Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 2015

Všude dobře, doma peklo (Home Sweet Hell) 2015

11
11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Režisér Anthony Burns se opřel o zají­ma­vý scé­nář, pod kte­rý se pode­psa­li rov­nou tři auto­ři Carlo Allen, Ted Elrick a Tom Lavagnino. Příznivci čer­ných kome­dií si roz­hod­ně při­jdou na své. Dostane se jim nejen kva­lit­ní­ho humo­ru a dra­ma­tic­kých inten­cí, ale také svě­ží ero­ti­ky. Rozhodujícím fak­to­rem pro celé hod­no­ce­ní je samo­zřej­mě skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní.

Mona (Katherine Heigl)

Mladý a jak se zdá úspěš­ný pod­ni­ka­tel s nábyt­kem Don Champagne (Patrick Wilson) vede na jed­nom klid­ném před­měs­tí zatím „spo­ko­je­ný“ rodin­ný život. Vše se ovšem změ­ní, jakmi­le do své­ho obcho­du při­jme i na dopo­ru­če­ní své­ho spo­lu­pra­cov­ní­ka Lese (Jim Belushi) atrak­tiv­ní a sexuch­ti­vou pro­da­vač­ku Dusty (Jordana Brewster).  Jeho man­žel­ka Mona (Katherine Heigl) je sice krás­ná a při­taž­li­vá, ovšem nade­vše milu­je pořá­dek. Není jen man­žel­kou a mat­kou dvou doko­na­lých dětí, ale také bez­po­chy­by vlád­ky­ní domác­nos­ti. Veškeré úko­ny celé rodi­ny, řídí ona sama a vše co rodi­na pod­nik­ne je pře­dem zazna­me­ná­no v poky­nech. Kámen úra­zu je ovšem v tom, že Mona své­ho muže v jeho sexu­ál­ních potře­bách zce­la zane­dbá­vá. Bylo tak pou­ze otáz­kou, kdy otr­lá pro­da­vač­ka své­ho zaměst­na­va­te­le v prá­ci sve­de. Vzhledem k tomu, že Donova man­žel­ka tak plá­no­va­la zce­la vše, včet­ně sexu, kte­rý dle diá­ře byl vždy na 15 minut jed­nou za 2 měsí­ce, svůj defi­cit Don samo­zřej­mě s Dusty roz­jel s živo­čiš­nou váš­ní napl­no. Mona však byla ostra­ži­tou ženou a když se na jed­nom rodin­ném dýchán­ku obje­vi­la štíh­lá  vyzý­va­jí­cí krás­ka, zavět­ři­la pro­blém. Tušila, že tato bru­net­ka se neho­dí do týmu man­že­lo­va zaměst­nan­ců a v jejím řádu vyvo­lá­va­la jis­tý nepo­řá­dek.

Zásadní zvrat při­jde teh­dy, když se Mona od man­že­la dozví­dá o jeho nevě­ře se svou zaměst­nan­ky­ní. Don se domní­val, že svou ženu doko­na­lé zná, ovšem jak sám zjis­til od toho­to momen­tu bylo vše jinak. Spíš než pod tíhou své­ho svě­do­mí Don odha­lil svůj poměr z důvo­du pře­kva­pi­vé­ho vydí­rá­ní Dusty. Ta žádá od  náru­ži­vé­ho milen­ce pení­ze na potrat své­ho před­stí­ra­né­ho těho­ten­ství. Don pro­to pro­sí svou ženu o odpuš­tě­ní, ta však ve spa­lu­jí­cí nená­vis­ti poža­du­je pro svou soky­ni smrt. Od toho­to momen­tu se celý film ubí­rá do tem­né­ho psy­cho žán­ru. Mona, jeho krás­ná man­žel­ka je ochot­ná mu odpus­tit a zachrá­nit rodin­né štěs­tí, když svou milen­ku spro­vo­dí ze svě­ta. Donovi, kte­rý není ve své pod­sta­tě scho­pen zabít ani mou­chu se hrou­tí celý svět. Těžké dile­ma mezi zacho­vá­ní rodin­né­ho kli­du a vraž­dy ženy, kte­rá ho tolik zpo­čát­ku při­ta­ho­va­la ho při­vá­dí na okraj zhrou­ce­ní. Do pří­bě­hu se náh­le vkrá­dá Dustyn býva­lý pří­tel – nar­ko­man, kte­rý ješ­tě více vše zkom­pli­ku­je. Mona se náh­le pro­je­ví jako chlad­no­krev­ná a pro oko­lí dopo­sud nezná­má pova­ha. Sama dob­ře ví, že její muž je dob­rák od kos­ti a tako­vý bru­tál­ní čin není scho­pen vyko­nat ani ve svých před­sta­vách. Proto se toho­to úko­lu zhos­tí sama a to způ­so­bem, jenž musí pře­kva­pit kaž­dé­ho divá­ka. Don si brzy uvě­do­mí, že se Mona neza­sta­ví před ničím, aby zachrá­ni­la jejich dopo­sud ničím neru­še­ný život na před­měs­tí, kte­rý si do posled­ní­ho detai­lu peč­li­vě naplá­no­va­la.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Super film

Super film a kri­ti­ka napsa­ná přes­ně pod­le povah rolí her­ců a děje fil­mu.

Jaja

Dobrý film dopo­ru­ču­ji

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,75897 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72020 KB. | 23.02.2024 - 10:47:07