Kritiky.cz > Festivaly > Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Doprovodný program Palm Off Festivalu 2018 nabídne bezplatné projekce filmů, diskuse a dvě výstavy

Palm Off Fest 2018
Palm Off Fest 2018
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Třetí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho setká­ní diva­del střed­ní Evropy Palm Off Fest pro­běh­ne v Divadle pod Palmovkou od 19. do 28. říj­na 2018, aby před­sta­vil to nej­lep­ší (nejen) ze stře­do­ev­rop­ské­ho diva­dla. Součástí dopro­vod­né­ho pro­gra­mu bude opět pře­hlíd­ka zají­ma­vých doku­men­tů, dis­ku­se s tvůr­ci i spe­ci­ál­ní deba­ta pod fes­ti­va­lo­vým hes­lem „Už máme, co jsme chtě­li?“. Filmová část pro­gra­mu, na němž fes­ti­val spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem KineDok, letos nabíd­ne pět sním­ků: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, Svět pod­le DaliborkaMilda, Mrtvý národ a Zvíře stá­le žije.  Filmy budou zdar­ma pro­mí­tá­ny v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou. Návštěvníci fes­ti­va­lu se mohou těšit také na expo­zi­ci mapu­jí­cí pol­ské mezi­vá­leč­né diva­dlo či výsta­vu foto­gra­fií Romana Dobeše. Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu a před­pro­dej vstu­pe­nek na www.palmofffest.cz.

 

Palm Off Fest se od začát­ku své exis­ten­ce ote­ví­rá i dal­ším umě­lec­kým obo­rům a plat­for­mám. Od minu­lé­ho roč­ní­ku spo­lu­pra­cu­je s pro­jek­tem Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu KineDok: „Loni jsme uved­li v rám­ci fes­ti­va­lu čty­ři doku­men­tár­ní fil­my ze zemí V4. Filmy byly pro­mí­tá­ny zdar­ma v pro­sto­ru Libeňské syna­go­gy. V letoš­ním roce jsme z nabíd­ky KineDoku a Institutu doku­men­tár­ní­ho fil­mu vybra­li pět sním­ků, kte­ré se věnu­jí stej­ným, pří­pad­ně vel­mi podob­ným téma­tům, jež budou zazní­vat v rám­ci diva­del­ní čás­ti letoš­ní­ho Palm Off Festu,“ uvá­dí dra­ma­turg fes­ti­va­lu Jan Jiřík. Filmová část Palm Off Festu se bude ten­to­krá­te ode­hrá­vat v pro­sto­ru stu­di­o­vé scé­ny Divadla pod Palmovkou a zamě­ří se před­nost­ně na stře­do­škol­ské stu­den­ty. V nabíd­ce bude násle­du­jí­cí pěti­ce fil­mů: Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov (rež. Askold Kurov), Svět pod­le Daliborka (rež. Vít Klusák),  Milda (rež. Pavel Křemen), Mrtvý národ (rež. Radu Jude) a Zvíře stá­le žije (rež. Mina MilevaVesela Kazakova). Součástí pro­jek­cí budou setká­ní a deba­ty s tvůr­ci či dal­ší­mi odbor­ní­ky.

 

V rám­ci Palm Off Festu pro­běh­nou také dvě výsta­vy. Od 19. říj­na po celou dobu koná­ní fes­ti­va­lu bude ve foyer Divadla pod Palmovkou umís­tě­na putov­ní výsta­va Polská diva­del­ní avant­gar­da. Na pat­nác­ti pane­lech se tak před­sta­ví vzác­né foto­gra­fie a doku­men­ty ze sbí­rek Divadelního ústa­vu ve Varšavě a pol­ské Národní knihov­ny. Expozice mapu­je jed­nu z nej­vý­raz­něj­ších epo­ch pol­ské­ho diva­dla a jeho nej­vět­ší osob­nos­ti – mj. Stanisława Wyspiańského, Leona Schillera či Stanisława Ignacyho Witkiewicze a dal­ší. Vernisáží, kte­rá pro­běh­ne v sobo­tu 20. říj­na v 16.30 ve foyer Divadla pod Palmovkou, pak odstar­tu­je dru­há fes­ti­va­lo­vá výsta­va foto­gra­fií Romana Dobeše. Dobeš je mj. dlou­ho­do­bým spo­lu­pra­cov­ní­kem „pun­ko­vé­ho“ diva­dla F. X. Kalby sesku­pe­né­ho kolem Tomáše Dianišky. Jeho ori­gi­nál­ní a půso­bi­vé diva­del­ní foto­gra­fie zachy­cu­jí por­tréty nejen z toho­to popu­lár­ní­ho gene­rač­ní­ho diva­dla.


