Kritiky.cz > Knihovnička > RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!

RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!

IMG 20200204 123405
IMG 20200204 123405
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Přirovnala bych tyto kar­ty k měňav­kám. Snad žád­né jiné nejsou schop­ny budit tak roz­po­ru­pl­né emo­ce. Od stra­chu a pat­řič­ných (zce­la jis­tě opráv­ně­ných obav), až po slad­kou opoj­nou ener­gii úle­vy a jis­té stře­do­vě­ké vese­los­ti. Ten nádech sta­rých časů při­klá­dám sty­lu obráz­ků, stej­ně jako do jis­té míry i ty oba­vy, pro­to­že mě se to vše spo­ju­je s těmi uli­ce­mi plný­mi potul­ných pro­da­va­čů a diva­del­ní­ků a čer­né­ho moru.

Ale cel­ko­vě, při zběž­ném pro­lis­to­vá­ní vás může zaujmout, že kar­ty mají cel­kem dost přís­ných výje­vů, kte­ré si pros­tě vytáh­nout na prv­ní dobrou nechce­te. Rozhodně nepat­ří  mezi ty kytič­ko­vé, anděl­ské a jed­no­znač­ně pozi­tiv­ní. Právě těm­to kar­tám jsem poté věno­va­la zvý­še­nou pozor­nost. Pozitivních karet tu je ale také dost, tako­vé, kte­ré roz­jas­ňu­jí, při­ná­ší rozuz­le­ní a výsled­ky.

Do hlou­bi duše a ješ­tě dál…

Jak se dočte­te v při­lo­že­né kní­žeč­ce, jsou to kar­ty, kte­ré jsou zamě­ře­ny na prá­ci s hlub­ší­mi vrst­va­mi našich živo­tů, umí odha­lit to, co sami sobě skrý­vá­me a umí pěk­ně přís­ně uká­zat prs­tem. A pak se vypla­tí vylo­žit si výklad na tři kar­ty, kte­rý je určen pří­mo pro tři růz­né vrst­vy těch­to karet. Identifikují pro­blém, nazna­ču­jí řeše­ní i mož­nou budouc­nost, mož­ná rizi­ka, pokud si s něčím v živo­tě nepo­ra­dí­me pří­liš dob­ře. Tady jsou mož­ná ty nega­tiv­ní kar­ty o špet­ku lep­ší než když si je vytáh­ne­te jen tak a rov­nou se vydě­sí­mě, pro­to­že, pokud se tre­fí do čer­né­ho, umí parád­ně zare­zo­no­vat prá­vě s tím tex­tem, kte­rý je na těch­to pří­sluš­ných třech pozi­cích popsán v kníž­ce. Řeší, zamýš­lí se hlou­bě­ji a sahá někdy oprav­du tam, kde nás to v duši bolí.

Snad jako by Symbolon měl někdy i tro­chu nena­pra­vi­tel­nou záli­bu v nípá­ní se pře­de­vším v těch tem­ných čás­tech lid­ských povah, za kte­ré si tak nějak může­me sami.

Ale musí­me si na dru­hou stra­nu při­znat, že ne všech­ny kar­ty tu samo­zřej­mě jsou od toho, aby nás pod­po­ro­va­ly a drže­ly za ručič­ku. Některé pros­tě občas vez­mou mís­to cuk­ru bič – a ono to, co si bude­me poví­dat, někdy fun­gu­je lépe.

IMG 20200117 124248
IMG 20200117 124248
IMG 20200204 123405
IMG 20200204 123405

Zkušenosti s výkla­dy

Nejčastěji jsem ale kar­ty zkou­še­la výkla­dem „na jed­nu kar­tu“ na kon­krét­ní otáz­ky. Byly přes­né, leč vždyc­ky by to chtě­lo více roze­brat danou situ­a­ci, pro­to­že ony jen nazna­ču­jí, uka­zu­jí do stře­du celé­ho pro­blé­mu, kte­rý, když taza­tel tak úpl­ně nechá­pe, nemu­sí pocho­pit ani v této odpo­vě­di. Na dru­hou stra­nu kdo potře­bo­val potvr­dit, kde co a jak – pro­to­že už tak nějak tuší – tak prá­vě Symbolon umí tako­vá­to tuše­ní parád­ně potvr­dit.

Rozsáhlejší výkla­dy jsem si děla­la jen pro sebe potom také pro jed­not­li­vé měsí­ce obec­ně a musím říci, že to bylo s odstu­pem času veli­ce zají­ma­vé. V tom tří­po­zi­co­vém výkla­du je vzru­šu­jí­cí zkou­mat sou­vis­los­ti, jak vždyc­ky kar­ty něja­kým způ­so­bem spo­lu­pra­cu­jí a nabí­zí řeše­ní. A co musím potvr­dit, dost umí varo­vat! Pozor na unáh­le­nost, na vztek, na nabíd­ky, kte­ré nebu­dou tak úpl­ně zajiš­tě­né apod… tak­že kdo má odva­hu a kdo se nebo­jí své naplá­no­va­né plá­ny na posled­ní chví­li měnit a sku­teč­ně si chce „dávat pozor“, pro toho jsou tyto říz­né kar­ty jako děla­né!

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2019, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46880 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71835 KB. | 22.07.2024 - 17:12:52