Kritiky.cz > Speciály > Pán prstenů: Návrat krále

Pán prstenů: Návrat krále

Navrat
Navrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pán prs­te­nů: Návrat krá­le

Třetí díl fil­mo­vé ságy o nebez­peč­ném puto­vá­ní, jehož cílem má být zni­če­ní pro­kle­té­ho prs­te­nu, zavr­šu­je celou ces­tu hobi­ta Froda.

Ten zís­kal od své­ho pří­buz­né­ho Bilba magic­ký prs­ten, po kte­rém tou­ží tem­ný Sauron, a tak se dostal do samot­né­ho cen­t­ra sou­bo­je mezi sila­mi svět­la a tem­not.

Frodo jako vůd­ce spo­le­čen­ství slo­že­né­ho z jeho přá­tel: kou­zel­ní­ka, elfa, trpas­lí­ka a dal­ších pomoc­ní­ků pokra­ču­je v ces­tě na vrchol sop­ky, aby zde prs­ten jed­nou pro­vždy zni­čil.

Ještě nikdy však nebyl jeho úkol tak závis­lý na úspě­chu přá­tel. Sauronovy legie se valí kra­jem a pokud Aragorn nezmo­bi­li­zu­je svo­ji odva­hu stát se krá­lem, pokud Théoden nedo­ra­zí včas s rohan­ský­mi bojov­ní­ky a pokud Eowyn a Smíšek nedo­sáh­nou své­ho cíle, bude jeho ces­ta mož­ná zby­teč­ná.

A pak je tu ješ­tě neu­stá­lá sna­ha prs­te­nu zkou­šet inte­gri­tu Frodovy duše a vysta­vu­je ho jed­no­mu poku­še­ní za dru­hým.

„Celých sedm let jsem strá­vil psa­ním, reží­ro­vá­ním a pro­du­ko­vá­ním této tri­lo­gie. Bylo to vyčer­pá­va­jí­cí obdo­bí, kte­ré se svo­jí nároč­nos­tí zas až tolik neli­ši­lo od dob­ro­druž­ství Froda a Sama. Moc jsme toho nena­spa­li, nor­mál­ní život se nám poně­kud vzdá­lil a byly chví­le kdy jsme se jeden dru­hé­ho pta­li, zda doká­že­me dojít na konec ces­ty. Po dvou letech pří­prav­ných pra­cí násle­do­va­lo dvěs­tě­se­dm­de­sátčty­ři dní samot­né­ho natá­če­ní, načež násle­do­va­ly dva roky post­pro­duk­ce. Dnes jsem rád, že mohu tuto tri­lo­gii vyslat do svě­ta. Opustila moje ruce, aby se sta­la majet­kem všech těch, kte­ří mají rádi Tolkienovy kni­hy, a aby si z této tri­lo­gie vza­la sou­čas­ná i budou­cí gene­ra­ce to, co uzná za vhod­né, stej­ně jako z Tolkienových knih.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27955 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71732 KB. | 18.06.2024 - 00:57:13