Kritiky.cz > Recenze knih > Dívka v zeleném svetru

Dívka v zeleném svetru

342696757 9923464524346071 3127114141533607755 n
342696757 9923464524346071 3127114141533607755 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Miluji pří­běhy napsa­né pod­le sku­teč­ných udá­los­tí, kte­ré jsou navíc napsá­ny na poza­dí dru­hé svě­to­vé vál­ky, a pro­to není divu, že se v mé knihov­ně zabyd­le­la kni­ha s názvem, Dívka v zele­ném sve­t­ru, od auto­rů Krystyny Chiger a Daniela Paisnera, jež vydal  DOBROVSKÝ s.r.o.

S tou­to kni­hou vás bude doslo­va mra­zit v zádech a s kaž­dou dal­ší strán­kou se bude­te stra­cho­vat o živo­ty hlav­ních hrdi­nů v boji o pře­ži­tí na nej­tem­něj­ším mís­tě, a to v pod­zem­ním měst­ském kana­li­zač­ním sys­té­mu.

Tento auten­tic­ký pří­běh, pro­střed­nic­tvím svých vlast­ních vzpo­mí­nek, vyprá­ví posled­ní pře­ži­vší člen­ka odváž­né sku­pin­ky Lvovských Židů Krystyna Chiger, V době, kdy se vše ode­hrá­vá, byla ješ­tě malé dítě, ale i tak si dodnes pama­tu­je všech­ny hrů­zy, kte­ré během dru­hé svě­to­vé vál­ky dolé­ha­ly nejen do její křeh­ké dět­ské duše, ale také se nadob­ro vry­ly do její pamě­ti.

Je to pří­běh plný hrůz, o vel­kém odhod­lá­ní a sna­ze pře­žít v době holo­caus­tu i za cenu popře­ní vlast­ní lid­skosti a iden­ti­ty. Jak jis­tě správ­ně tuší­te, onou dív­kou v zele­ném sve­t­ru je prá­vě Krystyna, jež do této kni­hy vtěs­na­la celých čtr­náct ukrut­ných měsí­ců, jež muse­la se svou rodi­nou pro­žít v pách­nou­cích sto­kách Lvovského pod­ze­mí, kde vládly hej­na krys, zima, vlh­kost, špí­na, zápach, tma a stís­ně­nost.... se špat­ný­mi hygi­e­nic­ký­mi pod­mín­ka­mi a malý­mi pří­dě­ly jídel.

„Paměť, to je zvlášt­ní věc. Lest, již stro­jí­me sami na sebe, abychom zůsta­li pro­po­je­ní s tím kdo jsme byli, s vlast­ní­mi myš­len­ka­mi, s vlast­ní­mi živo­ty. Je roz­tříš­tě­ná, tak jako sen, jenž se vra­cí ve stříp­cích a útrž­cích. Paměť je odpo­věď zapo­mně­ní.“

Autorka si je plně vědo­ma, že je už jen pou­ze na ní, aby vypo­vě­dě­la, co se teh­dy při­ho­di­lo, neboť je posled­ní, kte­rá toto peklo pře­ži­la. Pokud by to totiž neřek­la ona, kdo jiný? Pokud si to nebu­de pama­to­vat ona, kdo tedy?

Kryša vyprá­ví v kni­ze nejen o obdo­bí před vál­kou, během ní, ale doví­dá­me se i o tom, jaké osu­dy měli jed­not­li­ví hrdi­no­vé i po ukon­če­ní vál­ky. Před vál­kou bylo všech­no krás­né, poklid­né a bez­sta­rost­né, a s pří­cho­dem nacis­tů se toto vše pro­mě­ni­lo v zou­fal­ství a pro­pa­da­lo se do tem­no­ty.

Je až s podi­vem, jak malá hol­čič­ka, jež neu­stá­le stře­ži­la své­ho mlad­ší­ho bra­t­ra, doká­za­la už ten­krát vní­mat všech­no, co se kolem dělo, tu atmo­sfé­ru doby, vnitř­ní poci­ty, ale i strach a bez­na­děj, jež oklo­po­va­la nejen jí, ale i její nej­bliž­ší. Je smut­né, že i tak malé děti byly svěd­ky kru­té­ho nási­lí a vyvraž­ďo­vá­ní.

Naštěstí Kryša žila svůj vnitř­ní život s vlast­ní­mi myš­len­ka­mi, nadě­je­mi a stra­chy, o něž se nehod­la­la s nikým dělit, až nyní se svý­mi čte­ná­ři. Mluví krás­ně o svém tatín­ko­vi, o jeho vel­ké odva­ze a jeho nej­dů­le­ži­těj­ším poslá­ním, a to chrá­nit svo­ji rodi­nu před vše­mi.

I se samot­ný­mi Němci, jakož­to vyko­na­va­te­li němec­ké moci, se doká­zal vždy domlu­vit, jen aby zachrá­nil svo­je děti a ženu. Navíc se zde uka­zu­je, že Němci byli také jen lidé, jež ve sku­pi­ně jed­na­li bru­tál­ně a bez­cit­ně, ale jed­not­li­vě doká­za­li být zví­da­ví, účast­ní a lid­ští.

