Kritiky.cz > TV Tipy > Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2

srpen
srpen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dojemná svě­dec­tví o kon­ci vojen­ských ide­á­lů

O tom, jak se v době srp­no­vé oku­pa­ce Československa v roce 1968 cho­va­la Českosloven-ská lido­vá armá­da, se nikdy podrob­ně neho­vo­ři­lo a nikdy to ve fil­mu neby­lo reflek­to­vá­no. Dnes už je zná­mo, že se inva­ze při­pra­vo­va­la dlou­ho před srp­nem 68. Je také zná­mo, že se KGB svý­mi dez­in­for­mač­ní­mi kam­pa­ně­mi výraz­ně podí­le­la na pro­sa­ze­ní vojen­ské inva­ze jako jedi­né­ho mož­né­ho řeše­ní. Film obsa­hu­je svě­dec­tví pro­fe­si­o­nál­ních důstoj­ní­ků armá­dy o tom, jak se vede­ní ČSLA a jed­not­li­ví veli­te­lé cho­va­li v prů­bě­hu srp­no­vých dnů. Jsou to dojem­ná svě­dec­tví o zra­dě, sta­teč­nos­ti, o osu­dech mno­hých, pro kte­ré tato tra­gic­ká sku­teč­nost zna­me­na­la konec všem vojen­ským ide­á­lům o obra­ně vlas­ti, o vlas­te­nec­tví vůbec. Po roce 1989 vzni­kl Vojenský spo­lek reha­bi­li­to­va­ných, ve kte­rém se sou­stře­di­li vojá­ci, kte­ří byli díky svým posto­jům a čin­nos­tem v roce 1968 degra­do­vá­ni a vylou­če­ni z armá­dy.

„Někdy se setká­vám s tím, že mla­dí lidé kolem osm­nác­ti dva­ce­ti let věku nema­jí o udá­los­tech roku 1968 vůbec žád­né pově­do­mí. Celospolečenské trau­ma, kte­ré gene­ra­ce mých rodi­čů vel­mi emo­ci­o­nál­ně pro­ží­va­la, v čás­ti spo­leč­nos­ti upa­dá v zapo­mně­ní. Nejen pro­to jsem byla vel­mi ráda, když nás oslo­vi­la Jana Hádková se svým námě­tem. Velmi si vážím lidí, kte­ří jsou v doku­men­tu zachy­ce­ni, teh­dej­ší­mi udá­lost­mi byli zasko­če­ni

a děla­li vše pro­to, aby si v obtíž­né situ­a­ci zacho­va­li čest a pro­fe­si­o­nál­ní důstoj­nost. I když to jejich živo­ty nega­tiv­ně ovliv­ni­lo vzhle­dem k jejich poz­děj­ší­mu spo­le­čen­ské­mu a pra­cov­ní­mu uplat­ně­ní, nikdy svých roz­hod­nu­tí neli­to­va­li. To mi na doku­men­tu Jany Hádkové při­pa­dá nej­sil­něj­ší,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka Veronika Korčáková.

scé­nář a režie: Jana Hádková námět: Jana Hádková, Petr Mrázek dra­ma­tur­gie: Hana Stibralová

kame­ra: Branislav Pažitka, Tomáš Saic vedou­cí pro­duk­ce: Lucie Stárková Plocková výkon­ný

pro­du­cent: Roman Blaas kre­a­tiv­ní pro­du­cent­ka: Veronika Korčáková – TPS Martiny Šantavé


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88380 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72154 KB. | 18.05.2024 - 06:55:19