Kritiky.cz > Recenze knih > První dáma elegance, Hana Benešová

První dáma elegance, Hana Benešová

20230420 111033
20230420 111033
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přišla na svět 16. čer­ven­ce 1885 v Domaslavicích na úpa­tí Krušných hor jako Anna Vlčková. Osudným se jí sta­lo stu­di­um v Paříži, kde se sezná­mi­la s budou­cím man­že­lem, Edvardem Benešem. Po zasnou­be­ní v květ­nu 1906 si Anna změ­ni­la jmé­no na Hana, pro­to­že jmé­no Anna prý Benešovi při­po­mí­na­lo zkla­ma­nou lás­ku z mlá­dí. Také Beneš si změ­nil jmé­no z původ­ní­ho Eduard na Edvard. Po boku toho­to význam­né­ho stát­ní­ka po svat­bě strá­vi­la cel­kem 39 let.

PhDr. Miroslava Burianová vystu­do­va­la his­to­rii na FF UK a pra­cu­je jako kurá­tor­ka sbír­ky tex­ti­lu a módy oddě­le­ní novo­do­bých čes­kých dějin Národního muzea.

Už při prv­ním nahléd­nu­tí do této pub­li­ka­ce na nás dých­ne atmo­sfé­ra prv­ní repub­li­ky a čer­no­bí­lých fil­mů té doby. Věnuje se nejen živo­tu této význam­né osob­nos­ti, nýbrž i její­mu krás­né­mu, na teh­dej­ší dobu moder­ní­mu a ele­gant­ní­mu šat­ní­ku. Jsou zde roze­bí­rá­ny jed­not­li­vé róby, včet­ně mate­ri­á­lů a pro­ve­de­ní.

Název kni­hy První dáma ele­gan­ce odka­zu­je ke dvě­ma nej­zná­měj­ším rolím této význam­né ženy. Byla vzo­rem prv­ní dámy i ele­gan­ce. Po Benešově boku pro­ži­la vze­stu­py i pády. Byla ženou stře­do­škol­ské­ho uči­te­le, emi­gran­ta, minis­t­ra zahra­nič­ních věcí a poz­dě­ji též pre­zi­den­ta.
Její před­chůd­ky­ně Charlotta Masaryková se drže­la v ústra­ní, pro­to je paní Hana dodnes vní­má­na jako prv­ní prv­ní dáma.

Autorka se podrob­ně věnu­je nej­zá­sad­něj­ším eta­pám živo­ta této slav­né osob­nos­ti, jež dopro­vá­zí vel­kým množ­stvím foto­gra­fií. Potěší všech­ny milov­ní­ky his­to­rie i odí­vá­ní.

 

 

Autor: Miroslava Burianová

Název: První dáma ele­gan­ce

Hana Benešová

Nakladatelství: Grada Publishing a. s.

Rok vydá­ní: 2022

Počet stran: 336

ISBN: 978-80-271-3553-0

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86212 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71507 KB. | 24.06.2024 - 16:28:35