Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

Poznejte sami sebe a vykročte směrem ke spokojenějšímu životu

P1370481
P1370481
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také máte občas pocit, že se nevy­zná­te sami v sobě? Náš život for­mu­jí více než bychom chtě­ly komu­ni­kač­ní ste­re­o­ty­py, navyk­lé vzor­ce myš­le­ní, psy­chic­ké blo­ky a také uza­vře­né tři­nác­té kom­na­ty.

Je tro­chu para­do­xem, že ačko­li se sebou trá­ví­me nej­ví­ce času, mnoh­dy neví­me, kdo jsme, kam smě­řu­je­me, žije­me život, kte­rý se nedá nazvat spo­ko­je­ným, a čas­to jsme v neu­spo­ko­ji­vých vzta­zích. Řešení čas­to lidé hle­da­jí ve věcech oko­lo sebe – naku­pu­jí spous­tu věcí, ris­ku­jí, vrha­jí se do nezdra­vých vzta­hů, jako by se niko­mu moc nechtě­lo se pono­řit sami do sebe a v hlu­bi­nách své osob­nos­ti hle­dat klíč ke spo­je­nos­ti a naše­mu živo­tu.

Kniha Uzdravte svou duši se sna­ží čte­ná­ři uká­zat, jak si k sobě vybu­do­vat zdra­vý vztah, mít se rád a hlav­ně vyře­šit svá dáv­ná zra­ně­ní, kte­rá si nese­me a kte­rá se pro­mí­ta­jí do čas­to nefunkč­ních vzta­hů. Kniha se sna­ží člo­vě­ku uká­zat, že pozi­tiv­ní pří­stup k sobě samé­mu není jen vidět to dob­ré, ale umět se vypo­řá­dat s růz­ný­mi obtí­že­mi a blo­ky, kte­ré si nese­me z minu­los­ti, nej­čas­tě­ji z dět­ství.

Důležité je to, abychom si zra­ně­ní z minu­los­ti, kte­rá mají za násle­dek, že si nevě­ří­me, nemá­me se rádi apod., uvě­do­mi­li a pocho­pi­li jsme, co nás utvá­ře­lo. Je tře­ba zno­vu pro­žít poci­ty, kte­ré jsme potla­či­li a uza­mkli někde hlu­bo­ko v sobě, aby se uvol­ni­ly a my moh­li na ces­tě pokra­čo­vat dál.

Autorka v kni­ze vysvět­lu­je, proč lidé žijí v tzv. destruk­tiv­ních vzta­zích, kde nejsou spo­ko­je­ni, jsou poni­žo­vá­ni apod., přes­to to trpí. Ukazuje, že vše pochá­zí z dět­ství, jak se k nám rodi­če a dal­ší pří­buz­ní cho­va­li, zvlášť pokud dítě neby­lo akcep­to­vá­no, neby­lo vyho­vě­no jeho potře­bám apod., v dospě­los­ti pak člo­věk hle­dá to, co nedo­stal v dět­ství a také to, co je mu vlast­ně důvěr­ně zná­mé. Mluví se zde o cito­vé závis­los­ti, kte­rá je čas­to zamě­ňo­vá­na s lás­kou. Dokud člo­věk nena­lez­ne sám sebe a nepo­cho­pí pří­či­nu, bude stá­le vstu­po­vat či pře­tr­vá­vat v destruk­tiv­ních vzta­zích.

V dal­ší kapi­to­le se autor­ka zamě­řu­je na zdra­vé vzta­hy, co je dělá zdra­vý­mi, jak komu­ni­ko­vat a obec­ně jak zdra­vé vzta­hy udr­žo­vat. V dal­ší kapi­to­le je zmí­ně­no, k čemu dal­ší­mu vede vlast­ní nezna­lost, cito­vé blo­ky, sklo­ny se obě­to­vat  - vše může vést k závis­los­tem, mani­pu­la­ci či vstu­pu do sekt.

Zajímavá je i kapi­to­la věno­va­ná kri­zi jako mož­nos­ti růstu a jaké jsou nej­čas­těj­ší reak­ce lidí na kri­ze a pokud rea­gu­je­te urči­tým způ­so­bem, což si může­te ově­řit v tes­tu na kon­ci kni­hy, jaká jsou úska­lí těch­to reak­cí a na co si dát pozor. Nechybí ani rady, jak udr­žet život v rov­no­vá­ze.

