Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Láska s výstrahou

Láska s výstrahou

200604021940 cap004
200604021940 cap004
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tvrdil, že shá­ní práv­nič­ku, ale v pod­sta­tě hle­dal chůvu, kte­rá mu pomů­že napros­to ve všem a kdy­ko­li.

Na prv­ní pohled je kaž­dý jiný. George (Hugh Grant) je úspěš­ný movi­tý pod­ni­ka­tel, tak tro­chu suk­nič­kář. Bydlí v hote­lu, kte­rý vlast­ní. Lucy (Sandra Bullock) je vel­mi schop­ná práv­nič­ka, kte­rá má sice Harward, ale vůbec se neže­ne za kari­é­rou. Je skrom­ná a rodi­če, tak­též práv­ní­ci, jí od mala vště­pu­jí ctnost­né ide­á­ly – pomá­há­ní chudým, boj za dobrou věc (zachra­ňo­vá­ní růz­ných objek­tů před demo­li­cí).

Přesto tito dva tvo­ří úžas­ný pár, dvo­ji­ci, kte­rá se výbor­ně dopl­ňu­je (např. pře­ha­zo­vá­ní ledu a ředkve u veče­ře). Lucy původ­ně zača­la pra­co­vat pro Georgovu fir­mu, ale postup­ně se zača­la sta­rat víc než o busi­ness o George. Ten je totiž napros­to nesa­mo­stat­ný a pod sta­vem nou­ze si před­sta­vu­je tře­ba i dile­ma s výbě­rem oble­ku a nevá­há Lucy kvů­li tomu vytáh­nout ze svat­by (tedy ne vlast­ní :-). George je ze své nové právničky/opatrovatelky nad­šen, ale ona samo­zřej­mě začí­ná „mlít z posled­ní­ho“.

Za těch něko­lik měsí­ců, kte­ré spo­lu pra­co­va­li, se od sebe vzá­jem­ně mno­hé učí. Lucy nabá­dá George jak uži­teč­ně zachá­zet s vydě­la­ný­mi peně­zi, uka­zu­je mu, že kaž­dý kšeft má i svou lid­skou strán­ku. On ji zase nutí být víc ženou a uvě­do­mit si, že její vztah s podob­ným akti­vis­tou jako je ona sama, kte­rý vět­ši­nu roku trá­ví kde­si na pro­test­ních akcích, je vlast­ně v tros­kách. Zkrátka doko­na­lý pár, ale spíš tak po kama­rád­sku. Až když se na scé­ně obje­ví soky­ně v podo­bě Lucyiny nástup­ky­ně June vzá­jem­né city se pro­je­ví a dojde na oče­ká­va­nou roman­ti­ku :-).

Láska s výstra­hou je vtip­ná roman­tic­ká kome­die, s řadou zábav­ných scén a dia­lo­gů, pra­me­ní­cích se vzá­jem­né­ho špič­ko­vá­ní hlav­ních hrdi­nů. Sandra Bullock je jako vždy tak tro­chu potrh­lá a Hugh Grant napůl nesmě­lý, napůl hol­kař. Nikdo z nich není ten lep­ší, kaž­dý má své chy­by i pozi­ti­va. Jakožto fan­du Hugha Granta mě pros­tě film nemohl zkla­mat :-). Je to pří­jem­ná oddychov­ka a ačko­li jde o roman­tic­kou kome­dii, tak je řek­ně­me doce­la civil­ní. A to zejmé­na pro­to, že po vět­ši­nu fil­mu jsou Lucy a George spíš kama­rá­di než milen­ci.

O filmu:

Scénář a režie: Marc Lawrence
Hudba: John Powell
Kamera: Laszlo Kovacs
V hlav­ních rolích: Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, Dana Ivey, Robert Klein


Podívejte se na hodnocení Láska s výstrahou na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75202 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72005 KB. | 21.04.2024 - 20:06:58