Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > První záběry z filmu Jeden život s Anthony Hopkinsem v roli Nicholase Wintona natočeného v Praze

První záběry z filmu Jeden život s Anthony Hopkinsem v roli Nicholase Wintona natočeného v Praze

Foto: Warner Bros
Foto: Warner Bros
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Historické dra­ma One Life s Anthonym Hopkinsem v hlav­ní roli hrdi­ny holo­caus­tu Nicholase Wintona před­sta­vi­lo díky dis­tri­bu­to­ro­vi Warner Brothers prv­ní sním­ky. Film bude mít svě­to­vou pre­mi­é­ru na letoš­ním Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, kte­rý se bude konat od 7. do 17. září.

Sir Nicholas Winton byl brit­ský mak­léř, kte­rý na sklon­ku dru­hé svě­to­vé vál­ky pomohl zachrá­nit stov­ky židov­ských dětí z Československa. Wintonův čin sou­ci­tu upa­dl na 50 let v zapo­mně­ní, dokud se v roce 1988 neob­je­vil v tele­viz­ním pořa­du That’s Life, kte­rý ho zno­vu spo­jil s někte­rý­mi z teh­dy dospě­lých dětí, kte­ré pomohl zachrá­nit.

Hopkins hra­je Wintona v poz­děj­ším věku a během vystou­pe­ní v pořa­du That’s Life. Johnny Flynn hra­je mlad­ší­ho Wintona, kte­rý pomá­hal orga­ni­zo­vat pře­voz sto­vek dětí z Prahy. Natáčení fil­mu Jeden život pro­bí­ha­lo na loka­cích ve Velké Británii i v České repub­li­ce.

Johnny Flynn in One Life (2023)
Johnny Flynn in One Life (2023) - Foto: Warner Bros

Ve fil­mu One Life dále hra­jí Helena Bonham Carter (v roli Wintonovy mat­ky Babette), Romola Garai, Lena Olin, Jonathan Pryce, Marthe Keller, Alex Sharp, Samantha Spiro a Adrian Rawlins.

Film se čás­teč­ně natá­čel na praž­ském Hlavním nádra­ží, kde Winton pomá­hal stov­kám dětí odjet z Československa po želez­ni­ci do Británie. V roce 2009 byla na nádra­ží odha­le­na socha Wintona pře­vá­že­jí­cí­ho děti se zava­za­dly. Pražské Hlavní nádra­ží je mimo­cho­dem jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších loka­cí fil­ma­řů, kte­ří v čes­ké met­ro­po­li natá­če­jí.

Jeden život reží­ro­val James Hawes, kte­rý má za sebou roz­sáh­lou prá­ci na seri­á­lech jako Slow Horses, Snowpiercer nebo Black Mirror a dra­ma­tem z dru­hé svě­to­vé vál­ky bude debu­to­vat v celo­ve­čer­ním fil­mu. Hawes v sou­čas­nos­ti reží­ru­je thriller Ramiho Maleka The Amateur, kte­rý se měl rov­něž natá­čet v Praze, ale pro­duk­ce byla poza­sta­ve­na kvů­li stáv­ce SAG-AFTRA.

Helena Bonham Carter in One Life (2023)
Helena Bonham Carter in One Life (2023) - Foto: Warner Bros

Scénáristé Lucinda Coxonová a Nick Drake adap­to­va­li pro film One Life kni­hu If It’s Not Impossible...The Life of Sir Nicholas Winton, kte­rou napsa­la Wintonova dce­ra Barbara Wintonová.

Winton, někdy ozna­čo­va­ný za „brit­ské­ho Schindlera“, pomohl v rám­ci pro­jek­tu Kindertransport zachrá­nit před nacis­tic­kým pro­ná­sle­do­vá­ním cel­kem 669 židov­ských dětí. Počet jejich dětí a vnou­čat se odha­du­je na více než 6 000. Název fil­mu je pře­vzat z ver­še Talmudu: „Kdo zachrá­ní jeden život, zachrá­ní celý svět.“

Datum uve­de­ní fil­mu Jeden život do kin po pre­mi­é­ře v Torontu zatím neby­lo ozná­me­no.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15907 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72145 KB. | 18.04.2024 - 07:18:13