Kritiky.cz > Recenze knih > Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů

Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů

252486 Dum Vuni Martina Sahler Grada 350 0 fit
252486 Dum Vuni Martina Sahler Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­běhy o sil­ných ženách, kte­ré jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlast­ní kůži vyzkou­šet, jaké to je při­pra­vit ten nej­skvě­lej­ší parfém? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní. Zažijete pří­jem­nou poho­du, ucí­tí­te nád­her­né vůně, krá­su, lás­ku, pros­tě to, po čem ženy roz­hod­ně tou­ží. 

Anouk Romillyová je dce­ra jed­né lékár­ni­ce, kte­rá si mys­lí, že Anouk bude ta, kte­rá pře­vez­me jejich živ­nost. Anouk odma­lič­ka sní o vytvá­ře­ní vlast­ních vůní a parfé­mů. Shoda náhod ji sve­de do ces­ty mla­dé­ho syna rodu Girardových a ten ji při­ve­de do Grasse, sta­ro­by­lé­ho a nád­her­né­ho měs­teč­ka parfé­mů. Giardovi ji umož­ní stu­do­vat par­fumér­skou ško­lu, zaří­dí ji samo­stat­nou labo­ra­toř, kde můře Anouk tvo­řit, jak se ji zachce. Anouk má úžas­ný talent a Giardovi jsou z ní úpl­ně nad­še­ní. Anouk zaží­vá lás­ku, úspěch, nad­še­ní, ale i vel­ké zkla­má­ní. Jak spo­lu sou­vi­sí vel­ká nená­vist dvou rodů Bonnetů s Giardových? Podaří se Anouk najít odpo­věď na tuto otáz­ku? Najde i svo­je koře­ny? Jak to spo­lu všech­no sou­vi­sí? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní. Čeká vás pří­jem­né, napí­na­vé čte­ní plné nád­her­ných vůní, úspě­chu, lás­ky, ale i cíle­vě­do­mých lidí, kte­ří si jdou za svým cílem a jen tak se nene­cha­jí ničím a nikým odra­dit. Autorka si vel­mi hez­ky pohrá­la s růz­ný­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi, jak může zakla­da­tel jed­né par­fumér­ské fir­my sou­vi­set s mno­ha dal­ší­mi potom­ky mě nesku­teč­ně pře­kva­pi­lo a muse­la jsem pros­tě číst dál a dál.

Tento román se mně oprav­du moc líbil. Zaujal mě už od prv­ní stra­ny a čte­ní jsem si moc uži­la. Bylo by tedy ško­da si tuto kni­hu nedo­číst až do kon­ce. Co vás v kni­ze může mile pře­kva­pit? Především pou­ta­vé vyprá­vě­ní, nád­her­né vůně, kte­ré jsem si pořád před­sta­vo­va­la a také zají­ma­vá záplet­ka. Kniha má 352 stran, je roz­dě­le­na do 36 kapi­tol, do 7 dílů, v nichž jsou růz­ní vypra­vě­či, je zakon­če­na epi­lo­gem a doslo­vem autor­ky. Děj kni­hy se ode­hrá­vá v letech 1912 až do roku 1953.  Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je urči­tě pozi­tiv­ní. Doporučím ho všem milov­ní­kům parfé­mů a nejen jim. Obálka kni­hy mě veli­ce zau­ja­la. Působí pří­jem­ným dojmem, nád­her­né čer­ve­né růže v poza­dí měs­to, kte­ré dotvá­ří tu správ­nou atmo­sfé­ru pro vaše poklid­né čte­ní.

