Kritiky.cz > Recenze knih > Mužské stárnutí z pohledu sexuologa

Mužské stárnutí z pohledu sexuologa

20230424 170731
20230424 170731
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stárnutí je feno­mén, jenž při­ta­hu­je pozor­nost odbor­ní­ků i z oblas­tí pře­sa­hu­jí­cích rámec bio­me­di­cí­ny. Ruku v ruce s pro­dlu­žo­vá­ním lid­ské­ho věku krá­čí del­ší doba stár­nu­tí se vše­mi důsled­ky a sou­vis­lost­mi.

Publikace nabí­zí kom­plex­ní pohled na muže a jeho sexu­a­li­tu v tom­to obdo­bí, obo­ha­ce­ný o mno­ho pří­bě­hů z pra­xe. K pokle­su muž­ské­ho pohlav­ní­ho hor­mo­nu tes­toste­ro­nu dochá­zí už od 35. roku, a to kaž­dý rok o 1 až 2 %. Tento defi­cit před­sta­vu­je význam­ný zdra­vot­ní pro­blém, jeli­kož vztah níz­kých hla­din tes­toste­ro­nu a dia­be­tu, kar­di­o­vasku­lár­ních one­moc­ně­ní či oste­o­poró­zy vede ke sní­že­ní dél­ky a kva­li­ty živo­ta.

MUDr. Taťána Šrámková, CSc., se jako sexu­o­lož­ka ve své pra­xi zamě­řu­je na léčbu erek­til­ní dys­funk­ce a infer­ti­li­ty. Je autor­kou něko­li­ka odbor­ných knih s tou­to tema­ti­kou, mimo jiné Sexuologie pro zdra­vot­ní­ky či Poruch sexu­a­li­ty u soma­tic­ky nemoc­ných a jejich léč­ba.

Zde se zabý­vá erek­til­ní dys­funk­cí spo­je­nou s růz­ný­mi dal­ší­mi cho­ro­ba­mi. Zejména s kar­di­o­vasku­lár­ním, onko­lo­gic­kým i neu­ro­lo­gic­kým one­moc­ně­ním, obe­zi­tou a Diabetem typu 2. Věnuje se rov­něž poru­chám v sou­vis­los­ti s roz­trou­še­nou skleró­zou mozko­míš­ní, epi­lep­sií, dys­funk­cí dol­ních močo­vých cest, úra­zy v pre­se­niu a seniu, pora­ně­ním míchy či pán­ve. Dále se zabý­vá boles­tí, psy­chi­at­ric­kou pro­ble­ma­ti­kou, vli­vem psy­cho­far­mak na sexu­ál­ní funk­ce, depre­sí, léč­bou anti­de­pre­si­vy, orga­nic­ký­mi dušev­ní­mi poru­cha­mi, jako je demen­ce nebo Parkinsonova nemoc. Dále roze­bí­rá one­moc­ně­ní schi­zofren­ní­ho okru­hu, úzkost­né poru­chy, neu­ro­tic­ké poru­chy a poru­chy osob­nos­ti, závis­lost na opi­o­i­dech, poru­chy spán­ku, šika­nu na pra­co­viš­ti, syn­drom vyho­ře­ní a jejich důsled­ky na sexu­a­li­tu. Zajímavá je rov­něž kapi­to­la s názvem Partnerské vzta­hy stár­nou­cích a seni­o­rů a Sexualita seni­o­rů v zaří­ze­ních soci­ál­ní péče. Rovněž řeší úra­zy zevní­ho geni­tá­lu. Poměrně nové téma je vliv COVID-19 na sexu­a­li­tu. Posledními téma­ty, jež zde roze­bí­rá, je por­no­gra­fie, sex­ting i sex po inter­ne­tu.

Odborný text obsa­hu­je množ­ství gra­fů, za kaž­dou kapi­to­lou jsou uve­de­ny vlast­ní výsled­ky i obsáh­lý seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry.

Velmi zají­ma­vá pub­li­ka­ce nejen pro odbor­ní­ky, ale pro všech­ny, kte­ří se o tuto pro­ble­ma­ti­ku zají­ma­jí. Za povšim­nu­tí sto­jí též autor­čin názor, že včas­né odha­le­ní erek­til­ní dys­funk­ce před­sta­vu­je pří­le­ži­tost, jak sní­žit rizi­ka budou­cích kar­di­o­vasku­lár­ních pří­hod a ome­zit pro­gre­si poru­chy erek­ce. A nej­lep­ší zprá­vou na závěr je, že se mno­ho poruch daří řešit a v pří­pa­dě obtí­ží není urči­tě stud na mís­tě.

Autor: Taťána Šrámková

Název: Mužské stár­nu­tí z pohle­du sexu­o­lo­ga

Nakladatelství: Grada Publishing, a. s.

Rok vydá­ní: 2023

Počet stran: 196

Hodnocení: 80 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54327 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71661 KB. | 14.07.2024 - 13:26:16