Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Pád do tmy - The Descent

Pád do tmy - The Descent

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pád do tmy je důka­zem, že někdy neprá­vem kon­čí zají­ma­vé fil­my rov­nou ve video­půj­čov­nách, aniž by se někdo namá­hal nabíd­nout je v našich kinech. Je to ško­da, jeli­kož The Descent je kva­lit­ní horo­ro­vý kou­sek, kte­rý nabí­zí tak hut­nou atmo­sfé­ru jako pět jiných podob­ných titu­lů dohro­ma­dy. Přesto jsou tu pro­za­ic­ké důvo­dy, proč se u nás Pád do tmy na vel­kém plát­ně uvá­děn nebyl. Respektive je tu jeden, a to, že se tu neob­je­vu­je plejá­da zvuč­ných herec­kých veli­čin, kte­ré by auto­ma­tic­ky zajis­ti­ly vyso­kou návštěv­nost. Což ale nezna­me­ná, že bychom si nemoh­li užít dob­rých výko­nů. Navzdory tomu, že nám jmé­na nebo tvá­ře šes­ti­ce hlav­ních před­sta­vi­te­lek asi nic neřek­nou, talent zúčast­ně­ná děv­ča­ta roz­hod­ně nepo­strá­da­jí. Přiznávám se, že jsem o recen­zo­va­ném fil­mu v pod­sta­tě nic nevě­děl, dokud jsem neob­je­vil jeho licho­ti­vé recen­ze na jed­nom z ame­ric­kých fil­mo­vých ser­ve­rů. Tvůrci se totiž roz­hod­li, že v USA uve­de­nou Pád do tmy do kin, přes­to­že rok vzni­ku je 2005 a  film je napří­klad u nás v době ame­ric­ké pre­mi­é­ry dostup­ný na DVD. Logický závěr, kte­rý nám z  toho vyplý­vá je ten, že pro­du­cen­ti si uvě­do­mi­li, jaký poten­ci­ál The Descent má a sice poz­dě, ale pře­ce se roz­hod­li uvést ho i na stří­br­ném plát­ně. Ale nech­me podiv­né prak­ti­ky lidí od fil­mu stra­nou a  potěš­me se tím, že nám sta­čí zaběh­nout do nej­bliž­ší video­půj­čov­ny a užít si Pád do tmy v  tep­lých papu­čích pěk­ně v  obý­vá­ku.

Měl jsem troš­ku smůlu, že jsem nebyl prv­ní z  rodi­ny, kdo film viděl. Ještě před sle­do­vá­ní se mi dosta­lo ujiš­tě­ní, že jde o oprav­du kou­sek, kte­rý mě vydě­sí a nebu­du se chtít jít ani vyčů­rat, pro­to­že se budu kle­pat stra­chy. Očekával jsem tak něco špet­ku stra­ši­del­něj­ší­ho. Ovšem objek­tiv­ně řeče­no je Pád do tmy jed­ním z  nej­lep­ších horo­ro­vých kous­ků posled­ních let a na roz­díl od vět­ši­ny svých kole­gů nena­bí­zí jen krva­vé vyvraž­dě­ní sku­pi­ny hlav­ních hrdi­nů, ale hlav­ně a pře­de­vším fun­gu­jí­cí atmo­sfé­ru, kte­rá je budo­vá­na díky klaus­tro­fo­bic­ké­mu pro­stře­dí jes­ky­ně, děsi­vý­mi mon­st­ry, zají­ma­vým nasní­má­ním i  „lekač­ka­mi“.