Velmi jsem fan­di­la Anouk, aby vše zvlád­la, doká­za­la vyro­bit ten nej­ú­žas­něj­ší parfém, také aby se doká­za­la vyrov­nat s křiv­dou, kte­rou ji Vivienne pro­ved­la. Přála jsem ji i lás­ku, a aby si vše doká­za­la obhá­jit. Myslím si, že se ji to nako­nec poda­ři­lo. Silný pří­běh o sil­né ženě. Autorka vel­mi bar­vi­tě popi­su­je mís­ta děje romá­nu a to Paříž, Francouzskou rivi­é­ru i Grasse. Myslím si, že vůně jsou v našem živo­tě nesmír­ně důle­ži­té a pro­vá­ze­jí nás již od dět­ství. Každý z nás má něja­ké ty vůně, kte­ré se mu v dospě­los­ti vyba­ví jako vzpo­mín­ka na své rodi­če, či pra­ro­di­če. Martina Sahler si s tou­to myš­len­kou urči­tě vel­mi dob­ře pohrá­la.

Autorka ve svém romá­nu pou­ká­za­la na váž­nost dědič­né­ho one­moc­ně­ní, jež byly cystic­ké led­vi­ny a do šede­sá­tých let 20.století byly nezná­mou a smr­tel­nou nemo­cí. Později paci­en­tům při­nes­ly nadě­ji až pokro­ky v transplan­ta­ci led­vin. Touto nemo­cí tak­též trpě­ly dvě ženy z toho­to romá­nu.

Čeká vás vel­mi pří­jem­né, napí­na­vé čte­ní o dvou par­fumér­ských dynasti­ích na poza­dí opoj­né Francie, plné snů a úchvat­ných vůní..

„Parfém je jako lás­ka: tro­cha nikdy nesta­čí.“

Estée Lauder

Ukázka z kni­hy:

„Dědečku, víš kolik času trá­vím v labo­ra­to­ři a že tam mám svá vlast­ní pra­vi­dla.“

„Oceňuji, co pro fir­mu děláš. Při výbě­ru par­fumé­rů na vol­né noze, kte­ří pra­cu­jí, máš oprav­du šťast­nou ruku.“ Vivienne sebou trh­la, jako by ji uho­dil. „Pokud se o svou labo­ra­toř nechceš dělit, zaří­dí­me pro naši mla­dou pří­tel­ky­ni jinou.“ Usmál se na Anouk, kte­rá zved­la ruce v obran­ném ges­tu.

„Ach, pro­sím, nechci dělat žád­né potí­že..“

Vivienne k ní oto­či­la bez­vý­raz­nou tvář. „Do labo­ra­to­ře můžeš při­jít pozítří. Potřebuji den, abych to tam při­pra­vi­la pro dal­ší­ho uži­va­te­le. Tvoje doba bude od pěti do osmi hodin. Předtím pra­cu­ji a potom potře­bu­ji své úto­čiš­tě pro spon­tán­ní nápa­dy.“

O dvě hodi­ny poz­dě­ji se Anouk ode­bra­la do své­ho apart­má.

Z okna vidě­la, jak se nad silu­e­ta­mi hor třpy­tí hvězdy. Ve vzdu­chu vise­la vůně let­ní­ho dne a ciká­dy zapo­ča­ly své pís­ně. Z patia k ní dolé­ha­lo tiché mumlá­ní. Stéphane a jeho děde­ček si necha­li dolít skle­ni­ce, ostat­ní se už stáh­li. Anouk si sun­da­la lodič­ky, opře­la se o oken­ní para­pet a necha­la svůj pohled blou­dit po údo­lí. V něko­li­ka domech se ješ­tě sví­ti­lo. Těšila se, až měs­to pro­zkou­má.

Několik slov o autor­ce:

Martina Sahler (1963) žije se svou rodi­nou neda­le­ko Kolína nad Rýnem a už více než dva­cet let se věnu­je psa­ní his­to­ric­kých romá­nů. Proslavila se zejmé­na jed­nou tri­lo­gií. Za posled­ní kni­hu obdr­že­la stří­br­nou medai­li lite­rár­ní ceny HOMER.

Autorka: Martina Sahler

Přeložila: Romana Hájková

Žánr: román pro ženy, belet­rie

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 352

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-7625-248-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04042 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71980 KB. | 23.07.2024 - 16:20:03