Kritiky.cz > Recenze knih > Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny

Lucy a hotýlek v Bretani-román o novém začátku i hledání rodiny

13031 Kniha Lucy a hotylek v Bretani Ernst Grada 350 0 fit
13031 Kniha Lucy a hotylek v Bretani Ernst Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Francii? Hledáte krás­nou let­ní roman­ci oko­ře­ně­nou fran­couz­ským šar­mem? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Lucy a hotý­lek v Bretani, jejíž autor­kou je Dee Ernestová. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Lepší čte­ní si na svou dovo­le­nou urči­tě při­ba­lit nemů­že­te. 

Lucy má sko­ro pade­sát let. Je bez prá­ce, jako hote­lo­vá mana­žer­ka díky pod­vo­du své­ho man­že­la při­šla o všech­ny pení­ze i prá­ci. Žije u rodi­čů a neví, jak nalo­žit se svým živo­tem dál. Naskytne se jí nabíd­ka pra­co­vat jako hote­lo­vá mana­žer­ka v hote­lu Paradis v Bretani. Okamžitě tam odjíž­dí a moc se těší, jak bude vést vel­mi úspěš­ný hotel. Hned po pří­jez­du, ale při­jde vel­ké vystříz­li­vě­ní. Hotel byl sice krás­ný a úspěš­ný, ale ješ­tě před vál­kou. Nyní je to vel­ká rui­na. Lucy se pus­tí do jeho opra­vy s vel­kou ver­vou. Při prá­ci pozná­vá pro­tiv­né­ho, ale vel­mi úspěš­né­ho auto­ra dět­ských kní­žek. Má jejich lás­ka ješ­tě šan­ci? Dokáže se Lucy vyrov­nat s vel­mi tra­gic­kou udá­los­tí v jejich rodi­ně, kte­rá změ­ní její život od zákla­dů? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Román byl nád­her­ný. Jeho čte­ní jsem si uží­va­la od prv­ní stra­ny. Četl se vel­mi dob­ře. Kniha má cel­kem 304 stran, 17 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Od této autor­ky jsem pro­za­tím žád­nou kni­hu nečet­la. Její styl psa­ní se mně vel­mi líbí. Velmi jsem fan­di­la hlav­ní hrdin­ce romá­nu Lucy a moc jsem ji přá­la, aby vše zvlád­la, aby si spl­ni­la sen a opra­vi­la chát­ra­jí­cí hotel. To co se jí při­ho­di­lo v její rodi­ně bylo straš­né a vyrov­na­la se s tím bra­vur­ně. Román dopo­ru­čím všem roman­tic­kým duším, všem ženám i mužům, kte­ří si chtě­jí pře­číst nád­her­nou let­ní roman­ci oko­ře­ně­nou fran­couz­ským šar­mem, kte­ří si chtě­jí odpo­či­nout, nasát vůni nád­her­né Francie. Velmi mě zau­jal námět kni­hy a to život­ní restart ženy, kte­rá byla vel­mi úspěš­ná a díky své­mu man­že­lo­vi, kte­rý ji pove­dl se dosta­la až na samé dno, doká­za­la se od něj odra­zit a jít dál. Lucy byla vel­mi sil­ná žena s obrov­ským odhod­lá­ním, kte­ré se jen tak nevi­dí.

Román o novém začát­ku, o hle­dá­ní rodi­ny, o lás­ce, o štěs­tí a nejen to.

Ukázka z kni­hy:

Ustoupila jsem doza­du a zahle­dě­la jsme se do kan­ce­lá­ře.

„Poslyšte, Claudine..“

Sledovala, kam se dívám. „Já vím. To je neštěs­tí“

„Budeme potře­bo­vat růz­né kan­ce­lář­ské vyba­ve­ní. Nejméně dva stol­ní počí­ta­če, tis­kár­nu.!

Mávla rukou a necha­la mě domlu­vit. „To všech­no už máme. V mé kan­ce­lá­ři ve měs­tě. Prodala jsem fir­mu, jak víte. Či spí­še pra­xi nebo seznam kli­en­tů, jak chce­te. Ovšem kan­ce­lář­ské vyba­ve­ní, včet­ně sto­lů a židlí, vyro­be­ných tepr­ve nedáv­no, je moje. Oficiálně zavře­me kan­ce­lář k prv­ní­mu červ­nu a pak všech­no pře­ve­ze­me sem.

Tak to se mi ule­vi­lo, že bych jí samou rados­tí nej­rad­ši dala pusu.

V minu­lých týd­nech jsem radě­ji ani nemlu­vi­la o mno­ha věcech, kte­ré bychom potře­bo­va­li, pro­to­že mi bylo jas­né, že pení­ze jsou pro­blém. Claudine ostat­ně nikdy nemlu­vi­la o peně­zích s výjim­kou toho, že mi jas­ně dala naje­vo, že má vel­mi ome­ze­né zdro­je.

Ukázala mi roz­po­čet: jeden pros­tý list papí­ru se sezna­mem polo­žek a čás­tek v eurech. Ale nedo­sta­la jsem kopii a stej­ně jsem si byla jis­tá, že to nemá přes­ně, což mi bylo nepří­jem­né.

Jedním z důvo­dů, proč mohl Tony tak důklad­ně vybí­lit všech­ny účty ve Fieldingu, byl ten, že mě během posled­ních deví­ti měsí­ců před svým náh­lým zmi­ze­ním pozvol­na odsta­vo­val od finanč­ních zále­ži­tos­tí pod­ni­ku.

Několik slov o autor­ce:

Dee Ernestová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá se naro­di­la a vyrost­la v New Jersey a už v dese­ti letech se roz­hod­la, že se sta­ne spi­so­va­tel­kou. K tomu se ale dosta­la až ve svých čty­ři­ce­ti letech po naro­ze­ní dru­hé dce­ry. Vždycky měla ráda zami­lo­va­né pří­běhy plné humo­ru, ale roz­či­lo­va­ly ji dva­ce­ti­le­té hrdin­ky, kte­ré se nedo­ká­za­ly roz­hod­nout a nevě­dě­ly, co chtě­jí. Proto zača­la psát o ženách, jako je ona sama-starších, sebe­jis­tých a obda­ře­ných znač­nou dáv­kou život­ních zku­še­nos­tí.

V roce 2012 se její román Better Off Without Him (Bez něj je líp) stal best­selle­rem na Amazonu a krát­ce nato Dee Ernstová pode­psa­la smlou­vu s nakla­da­tel­stvím Montlake. V roce 2021 vyda­la titul Maggie Finds Her Muse, kte­rý vzá­pě­tí vyšel i v češ­ti­ně pod názvem Rendez-vous s múzou (Metafora).

Dee Ernstová stá­le byd­lí v New Jersey, žije s dru­hým man­že­lem, dru­hou dce­rou, dvě­ma kočka­mi a věč­ně hla­do­vým kokr­špa­ně­lem.

Autorka: Dee Ernestová

Přeložila: Věra Kotábová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 304

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-7625-253-0

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57647 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72317 KB. | 18.05.2024 - 18:23:28