­chá­va­jí to pod­stat­né - kon­text a lid­ské pří­běhy. Právě ty při­ná­ší pře­hlíd­ka Příběhy ze Sýrie, kte­rá nabí­zí kolek­ci deví­ti fil­mů syr­ských i zahra­nič­ních fil­ma­řů, kte­ří ten­to dlou­ho­tr­va­jí­cí váleč­ný kon­flikt nahlí­že­jí z nej­růz­něj­ších úhlů pohle­du.

Poslední v Aleppu: Film, u kte­ré­ho bude­te chtít zavřít oči

LastMenInAleppo_1.jpg Strhující film syr­ské­ho reži­sé­ra Ferase Fayyada Poslední v Aleppu je snad nej­sil­něj­ším sním­kem, kte­rý byl o této vál­ce nato­čen. Důkazem je nejen nespo­čet cen včet­ně nomi­na­ce na cenu Americké fil­mo­vé aka­de­mie a hlav­ní cena poro­ty na Sundance, ale pře­de­vším film samot­ný. Přináší uni­kát­ní, syro­vé svě­dec­tví o záchra­nář­ské čin­nos­ti něko­li­ka čle­nů dob­ro­vol­nic­ké orga­ni­za­ce Bílé přil­by, kte­ří kaž­do­den­ně nasa­zu­jí živo­ty za záchra­nu civi­lis­tů, čas­to celých rodin včet­ně malých dětí, zava­le­ných v suti­nách domů.

Film nepři­ná­ší pou­hé repor­táž­ní zábě­ry, ale je uce­le­ným pří­bě­hem tří hlav­ních hrdi­nů, kte­ré reži­sér sle­do­val něko­lik let. Život Chálida, Subhího a Mahm’úda je věč­ným čeká­ním – na nálet, na záchra­nu, na počí­tá­ní mrtvých… Mají při­tom

své rodi­ny, se kte­rý­mi si čas­to jen sky­pu­jí. Aleppo býva­lo běž­né syr­ské měs­to, kte­ré se ale během léta trva­jí­cí vál­ky pro­mě­ni­lo v rui­ny. Přesto jsou tu lidé, kte­ří zůstá­va­jí, lidé, kte­ré nema­jí kam jít, nebo ti, kdo nechtě­jí své měs­to opus­tit. Poslední v Aleppu….

Film Poslední v Aleppu uvá­dí­me v původ­ním zně­ní s čes­ký­mi titul­ky. Ostatní fil­my pře­hlíd­ky uvá­dí­me v původ­ním zně­ní s ang­lic­ký­mi titul­ky.

Chuť cemen­tu a dal­ší fil­my v pře­hlíd­ce

Dalším pre­mi­é­ro­vým fil­mem pře­hlíd­ky Příběhy ze Sýrie je rov­něž cena­mi ověn­če­ný sní­mek Chuť cemen­tu (Taste of Cement).

TOC_04.jpg Režisér Ziad Kalthoum uka­zu­je život syr­ských uprch­lí­ků v Libanonu, kte­ří se přes den živí jako děl­ní­ci na stav­bách, aby večer v tele­vi­zi sle­do­va­li, jak je jejich vlast­ní země demo­lo­va­ná.
Chuť cemen­tu byla uve­de­na na mno­ha svě­to­vých fes­ti­va­lech, kde si zís­ka­la spous­tu oce­ně­ní nejen pro své téma, ale i výraz­ný vizu­ál­ní styl.

Film Haunted, kte­rý nato­či­la syr­ská reži­sér­ka Liwaa Yazji, vyprá­ví o vyko­ře­ně­nos­ti těch, co muse­li ze dne na den opus­tit svůj domov. Zmar postav zdů­raz­ňu­jí záměr­ně nedo­ko­na­lé zábě­ry z ruč­ní kame­ry či zrni­tý obraz z kon­ver­za­cí na Skypeu.

Home reži­sé­ra Rafata Alzakouta vyprá­ví o mužích, kte­ří se i přes nekon­čí­cí vál­ku sna­ží ale­spoň občas věno­vat své­mu koníč­ku - tan­ci.

True Stories of Love, Life, Death and Sometimes Revolution uka­zu­jí Sýrii ve dnech těs­ně po 15. břez­nu 2011, kdy vypuklo tak zva­né arab­ské jaro. Láska, život i smrt se sta­ly hlav­ní­mi téma­ty revo­luč­ních dní.

Jak se z poklid­né revo­lu­ce sta­ne nepře­hled­ný kon­flikt, kte­rý nelze ukon­čit? Tuto otáz­ku si kla­de film Suffering Grasses, kte­rý se zamě­řu­je pri­már­ně na civil­ní oby­va­tel­stvo.

Jak se žilo uprch­lí­kům z Palestiny v Sýrii? Ještě před vypuk­nu­tím vál­ky Sýrie při­jí­ma­la ute­čen­ce z jiných zemí, napří­klad Šebaby z Jarmúku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62893 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71970 KB. | 16.04.2024 - 20:00:52