Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Životopisný film o Nicholasi Wintonovi „One Life“ s Anthony Hopkinsem se bude natáčet v Praze na podzim tohoto roku

Životopisný film o Nicholasi Wintonovi „One Life“ s Anthony Hopkinsem se bude natáčet v Praze na podzim tohoto roku

Photo © Lionsgate UK
Photo © Lionsgate UK
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Po dvou letech od ohlá­še­ní se koneč­ně roz­jíž­dí natá­če­ní živo­to­pis­né­ho fil­mu Nicholase Wintona One Life, kte­rý se bude natá­čet ve Velké Británii a v České repub­li­ce letos na pod­zim. Datum zahá­je­ní praž­ské pro­duk­ce fil­mu One Life neby­lo zve­řej­ně­no, ale natá­če­ní by moh­lo začít v násle­du­jí­cích týd­nech nebo měsí­cích; pod­le ozná­me­ní o cas­tingu ve Velké Británii by natá­če­ní mělo pro­bí­hat od srp­na do říj­na.

One Life byl ozná­men v roce 2020 a do role sira Nicholase Wintona, hrdi­ny holo­caus­tu, kte­rý v před­ve­čer dru­hé svě­to­vé vál­ky pomohl zachrá­nit 669 dětí (vět­ši­nou židov­ských) z Československa, byl obsa­zen Anthony Hopkins. Bankéř a lidu­mil Winton zajis­til dětem trans­port z Prahy do Británie a pomohl jim najít nový domov.

Johnny Flynn (kte­rý hrál Davida Bowieho ve fil­mu Hvězdný prach a Iana Fleminga v Operaci Mincemeat) se před­sta­ví v roli mlad­ší­ho Wintona během scén z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, Hopkins bude hrát Wintona v poz­děj­ších letech.

Tento týden ser­ver Deadline odha­lil, že se k obsa­ze­ní fil­mu One Life při­po­ji­la Helena Bonham Carter, kte­rá si ved­le Flynna zahra­je Wintonovu mat­ku Babi Wintonovou, jež byla původ­ně židovsko-německého půvo­du, než se usa­di­la v Londýně.

Do fil­mu One Life byla ved­le Hopkinse obsa­ze­na také Lena Olin v roli Grety Wintonové, Wintonovy man­žel­ky, kte­rá v 80. letech našla album s váleč­ný­mi akti­vi­ta­mi své­ho man­že­la. Winton nikdy neu­si­lo­val o uzná­ní své huma­ni­tár­ní čin­nos­ti, kte­rá zůsta­la v pod­sta­tě nepo­všim­nu­ta, dokud se díky úsi­lí své ženy nese­tkal s mno­ha lid­mi, kte­ré pomohl zachrá­nit, v tele­viz­ním pořa­du BBC That’s Life pade­sát let po svém úsi­lí.

Olin si neza­po­me­nu­tel­ně zahrá­la po boku Daniela Day-Lewise v adap­ta­ci romá­nu čes­ké­ho spi­so­va­te­le Milana Kundery Nesnesitelná leh­kost bytí z Pražského jara reži­sé­ra Philipa Kaufmana. Objevuje se také ve dru­hé sezó­ně seri­á­lu Lovci spo­leč­nos­ti Amazon, kte­rá se loni natá­če­la v Praze.

Jonathan Pryce (kte­rý si vyslou­žil svou prv­ní nomi­na­ci na Oscara za roli po boku Hopkinse ve fil­mu Dva pape­žo­vé), Romola Garai (Pokání, Sufražetka) a Alex Sharp (Jak mlu­vit s hol­ka­ma na večí­r­cích, Proces s Chicagem 7) se rov­něž při­po­ji­li k obsa­ze­ní fil­mu One Life jako klí­čo­ví čle­no­vé ope­ra­ce vede­né Wintonem, jejímž cílem je dostat děti z Prahy.

Praha by si ve fil­mu moh­la poten­ci­ál­ně zahrát sama sebe stej­ně jako Londýn z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky. Hopkins a Olin mož­ná nebu­dou pří­liš natá­čet na čes­kých loka­cích, i když star­ší Winton po pádu želez­né opo­ny čes­kou met­ro­po­li něko­li­krát navští­vil a setkal se s pre­zi­den­tem Václavem Havlem i s dět­mi, kte­ré zachrá­nil a kte­ré se po vál­ce vrá­ti­ly do země.

Na praž­ském Hlavním nádra­ží, odkud z Československa odjíž­dě­ly děti, kte­ré pomá­hal zachrá­nit, nyní sto­jí Wintonova pamět­ní socha.

Před dvě­ma lety byl sice ohlá­šen film Jeden život, jehož režie se uja­la Aisling Walshová (Elizabeth Is Missing), nyní však za kame­rou sto­jí nový tvůr­ce: James Hawes, kte­rý reží­ro­val tele­viz­ní seri­á­ly jako Black Mirror, Raised by Wolves, Snowpiercer nebo The Alienist, bude s One Life debu­to­vat v celo­ve­čer­ním fil­mu. Hawes napo­sle­dy reží­ro­val Garyho Oldmana v oce­ňo­va­né mini­sé­rii Slow Horses na Apple TV.

One Life vychá­zí z kni­hy If It’s Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton, kte­rou napsa­la Wintonova dce­ra Barbara Winton. Scénář adap­to­va­li Lucinda Coxon (Dánská dív­ka) a Nick Drake (Romulus, můj otec).

Wintonův pří­běh byl již dří­ve vylí­čen v osca­ro­vém doku­men­tu Do náru­če cizin­ců:

Název nové­ho fil­mu, Jeden život, pochá­zí z ver­še Talmudu: „Všichni moji blíz­cí“, v němž si Rupert Graves zahrál hlav­ní roli Wintona.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39114 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71792 KB. | 28.02.2024 - 13:52:17