Kritiky.cz > Speciály > Pán prstenů: Návrat krále

Pán prstenů: Návrat krále

Navrat
Navrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O PRODUKCI

Kniha a stří­br­né plát­no

Jeden prs­ten vlád­ne všem, Jeden jim všem káže.

Jeden všech­ny při­ve­de, do tem­no­ty svá­že.

Překlad: Stanislava Pošustová

Po dese­ti­le­tí živi­la tato slo­va fan­ta­zii a utvá­ře­la sny více než stov­ky mili­o­nů čte­ná­řů po celém svě­tě. Ti si je pře­čet­li popr­vé roku 1953 v romá­nu Společenství prs­te­nu, kte­rý napsal J.R.R. Tolkien jako prv­ní díl tri­lo­gie Pána prs­te­nů.

Tolkienovo dílo bylo pro gene­ra­ce čte­ná­řů zásad­ním uka­za­te­lem na jejich ces­tě živo­tem, pro­to­že jim umož­ni­lo defi­no­vat si pro sebe arche­typ boje mezi dob­rem a zlem. Také díky tomu byl Pán prs­te­nů čte­ná­ři ozna­čen za kni­hu sto­le­tí. Zároveň také Tolkien polo­žil základ­ní kámen žán­ru fan­ta­sy, stvo­řil zce­la nový a vzru­šu­jí­cím způ­so­bem sku­teč­ný svět. Jeho hlav­ním hrdi­nou je hobit Frodo Pytlík, kte­rý se ve své vlast­ní domo­vi­ně zva­né Středozemě dostal do samot­né­ho cen­t­ra bitvy mytic­kých pro­por­cí. Bude muset během své­ho puto­vá­ní pro­ká­zat, že moc přá­tel­ství a indi­vi­du­ál­ní odva­hy doká­že úspěš­ně čelit i těm nej­ni­či­věj­ším silám tem­no­ty.

Filmový epos, kte­rý byl nato­čen pod­le Tolkienovy legen­dár­ní tri­lo­gie, se stal jed­ním z nej­ko­losál­něj­ších poči­nů jaké kdy spat­ři­ly přítmí kin. Mytické udá­los­ti, kra­ji­ny a stvo­ře­ní vze­šlá z Tolkienovy fan­ta­zie, to všech­no si vyžá­da­lo čty­ři dese­ti­le­tí trva­jí­cí vývoj fil­mo­vých tech­no­lo­gií, než jsme se dosta­li na úro­veň, kdy je mož­no pře­vést je bez úho­ny na plát­no.

Filmovou tri­lo­gii Pán prs­te­nů napsal, reží­ro­val a pro­du­ko­val Peter Jackson, kte­rý se roz­ho­dl v zájmu zacho­vá­ní inte­gri­ty pří­bě­hu nato­čit všech­ny tři díly naráz. Brzy pro­to bude násle­do­vat závě­reč­ný pří­běh: Návrat krá­le.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72986 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72138 KB. | 23.04.2024 - 00:19:41