Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ryan Gosling o vizuálních efektech ve filmu Barbie: „Vypadalo to jako film Karla Zemana“

Ryan Gosling o vizuálních efektech ve filmu Barbie: „Vypadalo to jako film Karla Zemana“

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barbie je momen­tál­ně jed­nič­kou ve svě­tě i v České repub­li­ce (i když Oppenheimer je těs­ně za ní), kde ho o víken­du vidě­lo více než 117 000 divá­ků. Film Grety Gerwig sklí­zí chvá­lu zejmé­na za výpra­vu, kos­týmy a vizu­ál­ní efek­ty.

Tyto efek­ty jsou zdů­raz­ně­ny v novém fea­tu­ret­tu ze záku­li­sí fil­mu Barbie, kte­rý při­bli­žu­je uni­kát­ní ces­tov­ní sek­ven­ce ve fil­mu, kte­ré pře­chá­ze­jí z Barbielandu do reál­né­ho svě­ta. Tyto scé­ny byly rea­li­zo­vá­ny s vyu­ži­tím prak­tic­kých efek­tů, při­čemž her­ci vystu­pu­jí na poza­dí řady kulis při­po­mí­na­jí­cích vystři­ho­ván­ky.

„Přechod mezi Barbielandem a sku­teč­ným svě­tem před­sta­vu­je řada doprav­ních pro­střed­ků, kte­ré nás tam dopra­ví,“ říká Barbie hvězda Margot Robbie. „Něco jako tenhle neko­neč­ný 2D sle­do­va­cí záběr.“

„Pokaždé, když jsme natá­če­li jed­nu z těch pře­prav­ních sek­ven­cí, bylo to to nej­vět­ší uspo­ko­je­ní,“ dodá­vá reži­sér­ka Gerwigová. „Dala jsem si zále­žet na tom, aby to vypa­da­lo jako dio­rá­ma v Národním his­to­ric­kém muzeu.“

„Nic z toho není CGI,“ dodá­vá spo­lu­hráč Willa Ferrella, kte­rý ve fil­mu Barbie hra­je gene­rál­ní­ho ředi­te­le spo­leč­nos­ti Mattell. „Je to, jako bys­te se díva­li na diva­del­ní hru.“

Jeden z her­ců Barbie měl však pro vizu­ál­ní efek­ty ve fil­mu doce­la kon­krét­ní refe­renč­ní bod.

„Byly pou­ži­ty tyto sta­ré tech­ni­ky němé­ho fil­mu,“ dodá­vá Ryan Gosling, kte­rý ve fil­mu hra­je Kena. „Vypadalo to jako film Karla Zemana.“

Zeman byl samo­zřej­mě čes­ký reži­sér a prů­kop­ník spe­ci­ál­ních efek­tů, jehož prá­ce ovliv­ni­la reži­sé­ry jako Tim Burton a Terry Gilliam. Ten dokon­ce v roce 1989 nato­čil aktu­a­li­zo­va­nou ver­zi Zemanova fil­mu Báječný Prášil z roku 1962.

Gosling se mož­ná setkal s Karlem Zemanem, když před dvě­ma lety při­jel do Prahy natá­čet Šedého muže. Podle praž­ské­ho Muzea Karla Zemana tam herec v roce 2021 sku­teč­ně zaví­tal.

„Ryan Gosling navští­vil naše muze­um se svou rodi­nou v roce 2021 při natá­če­ní fil­mu Šedý muž, tak­že je s dílem a živo­tem Karla Zemana dob­ře obe­zná­men,“ napsa­lo muze­um na Facebooku. „Je krás­né vidět inspi­ra­ci napříč uměl­ci a epo­cha­mi, a ješ­tě krás­něj­ší, když ji někdo doká­že roz­po­znat.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28984 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71778 KB. | 14.07.2024 - 22:39:17