A když v roce 1943 mělo dojít k posled­ní­mu tahu na Židy v odklo­ně­né čás­ti měs­ta Lvova, roz­hod­la se sku­pi­na židov­ských mužů hle­dat posled­ní zou­fa­lé řeše­ní, a to úto­čiš­tě v měst­ském kana­li­zač­ním sys­té­mu. Zde je nechtě­ně obje­vil Leopold Socha, údrž­bář měst­ské­ho kana­li­zač­ní­ho sys­té­mu, kte­rý se nako­nec svo­lil posta­rat se o ně v pod­zem­ních tune­lech a rou­rách.

Pomohl jim vždy najít nový úkryt, nosil jim jíd­lo a všech­ny potřeb­né věci. Otec ho oslo­vo­val Poldek, napra­ve­ný zlo­dě­jí­ček, a pře­svěd­če­ný kato­lík, jenž věřil, že mu pomoc v ukrý­vá­ní Židů před Němci při­ne­se vykou­pe­ní. Byl to las­ka­vý a vel­ko­rysý člo­věk. Jejich spá­su pova­žo­val za svou vlast­ní, pří­le­ži­tost ke své­mu vykou­pe­ní.

Při čte­ní kni­hy mě hod­ně mra­zi­lo v zádech, co všech­no si muse­li v pod­ze­mí vytr­pět, s jaký­mi nepří­jem­nost­mi a zdra­vot­ní­mi pro­blémy si pro­šli, a abych řek­la prav­du je doslo­va zázrak, že tam všich­ni doká­za­li vydr­žet pohro­ma­dě a pře­čkat tam ty nej­hor­ší časy.

Tato kni­ha není jen vzpo­mín­kou na utr­pě­ní Židů, ale i na ty, kte­ří se jim sna­ži­li pomo­ci, jako napří­klad obě­ta­vá pomoc Leopolda Sochy coby neče­ka­né­ho záchran­ce této podiv­né sku­pin­ky. Obdivovala jsem hlav­ně její­ho tatín­ka, jež byl nato­lik důmy­sl­ný, že si doká­zal pora­dit s kaž­dou situ­a­cí a ze vše­ho vybrus­lit tak, aby všech­ny zachrá­nil.

Navíc jsme svěd­ky rodí­cí­ho se vel­ké­ho přá­tel­ství mezi Leopoldem Sochou a tatín­kem Kryšky, díky němuž síli­la i vůle pře­žít i v těch­to nehos­tin­ných pod­mín­kách.

 

DÍVKA V ZELENÉM SVETRU

Autoři: Krystyna Chiger a Daniel Paisner

Přeložil: Petr Kotouš

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Kontrast v roce 2021

Počet stran: 279

ISBN: 978-80-7642-932-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ÚNIK Z OSVĚTIMI1. srpna 2023 ÚNIK Z OSVĚTIMI Mám ráda příběhy, které napsal sám život a skutečně se staly, nebo alespoň částečně vycházejí ze vzpomínek hlavních protagonistů. I tahle kniha Únik z Osvětimi od Jonathana Freedlanda není […] Posted in Recenze knih
  • ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI1. dubna 2023 ROMEO A JULIE Z OSVĚTIMI I když je představa lásky z Osvětimi tak trochu nepředstavitelná, tak o to víc je opravdovější, neboť láska si v skutečném životě nevybírá svůj čas a místo. Máte-li chuť si přečíst […] Posted in Recenze knih
  • Hotel Atlantic-když ti život roztrhá válka, trefíš ještě domů?11. listopadu 2023 Hotel Atlantic-když ti život roztrhá válka, trefíš ještě domů? Máte rádi silné příběhy? Milujte romány Barbory Šťastné? Pokud ano, tak právě vám je určena novinka s názvem Hotel Atlantic. Román vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros Media […] Posted in Recenze knih
  • STRÁŽCI GALAXIE: VOLUME 313. srpna 2023 STRÁŽCI GALAXIE: VOLUME 3 Strážci Galaxie jsou moje srdcová záležitost a na závěrečnou marvelovku uzavírající tuto oblíbenou trilogii, jsem se moc těšila. VOLUME 3, ostatně stejně jako dva předchozí díly, rozhodně […] Posted in Filmové recenze, Filmy
  • Vůbec o nic nejde28. března 2023 Vůbec o nic nejde Nenáročné čtení pro knihomoly, co nemají moc času a neopovrhnou kvalitně napsanými, krátkými povídkami, tak taková je zbrusu nová kniha Barbory Vajsejtlové "Vůbec o nic nejde", kterou […] Posted in Recenze knih
  • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
  • Múzy za ostnatým drátem3. března 2023 Múzy za ostnatým drátem Čas od času ráda zabloudím ke knihám, které se odehrávají v období druhé světové války, a výjimkou není ani kniha s příznačným názvem Múzy za ostnatým drátem od skvělého spisovatele J. C. […] Posted in Recenze knih
  • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
  • Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti.23. června 2024 Únik z Osvětimi-Skutečný příběh československého Žida, který uprchl z tábora smrti. Máte rádi romány týkající se války? Chcete se dozvědět, kdo byl Rudolf Vrba? Johathan Freedland je autorem knihy s názvem Únik z Osvětimi.  V roce 1944 se Rudolfovi Vrbovi podařilo utéct […] Posted in Recenze knih
  • Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M"15. června 2024 Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou "Dopisy lásky M a M" O tom, jaké to je zamilovat se na první pohled a prožívat první zamilované týdny zalité velkou láskou a s nasazenými růžovými brýlemi na nose a s postupným vystřízlivěním,  tak o tom je […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,52853 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71640 KB. | 25.06.2024 - 19:49:16