Kritiky.cz > TV Tipy

Na co tak koukat, když zůstanete doma?

Od vče­rejš­ka jsou ome­ze­né hro­mad­né akce a do kina nebo do diva­dla hned tak člo­věk nepů­jde. Tak Vám při­ná­ším tele­viz­ní, pří­pad­ně onli­ne návrhy, na co tak kou­kat, když jste doma... Read more »

Jedinou jistotou v televizi je nedělní Batman

Ne, neza­po­mněl jsem při­po­me­nout zají­ma­vé fil­my ten­to týden. Bohužel v pon­dě­lí neby­lo nic, co stá­lo při­po­me­nout. Pořád samé seri­á­ly a sla­bé fil­my, až od dneška sto­jí tele­vi­zi sle­do­vat. Dnes film v režii... Read more »

Týden začne klasikou od Polanského a skončí Nolanovým Barmanem

Během týd­ne není moc kva­lit­ních fil­mů, ale přes­to se najde něko­lik fil­mů, co by jste nemě­li opo­me­nout. Například pon­děl­ní 48 hodin v Paříži, stře­deč­ní 8 MM, v pátek Akta X (prv­ní film)... Read more »

V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy

Tento týden je na fil­mo­vou kva­li­tu vel­mi sla­bý. Televize asi už ani neví, co dávat v tel­ce. Blíží se ale 100 leté výro­čí zalo­že­ní repub­li­ky, a tak je tele­vi­ze plná archiv­ních... Read more »

Dnes je svátek, mimořádný den, a na Svatého Václava by měly být kvalitní filmy v televizi.

Bohužel se ale ten­to svá­teč­ní den pod­bí­zí hlav­ně dětem, kte­rých se, díky pohád­kám, rodi­če napros­to zba­ví. Probereme to, co jste dneska pro­švih­ly a co nás ješ­tě v tele­vi­zi čeká. 10:35 -... Read more »

Týden začneme průměrnou komedií od R. Zemeckise a zakončíme nejslavnějším hororem od režiséra Supermana

Filmy ten­to týden sto­jí za sle­do­vá­ní. Každý den při­ne­sl jeden slav­ný film, kte­rý nesmí­te minout. V půl­ce týd­ne jedi­neč­ný Blade Runner a v sobo­tu ješ­tě lep­ší film Q. Tarantina - Osm hroz­ných. 24.9. Smrt... Read more »

Týden začneme filmem Addamsova rodina a ukončíme klasikou od Christophera Nolana - Počátek

Krom Addamsovi rodi­ny, kde debu­to­va­la Christina Ricci, tele­viz­ním fanouškům nesmí unik­nout něko­lik dal­ších fil­mů. Čeká nás prv­ní Rambo, ve kte­rém ješ­tě Sylvester Stallone nebyl „polobůh“ a Tváří v tvář, kde čín­ský... Read more »

Velký Gatsby vládl kinům v roce 2013, bude vládnout tento týden i v televizi

Je prv­ní záři­jo­vý týden. Děti jsou ve ško­le a tak nema­jí čas sle­do­vat tele­vi­zi. Stanice se tomu při­způ­so­bi­ly a dáva­jí samé reprí­zy. Za pozor­nost v tel­ce sto­jí pou­ze dva fil­my a to Velký Gatsby... Read more »

Můj osmašedesátý 2. 9. v 17.50 hodin na ČT2

Jak moc podob­né je dneš­ní poli­tic­ké dění s udá­lost­mi roku 1968? Dokázali bychom brá­nit demo­kra­cii, kdy­by dnes při­šla voj­ska pěti armád? Režisér Zdeněk Tyc se ptá žijí­cích pamět­ní­ků, odváž­ných foto­a­ma­té­rů,... Read more »

Česká televize nabídne na podzim pět nových seriálů a minisérií

Na obra­zov­ky České tele­vi­ze zamí­ří na pod­zim mini­sé­rie Jana Hřebejka Rédl, neotře­lý pohled na čes­ké malo­měs­to v seri­á­lu Lynč, nové díly Labyrintu a První repub­li­ky i šes­ti­díl­né Zahradnictví. Devátou sezó­nou se do... Read more »

ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku

V pátek 31. srp­na zahá­jí ČT art šes­tý rok své­ho vysí­lá­ní. Po úvod­ním Týdnu dár­ků, kte­rý nabíd­ne sérii výji­meč­ných pre­mi­ér, se ČT art zamě­ří na čes­ké kul­tur­ní feno­mé­ny. Zmapuje his­to­rii tří legen­dár­ních... Read more »

Prima Comedy Central přichází po prázdninách s Červeným trpaslíkem, Takovou moderní rodinkou i Goldbergovými

Zábavní tele­viz­ní kanál Prima Comedy Central se roz­ho­dl do pod­zim­ní­ho vysí­lá­ní zařa­dit hned něko­lik novi­nek. Diváci se mohou těšit na zce­la nové série oblí­be­ných tele­viz­ních rodin, bláz­ni­vé­ho poli­cej­ní­ho okrsku... Read more »

Končí nám prázdninový program. Co nás čeká posledního týden srpna v TV?

