Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze – 50%

Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze – 50%

RecenzefilmuPokC3A9monDetektivPikachu
RecenzefilmuPokC3A9monDetektivPikachu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pokémoni byli spo­lu se sbě­ra­tel­ský­mi kar­tič­ka­mi, hra­mi na Nintendo kon­zo­le GameBoy, ani­mo­va­ným seri­á­lem a řadou celo­ve­čer­ních ani­mo­va­ných fil­mů na svém vrcho­lu někdy před pat­nác­ti až dva­ce­ti lety. Když zača­la dospí­vat gene­ra­ce dětí, jež s Pokémony vyrůs­ta­la, tak zájem o ně sice mír­ně opa­dl, leč nikdy zce­la nevy­mi­zel. Před něja­kou dobou navíc celý feno­mén zno­vu výraz­ně ožil díky mobil­ní hře Pokémon Go. Pravděpodobně i díky této nové vlně popu­la­ri­ty vzni­kl i prv­ní hra­ný film s Pokémony, jenž nese název Pokémon: Detektiv Pikachu.
Jeho hlav­ním hrdi­nou je jed­n­a­dva­ce­ti­le­tý Tim (Justice Smith), jenž se dozví o tra­gic­kém úmr­tí své­ho otce Harryho, poli­cej­ní­ho detek­ti­va, s nímž nebyl už del­ší dobu v kon­tak­tu, a při­jíž­dí do měs­ta Ryme City, kde se setká s jeho par­ťá­kem. Tím je iko­nic­ký žlu­tý elek­tric­ký hlo­da­vec – Pikachu – toho času se ztrá­tou pamě­ti, záli­bou v kofei­nu a nepod­lo­že­ným tuše­ním, že Harry ve sku­teč­nos­ti neze­mřel. Zároveň se uka­zu­je, že Tim je jako jedi­ný scho­pen rozu­mět vše­mu, co Pikachu říká. Oba se pak spo­leč­ně pouš­tí do řeše­ní pří­pa­du, v němž hra­je mimo jiné roli i jaký­si expe­ri­men­tál­ní fia­lo­vý plyn, jenž dělá z jinak roz­to­mi­lých a přá­tel­ských Pokémonů roz­zu­ře­né a nebez­peč­né zrů­dy.
Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze
© Warner Bros.


Námět fil­mu je při­tom takřka totož­ný s námě­tem tři roky sta­ré Nintendo hry Detective Pikachu, v níž se kro­mě v kávě si libu­jí­cí­ho a hla­sem dospě­lé­ho muže hovo­ří­cí­ho Pikachua vysky­tu­jí také Tim pát­ra­jí­cí po svém zmizelém/zavražděném otci i pod­zá­plet­ka s běs­ní­cí­mi Pokémony. Film Pokémon: Detektiv Pikachuje tedy v pod­sta­tě vol­nou adap­ta­cí této hry, při­čemž má jen pra­má­lo spo­leč­né­ho s Pokémon Go a kupo­di­vu i s námě­tem původ­ní­ho seri­á­lu, jímž bylo zejmé­na love­ní Pokémonů, jejich tré­no­vá­ní a zápa­se­ní s nimi. I tyto čin­nos­ti sice ve fil­mu pro­bí­ha­jí, leč v mini­mál­ní míře (v celém fil­mu dojde pou­ze na jedi­ný vrh Poké Ballem a na jeden sou­boj v aré­ně), při­čemž děj fil­mu je zasa­zen do pro­stře­dí spe­ci­ál­ní­ho vel­ko­měs­ta, v němž (jak je v úvo­du vysvět­le­no) to fun­gu­je jinak než v okol­ním svě­tě, neb lidé v něm Pokémony nelo­ví, nýbrž s nimi žijí ve vzá­jem­né har­mo­nii v uspo­řá­da­ných dvo­ji­cích (kdy kaž­dé­ho člo­vě­ka dopro­vá­zí jeden Pokémon).
Výsledným tva­rem je tak rodin­ná sci-fi/fantasy/noir detek­tiv­ka na pome­zí dět­ské­ho fil­mu o přá­tel­ství hlav­ní­ho hrdi­ny s mlu­ví­cím zví­ře­tem a netra­dič­ní kome­die o dvou poli­cej­ních par­ťá­cích, dopl­ně­ná o otcovsko-synovský patos a při­po­mí­na­jí­cí všech­no mož­né od Zlatého kom­pa­su po Theodora Rexe. Vzhledem k tomu, jak čas­to posta­vy polo­pa­tic­ky popi­su­jí dění na plát­ně a vysvět­lu­jí i věci zce­la zřej­mé, jde patr­ně o sní­mek cílí­cí pře­váž­ně na men­ší děti, ačko­li se tu najde i pár dospě­lác­kých nará­žek. Kromě dětí si ale při­jdou na své i odrostlí nos­tal­gič­tí fanouš­ci a všich­ni, pro něž je Pikachu s čepič­kou Sherlocka Holmese vrcho­lem roz­to­mi­los­ti. Vyznat se v Pokémonech je kaž­do­pád­ně výho­dou, jeli­kož nezna­lí divá­ci mohou být ochu­ze­ni o čet­né vtíp­ky, leč nejde o nezbyt­nost.
Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze
© Warner Bros.