Ústředními cha­rak­te­ry je šes­ti­ce žen, kte­rá se ráda věnu­je adre­na­li­no­vým spor­tům. Někdy je to raf­ting, jin­dy se roz­hod­nou pro­zkou­mat jes­kyn­ní kom­plex. Děj nám popi­su­je pří­pad dru­hý, kdy se děv­ča­ta vydá­va­jí do pod­ze­mí, aby si uži­la troš­ku dob­ro­druž­ství pod Appalačským poho­řím. Netuší dvě věci, jed­na z nich je záměr­ně vza­la do nepro­zkou­ma­ných jes­ky­ní, mís­to domlu­ve­né a hoj­ně navště­vo­va­né turis­tic­ké oblas­ti. Druhým a ješ­tě méně pří­jem­ným pře­kva­pe­ním je to, že ve tmě se skrý­vá nezná­mý druh huma­no­i­da, kte­rý si rád návštěv­ni­ce zařa­dí na svůj jídel­ní­ček.

Zní to tuc­to­vě a ve své pod­sta­tě pří­běh tuc­to­vý oprav­du je. Ale o ten tu až tolik nejde. Režisér dokon­ce ani pří­liš neex­pe­ri­men­tu­je a drží se žán­ro­vých pra­vi­del. Rozjezd je poma­lý (a to hod­ně, prv­ních 45 minut se nic moc zají­ma­vé­ho nedě­je) a jsou nám před­sta­vo­vá­ny (nikterak detail­ně) hrdin­ky. S  postu­pem času ale nabý­vá atmo­sfé­ra na hut­nos­ti. Nejdříve se dosta­ví mra­zi­vý pocit ze stís­ně­ných pro­stor a  nezná­mé­ho nebez­pe­čí číha­jí­cí­ho ve tmě. Následuje něko­lik „baf­nu­tí“, kte­ré i když je někdy čeká­te (a někdy ne) udě­la­jí, co mají a občas stě­ží popad­ne­te dech. Poté se dočká­me likvi­da­ce někte­rých dívek oby­va­te­li pod­ze­mí. U  maxi­mál­ně dvou tuší­te, že pře­ži­jí déle, ale u zbyt­ku si tak jis­tí nebu­de­te. Popravdě je to pro­to, že jejich cha­rak­te­ry nejsou nějak extrém­ně výraz­né, sou­čas­ně to ale para­dox­ně to může­me vní­mat i jako klad, pro­to­že není tak jed­no­du­ché odhad­nout, kdo je dal­ší na řadě.

Nesporným pozi­ti­vem je to, že dív­ky nejsou oním typem žen, kte­ré s  vytřeš­tě­ný­ma oči­ma čeka­jí v kou­tu, dokud někdo krva­vě neu­kon­čí jejich vřís­kot. Ne, ne. Dobrodružky se ve chví­lích, kdy jim jde o  život začnou brá­nit zuby neh­ty. Krev tak stří­ká z  pří­sluš­ní­ků obou zúčast­ně­ných stran. Dokonce dojde k tomu, že jed­na z děv­čat omy­lem smr­tel­ně zra­ní svou kole­gy­ni ve vřa­vě boje. A ač jde o omyl, to, že svou umí­ra­jí­cí pří­tel­ky­ni opus­tí, ovliv­ní její dal­ší exis­ten­ci v  násle­du­jí­cích minu­tách.

Přerod vydě­še­ných roz­tře­se­ných dívek v bojov­ni­ce, kte­ré se budou rvát do posled­ní­ho dechu není nějak ruši­vý. Je pří­jem­ným zpes­t­ře­ním, kte­ré nepů­so­bí násil­ně. Naopak bude­te cítit, že jde o  jedi­ný správ­ný vývoj děje. Nebude pro vás pře­kva­pe­ní, že se na vás čeká ote­vře­ný konec, ale finá­le je tak neče­ka­né, že může­me Pádu do tmy ten­to nešvar horo­rů posled­ní doby doce­la dob­ře odpus­tit.

