Kritiky.cz > Recenze her > Wolfenstein The New Order

Wolfenstein The New Order

Foto: MachineGames & Bethesda Softworks
Foto: MachineGames & Bethesda Softworks
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zrecenzovat hru, kte­rá je star­ší, je tro­chu snaz­ší než u novi­nek, ale má to svá úska­lí. V době vydá­ní hry byla vel­ká kon­ku­ren­ce a rok 2015 byl plný vel­kých a úspěš­ných her.

Jednou hrou, kte­rá pat­ří mezi kle­no­ty roku 2015, je Wolfenstein: The New Order. Znovuobjevení sta­rých a veli­ce kul­tov­ních her. Wolfesteina ze sta­rých 80. let kaž­dý zná, Husákovy děti jej prav­dě­po­dob­ně hrá­ly a zni­či­ly tím mno­ho klá­ves­nic.

Pokračování Return to Castle Wolfenstein, Wolfenstein: Enemy Territory a dal­ší hře moc slá­vy neu­dě­la­la. Až před dvě­ma lety se pořád­ně poda­ři­lo obno­vit slá­vu stří­leč­ky.

Slavný B.J. Blazkowicz se zno­vu vra­cí do alter­na­tiv­ní rea­li­ty 60. let. II. svě­to­vou vál­ku vyhrá­lo Německo a ve spo­lu­prá­ci s tech­ni­ky, šar­la­tá­ny i tajem­ný­mi věda­mi vytvo­ři­lo nový niči­vý svět. Obsadilo New York, celou Ameriku a dokon­ce i Měsíc, kte­rý slou­ží jako základ­na voj­ska.

Technicky je hra téměř doko­na­lá. Tím, že jsem ji insta­lo­val po pár letech, tak se její veš­ke­ré bugy odstra­ni­ly a hra běží ply­nu­le i na star­ších PC. Je dost dob­ře opti­ma­li­zo­va­ná, a tak se v žád­ných chví­lích nemu­sí­te stre­so­vat padá­ním fra­me rate.

Hlavní hrdi­na dob­ře pro­chá­zí hrou, najdou se chvil­ky klid­né i stre­su­jí­cí a čas od času na něj čeká těž­ký Boss. Během své ces­ty zaži­je zaje­tí, sko­ro smrt, ale díky svým pomoc­ní­kům doká­že najít nové zbra­ně. Od kla­sic­ké pis­to­le s tlu­mi­čem až po zbraň stří­le­jí­cí elek­tric­ké impul­sy. Elektrická zbraň mu slou­ží také k řezá­ní oce­lo­vých plá­tů, kte­ré mu umož­ní  zkrá­tit si ces­tu, pří­pad­ně i obje­vit jed­nu ces­tu k cíli.

Levely jsou vel­mi dob­ře posta­ve­né, nejed­ná se o ote­vře­ný svět, kte­rý může­te zkou­mat. K cíli vede pou­ze jed­na ces­ta, kte­rou ale může­te pro­jít růz­ný­mi způ­so­by. Buďto Doom sty­lem, všech­no vystří­let, nebo ste­alt sty­lem, kdy si najde­te důstoj­ní­ky, kte­ří můžou zavo­lat posi­ly, tiše je zabi­je­te a postup­ně zabij­te i ostat­ní.

Cestou sbí­rá­te lékár­nič­ky (k dopl­ně­ní zdra­ví), zbyt­ky po mrtvých nepřá­te­lích (k dopl­ně­ní zbro­je) a samo­zřej­mě i celé zbro­je. Své kapa­ci­ty zdra­ví i zbro­je může­te chvil­ko­vě i pře­kro­čit a naplá­no­vat si dosta­teč­né rezer­vy zdra­ví, aby Boss nebyl až tak těž­ký.

Sbíráte také archi­ve­men­ty, kte­ré se postup­ně spl­ňu­jí za úko­ly a zabi­tí růz­ný­mi tech­ni­ka­mi. Tak hrá­če hra nutí, aby pou­ží­val růz­né tech­ni­ky boje. Od malých pis­to­lek, skrz bro­kov­ni­ci až po moder­ní elek­tric­ké zbra­ně.

Hra mě vel­mi bavi­la, je sice krat­ší, ale její pozi­ti­vum je, že ces­ta k cíli není kom­pli­ko­va­ná, žád­ný ote­vře­ný svět, kte­rý hru pro­dlu­žo­val.  Jdete pou­ze ke své­mu cíli, ale občas si může­te lehce pro­stře­dí i pro­hléd­nout, abys­te tře­ba našli lep­ší zbraň nebo lep­ší výzbroj.

V ori­gi­ná­le je hra v Angličtině, ale díky fanouš­kov­ské komu­ni­tě si může­te zahrát hru i s čes­ký­mi, kva­lit­ní­mi, titul­ky, kte­ré hru dost vylep­ší, a člo­věk se s češ­ti­nou dozví o mno­ho více, než pou­ze v Angličtině při svém vlast­ním pře­kla­du.

Nový Wolfestein je vel­mi dob­rá hra a s při­pra­vo­va­ným dru­hým dílem dopo­ru­ču­ji si ji zopa­ko­vat, abys­te se dově­dě­li, čím musel hlav­ní hrdi­na B.J. Blazkowicz pro­jít, než se dostal na koleč­ko­vé křes­lo (to bude ve Wolfestein II).

Mimochodem, dnes je na služ­bě Epic Games Store zdar­ma!

Foto: MachineGames & Bethesda Softworks


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25619 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72158 KB. | 24.04.2024 - 01:24:20