Prázdniny už jsou na kon­ci, příští týden začí­ná škol­ní týden a tele­vi­ze mění pro­gra­my v tele­vi­zi. Přecházíme od sla­bých (retro) fil­mů do kva­lit­ních. Tentokrát dopo­ru­ču­ji Tenkrát na zápa­dě, Hulka od Anga Lee... Read more »

Osudový zvrat 25. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Dojemná svě­dec­tví o kon­ci vojen­ských ide­á­lů O tom, jak se v době srp­no­vé oku­pa­ce Československa v roce 1968 cho­va­la Českosloven-ská lido­vá armá­da, se nikdy podrob­ně neho­vo­ři­lo a nikdy to ve fil­mu neby­lo reflek­to­vá­no.... Read more »

Zbytečný hrdina BULHARSKO, režie: Stephan Komandarev 24. 8. v 17.20 hodin na ČT2

Příběh ser­žan­ta Nikolova Cekova, jed­no­ho z bul­har­ských vojá­ků, kte­ří při­šli do Československa vést kon­tra­re­vo­lu­ci. Většina z nich měla za úkol hlí­dat Letiště Praha-Ruzyně. Dne 9. září, při­bliž­ně o devá­té hodi­ně večer, Nikolov před­stí­rá,... Read more »

Hlasy v lese NĚMECKO, režie: Marie Elisa Scheidt 23. 8. v 18.15 hodin na ČT2

V létě roku 1968 obý­va­lo více než 16 tisíc vojá­ků z východ­ní­ho Německa sas­ké lesy a bará­ky neda­le­ko čes­ko­slo­ven­ské hra­ni­ce, čeka­jí­cí na poky­ny k misi, kte­rá se nikdy neu­sku­teč­ní. Film for­mou sty­li­zo­va­né­ho... Read more »

Píšu ti, má lásko POLSKO, režie: Magdalena Szymkow 22. 8. v 18.00 hodin na ČT2

Film se ode­hrá­vá během popu­lár­ní­ho mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu v leto­vis­ku Sopoty v srpnu 1968, v rám­ci něhož pro­bí­ha­ly tiché pro­tes­ty někte­rých účin­ku­jí­cích pro­ti oku­pa­ci Československa. Střetává se v něm per­spek­ti­va man­že­lek pol­ských vojá­ků,... Read more »

Nový domov Švýcarsko 22. 8. v 17.05 hodin na ČT2

Nové živo­ty čes­ko­slo­ven­ských emi­gran­tů Jak začí­na­li v cizí zemi Čechoslováci, kte­ří se po osma­še­de­sá­tém roz­hod­li emi­gro­vat do Švýcarska? S prázd­ný­ma ruka­ma, ale s nadě­jí na lep­ší budouc­nost. Jak postup­ně vyu­ži­li výho­dy, kte­ré jim... Read more »

Červená růže MAĎARSKO, režie: Linda Dombrovszky 21. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Hraná rekon­struk­ce živo­ta maďar­ských oku­pan­tů v Československu 1968 na pome­zí doku­men­tu a fik­ce. Přátelství a lás­ka během oku­pa­ce. Vojáci byli při­pra­ve­ni na odpor, ale nara­zi­li na klid­né a míru­mi­lov­né oby­va­te­le. Jejich nej­vět­ším nepří­te­lem... Read more »

Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2

V Moravskoslezské met­ro­po­li skon­či­la slib­ná šede­sá­tá léta v bídě bru­tál­ní nor­ma­li­za­ce  Když zís­ka­li v Československu moc komu­nis­té, sta­la se Ostrava obrov­skou soci­ál­ní  labo­ra­to­ří. Město vyrost­lo v „oce­lo­vé srd­ce repub­li­ky“, kde se měl... Read more »