Výhrady mám, to jis­tě. Jenže slo­va chvá­ly, kte­ré na film mohu pět jsou hla­si­těj­ší. Začnu tím, že musím oce­nit odva­hu, s kte­rou se hereč­ky do prá­ce vrh­nu­ly, pro­to­že je jas­né, že šlo o psy­chic­ky i  fyzic­ky nesmír­ně nároč­né natá­če­ní, pokra­ču­ji skvě­lou (rozu­měj­te děsi­vou) atmo­sfé­rou, sku­teč­ně odpu­zu­jí­cí­mi mon­st­ry, pří­jem­ný­mi herec­ký­mi výko­ny i oprav­du šoku­jí­cím finá­le. Právě tyto kla­dy si uvě­do­mí­te, když o fil­mu bude­te vyprá­vět. A to, že roz­jezd je zby­teč­ně poma­lý a někte­ré posta­vy nevý­raz­né, na to za chví­li zapo­me­ne­te. Pro fan­dy horo­rů bude Pád do tmy výteč­nou podí­va­nou a potvr­ze­ním toho, že k  nato­če­ní kva­lit­ní­ho žánro­vé­ho zástup­ce nejsou potře­ba ast­ro­no­mic­ké roz­počty ani stov­ky digi­tál­ních tri­ků. Stačí při­bliž­ně 3 500 000 liber, dob­ré mas­ky, nad­še­ný štáb a pří­jem­né, byť ne tak zná­mé hereč­ky.


Podívejte se na hodnocení Pád do tmy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • [Rec] 26. dubna 2010 [Rec] 2 Pokračování již zaběhlých sérií to nemají nikdy lehké. Diváci, namlsaní z předchozích dílů, vzhlížejí k nástupci s nemalými očekáváními, která se ne vždy podaří vyplnit. Tvůrci jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Highlights | Czechia vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds15. května 2022 Highlights | Czechia vs. Sweden | 2022 #IIHFWorlds Posted in Videa
  • Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha8. září 2017 Ať žijí štěňata: Kdo pohlídá Baryka? - kniha Katka ráda sní a úplně nejvíc o malých pejscích - štěňátkách. Bohužel jí rodiče nedovolí vlastní a tak si o tom aspoň povídá se svojí kamarádkou Májou. Bohužel spolu nejsou ve třídě a tak […] Posted in Recenze knih
  • IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie4. dubna 2019 IVA JANŽUROVÁ (1941), role Marie Oceňovaná filmová, divadelní a televizní herečka Iva Janžurová, která má na svém kontě Cenu Alfréda Radoka i Thálii a Křišťálový glóbus za celoživotní přínos české kinematografii z 50. […] Posted in Rozhovory
  • Projekt 100 - Matrix - O filmu14. září 2017 Projekt 100 - Matrix - O filmu Vše začalo schůzkou se studiem Warner Bros., během níž sourozenci Wachowští prezentovali svůj scénář k filmu Nájemní vrazi. Studio se rozhodlo scénář zakoupit a do balíčku přidat ještě […] Posted in Festivaly
  • Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu14. srpna 2021 Subnautica: Below Zero – druhé dobrodružství na planetě 4546B, tentokrát v zimním kabátu V původní Subnatice jste se v roli přeživšího pádu vesmírné lodi Aurora snažili přežít a dostat se z planety 4546B pryč. Tentokrát se ocitáte v roli Robin Ayou a na tuto planetu se […] Posted in Recenze her
  • Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976)31. května 2012 Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976) Zvítězí láska nad nacistickou krutostí? Velitel von Kleiben vede nacistický koncentrační tábor, kde jeho vědci provádí s oblibou své zrůdné experimenty na židovských dívkách. […] Posted in Horory
  • Tajemství jejich očí - 55 %21. ledna 2016 Tajemství jejich očí - 55 % Režisér a scénárista Billy Ray (nominovaný na Oscara za scénář Kapitána Phillipse) natočil Tajemství jejich očí podle argentinského románu i filmu, který získal pro změnu Oscara pro […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […] Posted in Recenze knih
  • Návrat tří mušketýrů19. srpna 2022 Návrat tří mušketýrů Návrat mušketýrů je filmová adaptace z roku 1989 volně založená na románu Dvacet let poté (1845) od Alexandra Dumase. Po Třech mušketýrech z roku 1973 a Čtyřech mušketýrech z roku 1974 se […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48162 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71807 KB. | 28.02.2024 - 06:30:51