Kritiky.cz > Speciály > Pan Tau (2020)

Pan Tau (2020)

PT
PT
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 1,00 z 5)
Loading...

Pan Tau (němec­ky „Herr Tau“) je čtr­nác­ti­díl­ný dět­ský seri­ál vysí­la­ný na Ersten od 4. říj­na 2020. Jedná se o rema­ke stej­no­jmen­né­ho německo-československého kopro­dukč­ní­ho fil­mu, kte­rý se vysí­lal v letech 1970-1978. Nový seri­ál vzni­kl poté, co dědi­co­vé tvůr­ců pro­da­li prá­va mni­chov­ské pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti.

Děj

Pan Tau je las­ka­vý gentle­man, nosí ele­gant­ní oblek a je vždy tam, kde ho stu­den­ti Wesparkovy střed­ní ško­ly potře­bu­jí. Ačkoli se zdá, že pochá­zí z úpl­ně jiné doby a nemlu­ví ani slo­vo, rozu­mí mno­ha věcem a na pro­blémy rea­gu­je svým vlast­ním, jedi­neč­ným způ­so­bem. Umí kouz­lit a kou­zel­ně měnit per­spek­ti­vu pou­hým pokle­pá­ním buřin­ky na hla­vu. Zdá se, že při­tom poza­sta­vu­je plat­nost všech fyzi­kál­ních záko­nů.

Každý ze dvou dílů má uce­le­ný děj se dvě­ma žáky. Z nich se na jed­no­ho po dru­hém zamě­řu­je pomoc Panu Tau.

Produkce

Jedná se o rema­ke stej­no­jmen­né­ho německo-československého kopro­dukč­ní­ho fil­mu mezi WDR, praž­ské Filmové stu­dio Barrandov a Československá tele­vi­ze ČST k 50. výro­čí tele­vi­ze. Původní seri­ál se vysí­lal v letech 1970-1978, od roku 1973 také v tele­vi­zi NDR. Titulní posta­va Pan Tau je věč­ně usmě­va­vý, ele­gant­ní a dob­ro­mysl­ný gentle­man v Stresemannově oble­ku s buřin­kou.

Po letech jed­ná­ní zís­ka­la pro­dukč­ní spo­leč­nost Caligari Film- und Fernsehproduktion prá­va na rema­ke. Společnost Caligari Film- und Fernsehproduktion zís­ka­la 1 408 000 eur od Agentury pro pod­po­ru fil­mu, 350 000 eur od Filmové a medi­ál­ní nada­ce Severního Porýní-Vestfálska a 800 000 eur od FilmFernsehFonds Bayern. Film reží­ro­va­la Franziska Meyer Price.

Do hlav­ní role byl obsa­zen brit­ský komik Matt Edwards.

Čtrnáctidílný seri­á­lo­vý rema­ke byl popr­vé uve­den k 50. výro­čí tele­vi­ze. Na začát­ku říj­na 2020 byly prv­ní čty­ři díly seri­á­lu uve­de­ny na Filmovém fes­ti­va­lu v Kolíně nad Rýnem Od 4. říj­na 2020 běžel na Ersten. Od 27. září 2020 je k dis­po­zi­ci v Mediathek ARD.

Recenze

Martin Zips byl na Sueddeutsche.de zkla­mán, že opět sta­rá posta­va (jako Wickie a Biene Maja) byly pře­dě­lá­ny, mís­to aby při­šly s něčím novým pro dneš­ní gene­ra­ci. Sympatický kou­zel­ník z minu­lých let se nyní stal mana­že­rem akcí a fak­to­rem při­ta­hu­jí­cím tee­nage­ry.

Televizní česká premiéra

Českou pre­mi­é­ru měl ten­to česko-německý seri­ál 9. 1. 2022 na ČT-D.


  • Zdroj: Německá Wikipedie
  • Photo © ARD Degeto
Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62464 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71833 KB. | 28.02.2024 - 14:09:53