Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Životopisný film Nicholase Wintona „Jeden život“ bude mít v pražských kinech premiéru od 1. února

Životopisný film Nicholase Wintona „Jeden život“ bude mít v pražských kinech premiéru od 1. února

Photo © Transmission Films
Photo © Transmission Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Životopisný film o Nicholasi Wintonovi s Anthonym Hopkinsem v hlav­ní roli, kte­rý se v roce 2022 z vel­ké čás­ti natá­čel v Praze a kte­rý měl v brit­ských kinech pre­mi­é­ru na Nový rok, bude mít v České repub­li­ce pre­mi­é­ru 1. úno­ra. Film bude lokál­ně dis­tri­bu­o­vat spo­leč­nost Vertical Entertainment.

V režii Jamese Hawese hra­je Hopkins ve fil­mu One Life star­ší­ho Wintona, kte­rý se v 80. letech pro­sla­vil v pořa­du BBC That’s Life!, kde se setkal s někte­rý­mi z 669 židov­ských dětí, kte­ré pomohl zachrá­nit v před­ve­čer dru­hé svě­to­vé vál­ky tím, že zajis­til jejich pře­voz z Prahy do Londýna.

Po 40 let byl Wintonův pří­běh z vel­ké čás­ti uta­jo­ván a býva­lý mak­léř se nikdy nedo­má­hal uzná­ní své­ho odváž­né­ho činu.

Johnny Flynn in One Life (2023)
Johnny Flynn in One Life (2023) - Photo © Transmission Films

Johnny Flynn ztvár­nil ve fil­mu One Life mlad­ší­ho Wintona, Helena Bonham-Carterová jeho mat­ku a Romola Garaiová a Alex Sharp kole­gy, kte­ří pomá­ha­li při záchran­né misi. Lena Olin se obje­ví po boku Hopkinse jako Wintonova man­žel­ka Greta a Samantha Spiro hra­je mode­rá­tor­ku pořa­du That’s Life! Esther Rantzen. Spoluúčinkuje také Jonathan Pryce.

V Praze se One Life natá­čel na Hlavním nádra­ží, odkud sku­teč­ně vyjíž­dě­ly vla­ky s „Wintonovými dět­mi“. Dnes na nádra­ží sto­jí Wintonova socha.

One Life se natá­čel také v praž­ské židov­ské čtvr­ti (Josefov), u Pražského hra­du na Hradčanském náměs­tí a Pohořelci, u Radnických scho­dů na Malé Straně, na Mánesově mos­tě a na mís­tech v uli­cích Hybernská, Opletalova, Politických věz­ňů a Kanovnická.

Mimo Prahu se One Life natá­čel také na loka­cích v Liberci, Plzni, Chomutově, Veltrusech a na zám­ku Slapy. Film se natá­čel také na loka­cích ve Velké Británii, ale údaj­ně se výro­ba někte­rých scén pře­su­nu­la do České repub­li­ky kvů­li pro­bí­ha­jí­cím naří­ze­ním Covidu

Anthony Hopkins in One Life (2023)
Anthony Hopkins in One Life (2023) - Photo © Transmission Films

Film Jeden život vzbu­dil v loň­ském roce při své pre­mi­é­ře na pod­zim­ních fil­mo­vých fes­ti­va­lech roz­ruch a řada recen­zen­tů ozna­či­la Hopkinsův výkon za poten­ci­ál­ní­ho kan­di­dá­ta na nej­lep­ší­ho her­ce. Na pří­pad­né osca­ro­vé nomi­na­ce si však film bude muset prav­dě­po­dob­ně počkat až do roku 2025, pro­to­že mu stá­le chy­bí ame­ric­ký dis­tri­bu­tor a zdá se, že v roce 2023 nezís­kal ve Státech oce­ně­ní, kte­rá by se hodi­la.

Po pre­mi­é­ře ve Velké Británii o uply­nu­lém víken­du by však měl mít nárok na ceny BAFTA. Peter Bradshaw z dení­ku The Guardian v nedáv­né čtyřhvěz­dič­ko­vé recen­zi Jeden život pochvá­lil.

„Museli bys­te mít srd­ce z kame­ne, aby vás ten­to neo­by­čej­ný sku­teč­ný pří­běh Nicholase Wintona, „brit­ské­ho Schindlera“, a jed­no­du­chost a upřím­ná bez­pro­střed­nost, s jakou jej vyprá­vě­jí sce­náris­té Nick Drake a Lucinda Coxonová a reži­sér James Hawes, nedo­ja­ly,“ píše Bradshaw.

Na pre­mi­é­ru fil­mu Jeden život se těš­te v kinech po celé České repub­li­ce od čtvrt­ka 1. úno­ra.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,07618 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72121 KB. | 13.04.2024 - 02:51:05