Kniha je zají­ma­vá a urči­tě si člo­věk mno­hé věci uvě­do­mí, ale hlav­ně také pocho­pí, proč to tak je a může začít pát­rat ve svém dět­ství a dospí­vá­ní a hle­dat pří­či­ny své nespo­ko­je­nos­ti, cito­vé závis­los­ti apod. Prozření nemu­sí být pří­jem­né, ale pokud to člo­věk se změ­nou sebe sama mys­lí váž­ně, nemů­že ho to odra­dit.

Kniha může pomo­ci všem, kte­ří vstu­pu­jí do role obě­ti, nevě­ří si apod. najít ces­tu k sobě a tuto roli odho­dit, vybrat si, jak chtě­jí život žít, odho­dit svá dět­ská zra­ně­ní.

Jen si nejsem jis­tá, že člo­věk po pře­čte­ní této kni­hy najed­nou sám snad­no změ­ní své zaje­té ste­re­o­ty­py, vzor­ce cho­vá­ní, domní­vám se, že člo­věk bude i tak potře­bo­vat spo­lu­pra­co­vat se zku­še­ným tera­pe­u­tem. Nicméně i drob­né změ­ny mohou být pozi­tiv­ní.

Název: Uzdravte svou duši

Autor: Marta Helingerová

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Žánr: Osobní roz­voj

Počet stran: 168

Moje hod­no­ce­ní: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Svatební historky aneb jak jsem nevdala23. června 2024 Svatební historky aneb jak jsem nevdala Chodíte rádi na svatby? Chystáte svou vlastní svatbu a nevíte, jak na to? Nebo jste ba naopak svobodní a ten pravý či pravá na vás někde teprve čeká? Česká komička Lucie Macháčková je […] Posted in Recenze knih
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny21. července 2023 Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny Máte rádi Francii? Hledáte krásnou letní romanci okořeněnou francouzským šarmem? Tak právě vám je určena novinka s názvem Lucy a hotýlek v Bretani, jejíž autorkou je Dee Ernestová. Pojďte […] Posted in Recenze knih
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • Síla správného okamžiku13. ledna 2023 Síla správného okamžiku Chcete poznat svůj skutečný CHRONOTYP, díky kterému budete znát, kdy je pro vás nejlepší čas na jídlo, běhání, cvičení či důležitý pracovní rozhovor například ohledně zvýšení platu? Že […] Posted in Recenze knih
  • Mají v nebi skleničky? Něžně vtipná kniha malých  příběhů z velké doby od známé herečky17. prosince 2022 Mají v nebi skleničky? Něžně vtipná kniha malých  příběhů z velké doby od známé herečky Kniha s názvem Mají v nebi skleničky? mě zaujal a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Naivita, humor, v kontrastu […] Posted in Recenze knih
  • Rodinný hotel - Bouřlivá doba17. prosince 2022 Rodinný hotel - Bouřlivá doba Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Bouřlivá doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací27. října 2022 Tsunami – vzpomínky jsou jako vlny, stále se k nám vrací Máte rádi romány Karin Krajčo Babinské? Chcete si přečíst nádherný příběh jedné rodiny, při němž budete mít husí kůži? Ráda bych se s Vámi podělila o čtenářský zážitek s knihou Tsunami, na […] Posted in Recenze knih
  • Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život22. října 2022 Nikdy není pozdě-jedna dovolená dokáže změnit život Heather, Anthony, Joe a Amy, jsou hlavní postavy tohoto románu. Schválně jsem je dala takto dohromady a většinou to tak nedělám. Tento román není klasicky román s dějovou zápletkou, ale […] Posted in Recenze knih
  • Myší díra4. ledna 2022 Myší díra Chcete si přečíst zajímavý příběh jednoho domu, kde žije mnoho lidí, jejíž život na první pohled vypadá, že spolu vůbec nesouvisí, ale jejich životy se v jednu chvíli protnou a nevěřili […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,36395 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71547 KB. | 25.06.2024 - 17:53:12