Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ben-Hur - 50%

Ben-Hur - 50%

Ben03
Ben03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ke kon­ci prázd­nin míří do kin dob­ro­druž­ně his­to­ric­ký film Ben-Hur od reži­sé­ra Timura Bekmambetova. Timur Bekmambetov  reží­ro­val zná­mé fil­my jako Noční hlíd­ka nebo Wanted, kte­rý se mimo­cho­dem natá­čel v Praze, bohu­žel se, ale vět­ši­nou jed­na­lo o fil­mo­vé pro­pa­dá­ky. Timur Bekmambetov tím­to fil­mem uká­zal úpl­ně jiné dějo­vé zamě­ře­ní než bychom od něj oče­ká­va­li. Film Ben-Hur z roku 1959 s Charletonem Hestonem zís­kal jede­náct Oscarů, uvi­dí­me, jest­li fil­mo­vá adap­ta­ce od Timura Bekmambetova divá­ky zaujme. Už od pre­mi­é­ry v Americe kolo­va­li zvěs­ti, že film Ben-Hur je opět reži­sé­ro­vým pro­pa­dá­kem, s tím ale až tak nesou­hla­sím, pro­to­že si film urči­tou část divá­ků zacho­vá. Ale teď už k hod­no­ce­ní.

Ben01

Herecké osa­ze­ní ve fil­mu Ben-Hur je doce­la hvězd­né, vidě­li jsme zná­mé tvá­ře v podo­bě hlav­ní­ho hrdi­ny Judaha Bena-Hura Jacka Hustona. Jeho nevlast­ní­ho bra­t­ra jmé­nem Messala si zahrál Toby Kebbell a nesmí­me také opo­me­nout Morgana Freemana jako Illderima. V dal­ším herec­kém osa­ze­ní si zahrá­li, napří­klad Rodrigo Santoro (Ježíš), Nazanin Boniadi (Esther, man­žel­ka Bena-Hura), Ayelet Zurer (mat­ka Bena-Hura), Moises Arias, Pilou Asbæk (Pilát Pontský), Sofia Black-D’Elia (sest­ra Bena-Hura) a dal­ší.

Filmový děj je dle kniž­ní před­lo­hy pod, kte­rou se pode­psal Lew Wallace a ode­hrá­vá se jak jinak než v Jeruzalémě v obdo­bí Ježíše Krista, kte­rý oku­pu­jí Římané. Židovský šlech­tic Ben-Hur se setká­vá se svým nevlast­ním bra­t­rem, kte­rý je po letech váže­ný pří­sluš­ník v řím­ské armá­dě. Messala obvi­ní Bena-Hura ze zra­dy a odsou­dí ho k doži­vot­ní služ­bě na gale­jích. A zby­tek rodi­ny odsou­dil k smr­ti, avšak nako­nec bylo vše úpl­ně jinak. To by neby­lo to pra­vé oře­cho­vé, kdy­by se Ben-Hur nevrá­til s cílem pomstít se své­mu nevlast­ní­mu bra­t­ro­vi a, že by dob­ro­druž­ství moh­lo začít?

Herecké výko­ny byly dob­ré, kaž­dá posta­va si ve fil­mu spl­ni­la to své.  Morgan Freeman půso­bil, prav­da tro­chu exo­tic­ky, ale při­dal ději troš­ku šmrnc. První tře­ti­na fil­mu byla lehce uta­ha­ná, nebýt scén z bitev­ní­ho pole, kde se vypra­co­vá­val Messala, asi by to nejed­no­ho divá­ka pěk­ně nudi­lo. Herecké posta­ve­ní Jacka Hustona se tro­chu plet­lo s Rodrigem Santorem, jeli­kož ve 3/3 fil­mu byli oba sko­ro stej­ně zarostlí a byli sko­ro k nero­ze­zná­ní, ale zřej­mě to byl záměr, pro­to­že poté se utr­pe­ní vymě­ni­lo a Ben-Hur podal číši s vodou Ježíšovi. To nej­lep­ší při­šlo až v posled­ních 20 minu­tách, kdy došlo k sou­bo­ji v závo­dech se čtyř­spře­žím. V těch­to momen­tech musím říct, že se zata­jo­val dech nejed­no­mu divá­ko­vi. Tyto scé­ny byly pro­myš­le­né do detai­lu a vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­né. Konec byl tro­chu zamo­ta­ný a s umís­tě­ním rodi­ny Bena-Hura do jaké­ho­si blá­zin­ce pro malo­moc­né a jejich poté super rych­lé zota­ve­ní z lep­ry, nemě­lo hla­vu ani patu, mys­lím, že tady konec oprav­du odflák­li a vůbec si na něm neda­li zále­žet.Ben02

Film byl shléd­nut ve 3D, ale bohu­žel s tím nic 3D nemě­lo spo­leč­né­ho. Na začát­ku fil­mu bylo vše sko­ro roz­ma­za­né a v dal­ším ději fil­mu neby­lo poznat roz­díl mezi 3D a 2D ver­zí. Film spí­še dopo­ru­ču­ji shléd­nout bez 3D, abys­te poté neby­li naštva­ní, že jste zby­teč­ně utra­ti­li více za líst­ky a to bez jaké­ho­ko­liv požit­ku. Tím, že byl film pro­pa­go­ván jako 3D se vůbec nepo­ve­dl a pro­to urči­tě zájem divá­ků bude men­ší, a kri­ti­ka je tady opráv­ně­ná, avšak děj mož­ná sto­jí za to shléd­nout, je to tako­vé malé let­ní oži­ve­ní od pohá­dek. Timur Bekmambetov s tím­to sním­kem opět tro­chu zkla­mal, a na Oscary ten­to film zřej­mě urči­tě nebu­de dosa­ho­vat. Ben-Hur je jen moder­ně nato­če­ným fil­mem oko­pí­ro­va­ným z roku 1959, kte­rý mu nemů­že v žád­ném ohle­du kon­ku­ro­vat. Tento film zaujme vel­mi malou část divá­ků, a to tu mlad­ší gene­ra­ci, kte­rá v těch­to fil­mech nero­ze­zná pat­řič­né kva­li­ty od zaběhlé­ho ori­gi­ná­lu.


Podívejte se na hodnocení Ben-Hur na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95883 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72286 KB. | 19.05.2024 - 18:46:15