Kritiky.cz > Recenze knih > Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

Jak dlouho přežije lidstvo. Katastrofy, které jednou nastanou...

38060879 10211521132456043 7421817033538404352 n e1533067587503
38060879 10211521132456043 7421817033538404352 n e1533067587503
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo, jest­li vůbec pře­ži­je a nevy­hy­ne stej­ně tak jako tře­ba dino­sau­ři? Sám autor nám vel­mi bar­vi­tě a výstiž­ně popi­su­je nej­růz­něj­ší mož­né vari­an­ty kata­strof, kte­ré jed­nou nasta­nou nebo by teo­re­tic­ky někdy nastat moh­ly.

Katastrofy, až už pří­rod­ní­ho cha­rak­te­ru, nebo ty, jež si člo­věk zapří­či­ní svým cho­vá­ním sám, svo­jí bez­o­hled­nos­tí a aro­gant­nos­tí ke vše­mu živé­mu, a v nepo­sled­ní řadě i vůči své vlast­ní pla­ne­tě.

Nejhorší na tom všem ale je, že ať se samot­né scé­ná­ře zda­jí jak­ko­liv nemož­né a nere­ál­né, o to víc hro­zi­věj­ší na nich je, že nikdo z nás neví, co nako­nec bude sku­teč­nou pří­či­nou záni­ku celé­ho lid­stva, a hlav­ně kdy se tak sta­ne.

Bohužel se na to nemů­že­me nijak při­pra­vit, jen se poku­sit tomu před­chá­zet,  ane­bo se ale­spoň poku­sit na čas tyto hro­zí­cí kata­stro­fy oddá­lit.

Jedno je ale zřej­mé, a to že jed­nou k tomu sku­teč­ně dojde a už nebu­de ces­ty zpět. Ale jak k samot­né­mu záni­ku dojde, se může­me - stej­ně tak jako sám autor - jen domní­vat a pole­mi­zo­vat.

„Nicméně ať už to bude za sto, tisíc či mili­on let, jed­nou se tak urči­tě sta­ne. je to nevy­hnu­tel­né a neod­vra­ti­tel­né. Lidský druh zce­la jis­tě vyhy­ne. A prá­vě o tom je tato kni­ha!“

„Jak dlou­ho pře­ži­je lid­stvo - Katastrofy, kte­ré jed­nou nasta­nou“ je jakým­si kata­lo­gem kata­strof, kte­ré mohou smést lid­stvo z jeho vlast­ní exis­ten­ce. Některé z nich také s téměř sto­pro­cent­ní jis­tou nasta­nou a otáz­kou je, kdy se tak sta­ne. Naproti tomu u někte­rých mož­ných scé­ná­řů není autor s to odhad­nout, zda vůbec někdy nasta­nou.

Tato kni­ha roze­bí­rá dopo­drob­na všech­ny mož­né vari­an­ty a scé­ná­ře kata­strof jako je např. erup­ce super­vul­ká­nu, jader­ná vál­ka, sráž­ka s aste­ro­i­dem, smr­tel­né epi­de­mie, vyčer­pá­ní všech zdro­jů, umě­lá inte­li­gen­ce, pře­lid­ně­ní, mega­ze­mětře­se­ní, nano­tech­no­lo­gie, změ­na kli­ma­tu, gama záblesk a dal­ší (neži­vé) hroz­by z vesmí­ru, vymí­ra­ní dru­hů, inva­ze mimo­zemš­ťa­nů aj.

Autor se ohlí­ží za his­to­rií jed­not­li­vých kata­strof, pokud je tedy z minu­los­ti něja­ká dob­ře zná­ma a vysto­po­va­tel­ná, a roz­vá­dí dále otáz­ku toho, zda nám dle posled­ních výzku­mů hro­zí obdob­ná kata­stro­fa. A jak by asi tako­vá pří­pad­ná kata­stro­fa pro­bí­ha­la, a co by se asi tak dělo s námi - s lid­mi? Lze tako­vé kata­stro­fě vůbec něja­kým způ­so­bem pře­de­jít? Lze ji pře­žít či niko­liv? A kdy by asi tako­vá kata­stro­fa moh­la nastat? A může defi­ni­tiv­ně vyhla­dit lid­stvo?

„Většina kata­strof, kte­ré se na lid­stvo v nej­bliž­ší budouc­nos­ti sne­se, nemá dle auto­ra poten­ci­ál vyhla­dit celé lid­stvo naráz. Zato prak­tic­ky všech­ny zmí­ně­né mají poten­ci­ál při­nést totál­ní kolaps dneš­ní civi­li­za­ce. Některé z čer­ných scé­ná­řů jsou sice neprav­dě­po­dob­né, nicmé­ně mož­né, jiné jsou s narůs­ta­jí­cím časem stá­le prav­dě­po­dob­něj­ší a někte­ré nasta­nou zce­la s urči­tos­tí.

Kniha je vel­mi pře­hled­ně a sro­zu­mi­tel­ně napsá­na, čer­pa­jí­cí ze spous­ty vědec­kých výzku­mů a stu­dií včet­ně pro­poč­tu „mož­né“ prav­dě­po­dob­nos­ti.... Na kni­hu jsem byla vel­mi zvě­da­vá, i to, zda lze jed­not­li­vé kata­stro­fy pře­žít, a vycu­cat si z kni­hy pří­pad­ný „manu­ál na pře­ži­tí“. A v tom­to smě­ru kni­ha urči­tě nezkla­ma­la, nao­pak pře­kva­pi­la prag­ma­tic­kým pří­stu­pem k jed­not­li­vým udá­los­tem, jež se jed­no­ho dne mohou stát sku­teč­nos­tí.

Svět, kte­rý začal vel­kým třeskem, skon­čí vel­kým tichem....  Nezbývá než popřát si pěk­ný konec svě­ta.

JAK DLOUHO PŘEŽIJE LIDSTVO. Katastrofy, kte­ré jed­nou nasta­nou.

Napsal: Viktor Černoch

Vydalo nakla­da­tel­ství Alpress, s.r.o. v edi­ci Klokan

Vydání prv­ní

Rok vydá­ní 2017

Počet stran: 248


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69602 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71711 KB. | 19.06.2024 - 19:27:45