Kritiky.cz > Horory > Crocodile 2: Death Swamp (2002)

Crocodile 2: Death Swamp (2002)

rp Crocodile 2 Death Swamp 28200229.jpg
rp Crocodile 2 Death Swamp 28200229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Obří kro­ko­dýl si ten­to­krát poš­mák­ne na pasa­žé­rech ze ztros­ko­ta­né­ho leta­dla a sku­pi­ně ban­kov­ních lupi­čů…
Během letu do Acapulca se dosta­ne leta­dlo do sil­né bou­ře a dosta­ne pří­kaz se vrá­tit zpět. To se však nelí­bí čtve­ři­ci mužů, kte­ří se zbra­ně­mi v rukou začnou ohro­žo­vat ostat­ní pasa­žé­ry i per­so­nál. Dojde k potyč­ce a jeden z pilo­tů umí­rá. Navíc je poško­ze­no zaří­ze­ní v kok­pi­tu a leta­dlo hava­ru­je upro­střed močá­lů. Většina ces­tu­jí­cích zahy­ne, ale něko­li­ka „šťast­liv­cům“ se poda­ří havá­rii pře­žít. Ti jsou však i nadá­le rukojmí­mi nebez­peč­ných gan­gs­te­rů, kte­ří nedáv­no vykrad­li ban­ku a ve svých zava­za­dlech scho­vá­va­jí znač­ný finanč­ní obnos. Zbytek pasa­žé­rů a obě letuš­ky jsou pou­ži­ti jako „nosi­či“ a spo­leč­ně se vydá­va­jí na nebez­peč­nou ces­tu napříč baži­na­mi. Poté co jsou napa­de­ni kro­ko­dý­lem, kte­ré­ho se lupi­čům poda­ří zne­škod­nit se však sta­li ter­čem mno­hem vět­ší­ho tvo­ra skry­té­ho pod hla­di­nou. Rozzuřená mat­ka se hod­lá pomstít za smrt své­ho mlá­dě­te a počet pře­ži­vších se začne rapid­ně zmen­šo­vat. Aby „potra­vy“ neby­lo málo, vydá­vá se na mís­to neho­dy mla­dý Zach se svým prů­vod­cem, kte­rý nehod­lá jen bez­moc­ně při­hlí­žet nečin­nos­ti armá­dy a poli­cie. Jedna z letu­šek Mia je totiž jeho pří­tel­ky­ně…

Český název: Krokodýl 2
Režie: Gary Jones
Rok výro­by: 2002
Délka: 89 min
Země: USA
Hrají:
Heidi Lenhart...(Mia)
Chuck Walczak...(Zach)
Darryl Theirse...(Max)
Martin Kove...(Roland)
Jon Sklaroff...(Sol)
...a dal­ší
Volné pokra­čo­vá­ní Hooperova Krokodýla na mě udě­la­lo mno­hem vět­ší dojem, než jeho před­chůd­ce. Přesto se nenech­te mýlit – dvoj­ka rov­něž není žád­ný zázrak a už vůbec ne dob­rý horo­ro­vý film. Tentokrát se však scé­náris­tům poda­ři­lo sepsat ale­spoň o něco zají­ma­věj­ší scé­nář, kte­rý je sice rov­něž hod­ně pře­mrš­tě­ný, ale záro­veň i o něco více záživ­něj­ší. Nu Image však opět nezkla­ma­la a dal­ší gigan­tic­ký digi­tál­ní pre­dá­tor se opět před­há­něl se vše­mi svý­mi před­chůd­ci o co mož­ná nej­u­je­těj­ší „mord“ scé­ny.
Krokodýl zde sice opět vypa­dá otřes­ně a ská­če z vody jako del­fín, ale na podob­né ”majstrš­ti­chy” jsem si už u podob­ných béč­ko­vých (céč­ko­vých) fil­mů zvy­kl. Jeho jedi­ným štěs­tím bylo to, že se vrhl do prá­ce téměř ihned po smr­ti své­ho mlá­dě­te a počet debil­ních postav se tak začal rych­le zmen­šo­vat. Tvůrcům bylo jas­né, že pokud chtě­jí ale­spoň tro­chu uspět, musí divá­kům nabíd­nout mno­hem více akce, než­li tomu bylo minu­le. To měli kro­mě kro­ko­dý­la obsta­rat prá­vě gan­gs­te­ři, kte­ří si rov­něž při­psa­li něko­lik kříž­ků. Ujetý film navíc mís­ty nabí­dl i doce­la zají­ma­vou atmo­sfé­ru, kte­rou občas pro­kr­vi­li i o něja­kou tu vyda­ře­nou hláš­ku.
Za nej­vět­ší kle­not pova­žu­ji pří­tom­nost Heidi Lenhart. Sympatická letuš­ka jako jed­na z mála doká­za­la sku­teč­ně zahrát svou roli. Většinu ostat­ních bych zařa­dil do sku­pi­ny ochot­nic­kých (ne)herců. Takže pokud hle­dá­te něja­ký ten odpo­čin­ko­vý film, je Krokodýl 2 cel­kem dobrou vol­bou. Pokud tedy máte rádi béč­ko­vé zví­ře­cí horo­ry s nepří­liš kva­lit­ní­mi efek­ty. Gary Jones jako jeden z mála dvor­ních reži­sé­rů Nu Image totiž doká­že nato­čit ale­spoň jakž­takž dob­rý film, kte­rý není úpl­ným utr­pe­ním.
Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37603 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72214 KB. | 23.05.2024 - 14:39:51