V sobo­tu 20. říj­na  se usku­teč­ní také spe­ci­ál­ní deba­ta, kte­rá pod titul­ním názvem „Už máme, co jsme chtě­li?“ pozve k refle­xi poli­tic­ké­ho, spo­le­čen­ské­ho a kul­tur­ní­ho sta­vu ve střed­ní Evropě osob­nos­ti z České repub­li­ky, Slovenska a Polska. Debatu bude mode­ro­vat poli­to­lož­ka a his­to­rič­ka Veronika Pehe. Palm Off Fest se letos stal part­ne­rem pro­jek­tu Institutu umění-Divadelního ústa­vu PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018. Během víken­du 20.–21. říj­na se v rám­ci libeň­ské­ho fes­ti­va­lu usku­teč­ní mezi­ná­rod­ní setká­ní pat­nác­ti čes­kých i zahra­nič­ních diva­del­ní­ků, kte­ří se budou zabý­vat diva­dlem jako veřej­nou insti­tu­cí a její spo­le­čen­skou čin­nos­tí a odpo­věd­nos­tí. Veřejná část kon­fe­ren­ce, na níž budou diva­del­ní­ci z České repub­li­ky a zahra­ni­čí pre­zen­to­vat svá diva­dla a sou­bo­ry, pro­běh­ne v nedě­li 21. říj­na ve vel­kém sále Divadla pod Palmovkou.  


Pořadatelem fes­ti­va­lu je Divadlo pod Palmovkou.

Hlavním medi­ál­ním part­ne­rem je Česká tele­vi­ze.

 

Vstupenky na http://www.palmofffest.cz:

Ceny vstu­pe­nek 110,- až 390,- Kč
Pro stu­den­ty a seni­o­ry 50% sle­va na vybra­né kate­go­rie míst.
Festival PAS: při náku­pu 3 a více fes­ti­va­lo­vých před­sta­ve­ní – sle­va 20 %
Vstupné na fes­ti­va­lo­vý off­pro­gram je vol­né .
Prodej vstu­pe­nek onli­ne a na poklad­ně Divadla pod Palmovkou (Zenklova 34).

 

Divadelní pro­gram Palm Off Fest 2018:

19. 10. 2018

Revoluce

Teatr NO99, Tallinn, Estonsko, režie: Ene-Liis Semper a Tiit Ojasoo
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/revoluce/loqc/

 

20. 10. 2018

William Shakespeare: Něco za něco

Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: Jan Klata
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/neco-za-neco/phqc/


21. 10. 2018
Tomáš Dianiška a kolek­tiv: Pusťte Donu k matu­ri­tě!
Divadlo pod Palmovkou, Praha, Česká repub­li­ka, režie: F. X. Kalba

 

23. 10. 2018

Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg: 99 slov pro prázd­no­tu

Kanuti Gildi SAAL, Tallinn, Estonsko, režie: Maike Lond Malmborg a Iggy Lond Malmborg

Vstupenky: goout.net/cs/listky/99-slov-pro-prazdnotu/ioqc/

 

25. 10. 2018

Ledové dok­trí­ny: Variace na nacis­tic­kou réto­ri­ku

Metanoia Artopedia, Pécs, Maďarsko, režie:  Zoltán Perovics

Vstupenky: goout.net/cs/listky/ledove-doktriny-variace-na-nacistickou-retoriku/aesc/

 

27. 10. 2018
Oliver Frljić a sou­bor Maxim Gorki Theater: GOЯKI – Alternativa pro Německo?
Maxim Gorki Theater, Berlín, Německo, režie: Oliver Frljić
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/gorki-alternativa-pro-nemecko/noqc/

 

28. 10. 2018
Michał Zadara a Nawojka Gurczyńska: Spravedlnost

Teatr Powszechny, Varšava, Polsko, režie: Michał Zadara
Vstupenky:
goout.net/cs/listky/spravedlnost/ooqc/

 

Dokumentární sek­ce KineDok:

22. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Proces: Ruský stát vs. Oleg Sencov, 2017, Česká repub­li­ka, Estonsko, Polsko
Režie: Askold Kurov
71 minut, v rus­kém zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

23. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Svět pod­le Daliborka, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Vít Klusák
105 minut, v čes­kém zně­ní

 

24. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Milda, 2017, Česká repub­li­ka
Režie: Pavel Křemen
75 minut, v čes­kém zně­ní

 

25. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Mrtvý národ, 2017, Rumunsko
Režie: Radu Jude
83 minut, v rumun­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

26. 10. 2018

16.00–18.00 PalmOff Studio

Zvíře stá­le žije, 2016, Bulharsko
Režie: Mina MilevaVesela Kazakova
90 minut, v bul­har­ském zně­ní s čes­ký­mi titul­ky

 

Diskuse:

20.10.2018

17.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou
Už máme co jsme chtěli?!

mode­ru­je Veronika Pehe

 

21.10.2018

11.00 – 18.00 Velký sál Divadla pod Palmovkou

PACE.V4: Putovní kon­fe­ren­ce DRAMplan 2018

 

Výstavy:

19.10. 2018

18.00 Foyer Divadlo pod Palmovkou - ver­ni­sáž

Polská diva­del­ní avant­gar­da

 

20.10. 2018

16.30 Foyer Divadla

Divadelní por­tréty Romana Dobeše


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67634 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71785 KB. | 14.07.2024 - 18:05:05