1968 milimetrů

V roce 1968 se vyhro­til střet ide­jí s rea­li­tou Rok 1968 byl pře­lo­mo­vý. Je to sym­bol spo­le­čen­ských, poli­tic­kých a kul­tur­ních pro­měn. Tří-dílný cyk­lus zachy­cu­je, jak stu­den­ti vyšli do ulic v západ­ním Německu,... Read more »

Úterní premiéra Dubčeka překoná vše, co tento týden bude v TV

Tento týden je ovliv­něn výro­čím 50 let roku 1968, a tak se v úte­rý bude na co kou­kat. Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že prázd­ni­no­vé obdo­bí kon­čí, a tak se pře­stá­va­jí opa­ko­vat... Read more »

Poslední mise generála Jermakova RUSKO, režie: Jevdokia Moskvina 20. 8. v 18.15 hodin na ČT2

Road movie o ces­tě z Oděsy přes Kyjev, Minsk a Moskvu do Prahy 50 let poté, co v srpnu 1968 obsa­di­li letiš­tě v Ruzyni. Lev Gorelov má 93 let a pochá­zí z Oděsy. V srpnu 1968 naří­dil... Read more »

Můj neznámý vojín 19. 8. ve 21.05 hodin na ČT art

Jaký je to pocit, stát se oku­pan­tem, aniž bys­te to měli v úmys­lu? Dokumentární film, vytvo­ře­ný z archiv­ních mate­ri­á­lů z oku­pa­ce Československa armá­da­mi Varšavského pak­tu v roce 1968, je vyprá­věn z per­spek­ti­vy oku­pan­ta, titul­ní­ho... Read more »

Ten okamžik

Pětidílný cyk­lus vyprá­ví jede­náct pří­bě­hů žijí­cích pamět­ní­ků - mezi nimi napří­klad reži­sé­ra Jiřího Menzela nebo novi­nář­ky Pavly Jazairiové - inva­ze ze srp­na 1968. Ten oka­mžik vysí­lá ČT2 kaž­dou nedě­li... Read more »

Dnes před 50 lety PREMIÉRA: úterý 21. srpna na ČT1

Přenesli jste se v čase, dívá­te se na večer­ní zprá­vy a sle­du­je­te, jak naši zemi obsa­zu­jí voj­ska pěti „bra­tr­ských“ stá­tů. Originálním zpra­vo­daj­ským způ­so­bem zpra­co­va­ný pořad při­blí­ží dění zlo­mo­vé­ho dne, kte­rý změ­nil... Read more »

Místo Vinnetoua bude Terence Hill v Podivném dědictví

Česká komerč­ní tele­vi­ze ukon­či­la vysí­lá­ní Vinnetouovek a nahra­di­la dal­ším Westernem z Itálie. Očekávejte ale dal­ší­ho Funèse, Bažanty a tře­tí pokra­čo­vá­ní Mission: Impossible  a Jurské par­ku. Připomínám doku­ment Roman Polanski: Pravdivý pří­běh. Read more »

Týden začneme Dějinami násilí a ukončíme další klasikou Slunce, seno, jahody

Krom vel­mi neú­spěš­né­ho Old Firehanda 6.8. dopo­ru­ču­ji  dal­ších 14 fil­mů, kte­ré oprav­du sto­jí za to sle­do­vat ve večer­ních a odpo­led­ních hodi­nách po prá­ci. Read more »

Přelomový trikový film, pár oscarových filmů a jedna pohádka...

...to všech­no nás čeká čeká ten­to týden v tele­vi­zi. Formanovo Hoří, má panen­ko, Vyvolený od M. Night Shyamalana, ten nej­slav­něj­ší pro­pa­dák  Elizabeth Taylor - Kleopatra a mno­ho dal­ších fil­mo­vých kle­no­tů. Read more »

Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana

Dalších 14 fil­mů, kte­ré sto­jí k při­po­me­nu­tí během těch­to prázd­ni­no­vých veder. Od dal­ší pokra­čo­vá­ní Vinnetoua, přes zami­lo­va­nou Pretty Woman, až k posled­ní­mu vzdo­ru X-menů. Read more »

James Bond, Marty McFly i samotný Norman Bates nás čekají v TV tento týden

Do kon­ce týd­ne nás čeká ješ­tě mno­ho fil­mů. Na kaž­dý den jsme pro Vás při­pra­vi­li 2 ty nej­lep­ší, kte­ré nesmí­te zapo­me­nout v tele­vi­zi vidět. Určitě neza­po­meň­te na Bondovku, posled­ní díl... Read more »
Stránka načtena za 3,59904 s | počet dotazů: 221 | paměť: 47851 KB. | 25.06.2024 - 16:18:28