Ani doko­na­lá zna­lost záko­ni­tos­tí svě­ta Pokémonů vám nicmé­ně nepo­mů­že v ori­en­ta­ci ve svě­tě fil­mu, jenž se řídí vlast­ní­mi pra­vi­dly, kte­rá však nejsou nikdy vysvět­le­na a ani se nezda­jí být pří­liš kon­zis­tent­ní. Kromě stan­dard­ních Pokémonů tu totiž mají své mís­to i vědec­ky modi­fi­ko­va­ní Pokémoni, takřka neo­me­ze­ný­mi schop­nost­mi nada­ný Pokémon Mewtwo i zápo­rák s ďábel­ským plá­nem, všech­no je to ale pou­ží­vá­no veli­ce naho­di­le coby zdroj zbě­si­le dáv­ko­va­ných akč­ních atrak­cí s úče­lem zne­mož­nit pře­mýš­le­ní nad tím, jest­li dává sple­ti­tý a cha­o­tic­ký děj vůbec něja­ký smy­sl.
Včetně reži­sé­ra Roba Lettermana, jenž začí­nal coby reži­sér u ani­mo­va­ných fil­mů od Dreamworks (Příběh žra­lo­ka, Monstra vs. Vetřelci) a skon­čil u hra­ných rodin­ných fan­ta­sy (Gulliverovy ces­ty, Husí kůže), dáva­la pří­běh dohro­ma­dy čtve­ři­ce sce­náris­tů, kte­rá film zapl­ni­la hro­ma­dou pozo­ru­hod­ných, leč sce­náris­tic­ky nedo­sta­teč­ně pod­chy­ce­ných nápa­dů. Některé dějo­vé aspek­ty tak zby­teč­ně vytvá­ře­jí nejas­nos­ti (hrdi­no­vé se vlou­pa­jí do taj­né labo­ra­to­ře, jsou odha­le­ni zápo­rá­kem, avšak ten je bez pro­blé­mu pus­tí na svo­bo­du, přes­to­že si s sebou odná­še­jí dost cen­né usvěd­ču­jí­cí infor­ma­ce) a děj navíc, tak jak je pre­zen­to­ván ve finál­ní podo­bě, může exis­to­vat jen díky tomu, že urči­tá klí­čo­vá posta­va sou­stav­ně zadr­žu­je před hrdi­ny fil­mu zásad­ní infor­ma­ce, kte­ré jim sdě­lí pocho­pi­tel­ně až v rám­ci roz­krý­vá­ní závě­reč­ných dějo­vých zvra­tů.
Pokémon: Detektiv Pikachu (Pokémon: Detective Pikachu) – Recenze
© Warner Bros.


Po herec­ké strán­ce se sní­mek může pyš­nit jmé­ny jako Bill Nighy (jenž ztvár­nil zakla­da­te­le Ryme City) či Ken Watanabe (v roli poli­cej­ní­ho náčel­ní­ka), avšak na ty se dosta­ne jen v pár krát­kých scé­nách, v nichž je jejich výkon defi­no­ván pře­de­vším usi­lov­nou sna­hou zacho­vat si navzdo­ry své pří­tom­nos­ti ve fil­mu váž­nou tvář. Jiné ved­lej­ší a okra­jo­vé posta­vy nicmé­ně vyzní­va­jí kvů­li své výraz­né sty­li­za­ci až sebe-parodicky, bohu­žel včet­ně kari­ka­tur­ně půso­bí­cí začí­na­jí­cí naděj­né novi­nář­ky Lucy (Kathryn Newton), kte­rá se k pát­rá­ní hlav­ních hrdi­nů při­dá. Justice Smith opro­ti tomu svou ste­re­o­typ­ní úlo­hu vyku­le­né­ho dob­rá­ka zvlá­dá s pře­hle­dem, i tak ale nemů­že být spo­ru o tom, že tou hlav­ní hvězdou je tu ve sku­teč­nos­ti hláš­ku­jí­cí digi­tál­ní Pikachu (v ori­gi­nál­ním zně­ní namlu­ve­ný Ryanem Reynoldsem).
Plně počí­ta­čo­vý titul­ní hrdi­na, vlád­nou­cí elek­tric­kým výbo­jům a pra­cu­jí­cí v řadách poli­cie, je totiž sym­pa­tič­těj­ší a zají­ma­věj­ší než kte­rá­ko­li jiná posta­va ve fil­mu, při­čemž on i ostat­ní Pokémoni budou stej­ně pro vět­ši­nu divá­ků pod­stat­ně vět­ším láka­dlem než veskr­ze zapo­me­nu­tel­ný pří­běh, do nějž jsou zasa­ze­ni.


Podívejte se na hodnocení Pokémon: Detektiv Pikachu na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31631 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72125 KB. | 18.04.2024 - 19:07:25